Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie

Zdrowych Świąt Wielkanocnych!

Data publikacji: 2021-03-31

święta

Zostań rodziną wspierającą!

Data publikacji: 2021-03-18

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Kłodawie  zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. 29, 30, 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

 1. pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
 2. rodzinę wspierającą ustanawia Wójt Gminy Kłodawa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej, po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.
 3. rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:
  1. opiece i wychowaniu dziecka;
  2. prowadzeniu gospodarstwa domowego;
  3. kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.
 4. z rodziną wspierającą Wójt Gminy Kłodawa (właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej) zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy (np. za zakupione bilety do kina, muzeum, na basen, komunikację miejską), o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie ul. Kościelna 9, 66-415 Kłodawa. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie (na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego) z rodziną wspierającą podpisana zostanie umowa która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie, ul. Kościelna 9, 66-415 Kłodawa lub pod numerem telefonu 95 7216 663.

Druga edycja Programu "Wspieraj Seniora"

Data publikacji: 2021-03-17

Drodzy Seniorzy!

Informujemy, iż nadal trwa druga edycja Programu „Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. Program jest  realizowany również w I kwartale 2021 r., z ewentualną możliwością przedłużenia w kolejnych miesiącach, w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju.
Celem strategicznym programu jest zapewnienie usługi wsparcia osobom starszym i samotnym powyżej 70 roku, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.
Seniorzy mogą liczyć na pomoc ośrodków pomocy społecznej i wolontariuszy w zakresie:

 • dostarczenia zakupów, w tym artykułów spożywczych oraz środków higieny osobistej,
 • załatwienia drobnych spraw urzędowych (jeżeli nie wymagają one wydania upoważnień od seniora lub udostępnienia danych wrażliwych),
 • wyprowadzenie psa,
 • dostarczenia ciepłych posiłków, o ile usługa nie jest finansowania z innych źródeł.
  Osoby starsze mogą dokonać zgłoszenia dzwoniąc pod numer telefonu 22 505 11 11 na ogólnopolską infolinię lub bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie pod numer  95 7216 663.

 

Poszukiwane osoby do wykonywania usług opiekuńczych

Data publikacji: 2021-03-04

zdj

Ankieta dotycząca opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kłodawa na lata 2021-2027

Data publikacji: 2021-01-27

Szanowni Państwo,
Gmina Kłodawa przystąpiła do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2027, która jest dokumentem planistycznym o charakterze programowym, ze szczególnym kontekstem społecznym. Zależy nam, aby proces przygotowywania SRPS Gminy Kłodawa odbywał się z uwzględnieniem partycypacji społecznej Mieszkańców naszej gminy. W związku z powyższym, bardzo mocno zachęcamy Państwa do współpracy, polegającej na anonimowym wypowiedzeniu się w przedstawionej poniżej ankiecie. Państwa głos pozwoli rozpocząć etap diagnozowania sfery życia społecznego w Gminie Kłodawa.

 

wypełnij »

wyniki »

Wnioski 500+

Data publikacji: 2021-01-25

plakat

Szczepienia przeciwko COVID-19

Data publikacji: 2021-01-15

Drodzy Mieszkańcy!
Od 15 stycznia 2021r. rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat.
Od 22 stycznia 2021r. zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70 roku życia.
Szczepienia dla zarejestrowanych seniorów rozpoczną się od 25 stycznia 2021r.
W celu dokonania rezerwacji wizyty należy zadzwonić bezpośrednio do lekarza rodzinnego POZ w Gminie Kłodawa pod numer telefonu 95 731 10 71,na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia pod numer telefonu 989  lub za pośrednictwem portalu Pacjent.gov.pl
Punkt szczepień dla Gminy Kłodawa znajduje się:
Przychodnia Lekarza Rodzinnego Jadwiga Lebioda
ul. Kościelna 9
66-415 Kłodawa
tel: 95 731 10 71
Bezpłatny transport na szczepienie dla pacjentów niepełnosprawnych oraz mających trudności w dostępie do punktu szczepień, zostanie zorganizowany.
Osoby zainteresowane transportem do punktu szczepień od 15 stycznia 2021 r. proszone są o kontakt pod numerem telefonu:
Gmina Kłodawa (95) 7216 660
Godziny, w których telefon jest czynny
• Poniedziałek 7:30-17:00
• Wtorek-czwartek 7:30-15:30
• Piątek 7:30-14:00
Koordynator: Bożena Popowska +48 504-185-595
• Poniedziałek 17:00-20:00
• Wtorek-czwartek 15:30-20:00
• Piątek 14:00-20:00
O starcie rejestracji dla kolejnych grup będziemy informować na bieżąco. Już od 15 stycznia będziecie mogli zgłosić chęć zaszczepienia się przeciw COVID-19 przez formularz online. W momencie, kiedy szczepienia będą dostępne dla Twojej grupy - dostaniesz maila.

ZDJ 1ZDJ

"Świąteczna Paczka" 2020

Data publikacji: 2020-12-22

Serdecznie dziękujemy naszym Gminnym placówkom oświatowym i instytucjom za zorganizowanie przedświątecznej zbiórki do „Świętej paczki” dla osób najbardziej potrzebujących. Jak co roku „GOPSOWY Mikołaj” przekazał wiele podarunków, które napłynęły do nas m.in.: ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza – Koło Wolontariatu (gry, książki i zabawki), Poczty Polskiej Oddział w Kłodawie i Gorzowie Wlkp. – mnóstwo prezentów w postaci książeczek, art. szkolnych, słodyczy i zabawek.
Nie możemy zapomnieć o Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Różankach (Koło Wolontariatu), która zorganizowała równie szczytną akcję ! Zebrali siły i chęci na zbiórkę żywności dla potrzebujących z najbliższej okolicy. Taki prezent Mikołajkowy otrzymała każda wskazana przez nas osoba.
Równie serdecznie dziękujemy wszystkim prywatnym darczyńcom, którzy obdarowali za naszym pośrednictwem wskazane rodziny.
Ogromnie cieszy nas każda taka współpraca – Razem możemy więcej !
Dziękujemy !!!
1234

Rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kłodawa

Data publikacji: 2020-11-23

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym jest opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych.

Obowiązujący w latach 2015-2020 dokument utracił ważność. Wójt Gminy Kłodawa powołał zespół ds. opracowania i koordynacji realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2027.

Powołany zespół przystąpił do projektu rekomendowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pn. STRATEGOR, który polega na przygotowaniu merytorycznym kadry powołanej do pracy na strategią oraz na konsultacjach eksperckich w formie rekomendacji, zaleceń, wniosków z przeprowadzonej oceny jakościowej obecnej Strategii.

Informacja o rozpoczęciu prac nad opracowaniem tego dokumentu a także harmonogram etapów jego tworzenia zostanie umieszczona na stronie Gminy Kłodawa oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W związku z tym, iż strategia jest dokumentem planistycznym o charakterze programowym w zakresie polityki społecznej, bardzo ważnym jest uspołecznienie jej procesu planowania poprzez zapewnienie aktywnego udziału mieszkańców w jej opracowaniu. Proces konsultacji społecznych będzie realizowany poprzez możliwość wypowiedzenia się Mieszkańców gminy w zamieszczanych na stronach internetowych Gminy i jednostek gminnych, ankietach czy sondach.

Planuje się, iż proces tworzenia pełnej dokumentacji zakończy się w pierwszym półroczu 2021r.


J.Piotrzkiewicz

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Data publikacji: 2020-11-09

Od 9 do 29 listopada ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Można się o niego starać, m.in. w razie zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko.


Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Pomoc dla gorzowskiego szpitala

Data publikacji: 2020-11-04

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej gorąco zachęca do wparcia zarówno pacjentów jak i personelu gorzowskiego szpitala


Pomoc dla gorzowskiego szpitala

Poszukiwani wolontariusze do pomocy przy realizacji programu "Wspieraj Seniora"

Data publikacji: 2020-11-03

W związku z nowymi ograniczeniami związanymi z COVID-19, które dotyczą seniorów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie realizuje Program Wspieraj seniora.
Do udziału w realizacji programu poszukujemy wolontariuszy.
Wspólne działania polegałyby na robieniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Pomoc udzielana będzie osobom powyżej 70 roku życia, które nie są objęte kwarantanną, a ze względu na wiek czy też ograniczoną sprawność są w grupie szczególnego ryzyka. Osoby chętne do współpracy proszone są o zarejestrowanie swojej oferty w bazie wolontariuszy :
https://cas.mrpips.gov.pl/wolontariusz/formularz

Wstrzymanie dyżurów pracowników socjalnych

Data publikacji: 2020-10-28Wstrzymanie dyżurów pracowników socjalnych

Program

Data publikacji: 2020-10-27Drogi Seniorze!

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów w trosce o Wasze bezpieczeństwo i zdrowie uruchomił program Wspieraj Seniora, którego koordynatorem jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
Pomoc w ramach programu polega na dostarczeniu do miejsca zamieszkania Seniora produktów pierwszej potrzeby, takich jak np. artykuły spożywcze, czy też środki ochrony osobistej.


Jak krok po kroku skorzystać z pomocy?

1) osoba starsza w wieku 70 lat i więcej (w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia), która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię pod numer 22 505 11 11
2) osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.
3) pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.
Pamiętajmy, iż koszty zakupów pokrywa Senior!!
Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

Program

Gmina Kłodawa - pomoc w trakcie epidemii

Data publikacji: 2020-10-27


Pomoc

Zmany godziny otwarcia punktu bankowego GBS w Kłodawie

Data publikacji: 2020-10-19Zmany godziny otwarcia punktu bankowego BGS w Kłodawie
Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...

Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej