Aktualności


Realizacja projektu "Międzyregionalne Centrum Informacji i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami CIWON2019

2019-07-29

CIWON2019

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  Branżowy katalog podmiotów ekonomii społecznej z województwa lubuskiego już dostępny!

  2019-07-29

  Z przyjemnością prezentujemy długo wyczekiwaną publikację Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze pn. LUBUSKA EKONOMIA SPOŁECZNA. Branżowy katalog podmiotów ekonomii społecznej.
  W publikacji zaprezentowano wybrane przedsiębiorstwa społeczne oraz podmioty ekonomii społecznej z województwa lubuskiego, które wytwarzają produkty i świadczą usługi w ramach działalności handlowej, usługowej i wytwórczej.
  Katalog zawiera informacje, dotyczące danych adresowych oraz zakresu oferty wybranych przedsiębiorstw społecznych, działających w województwie lubuskim. Stanowi on doskonałe źródło informacji na temat podmiotów, którym można i którym warto zlecać zamówienia społecznie odpowiedzialne ale także zamówienia o charakterze komercyjnym.
  Należy podkreślić, że za zaprezentowanymi przedsiębiorstwami, ich produktami i usługami kryją się niezwykli ludzie, którzy w oparciu o godne warunki pracy, w zindywidualizowany sposób, realizują aktywizację społeczną i zawodową osób o najsłabszej pozycji na rynku pracy.
  Przedsiębiorczość społeczna to doskonałe narzędzie uzupełniające system wparcia samorządowego, a także wspierające spójność i równowagę społeczno-gospodarczą w regionie.
  Warto nadmienić, że niniejsza publikacja została zrealizowana z zastosowaniem aspektów społecznych w zamówieniach publicznych, a w efekcie zlecona do wykonania zielonogórskiej spółdzielni socjalnej.
  Niniejszy Katalog dostępny jest także w wersji PDF na pod linkiem: http://www.es.lubuskie.pl/pl/Aktualnosci/Branzowy-katalog-podmiotow-ekonomii-spolecznej-juz-dostepny


  Spotkanie 500+

  2019-07-15

  Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne z pracownikami Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz pracownikiem GOPS które odbędzie się 18 lipca 2019r. o godzi 11:30 na Placu Targowym przy Urzędzie Gminy w Kłodawie. Jeśli potrzebujesz informacji dotyczącej programu ""Rodzina 500+" na każde dziecko lub pomocy przy wypełnieniu wniosku przyjdź!

  Dołączone pliki:


  Wyjazd do Gościmia- edycja 2019

  2019-07-08

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, iż w dniu 3-6 września 2019r. organizowany jest kolejny wyjazd dla niepełnosprawnych mieszkańców gminy Kłodawa do Ośrodka rehabilitacyjno-rekreacyjnego w Gościmiu. Osoby zmagające się na co dzień z niepełnosprawnością i problemami zdrowotnym będą miały możliwość odpoczynku, relaksu i integracji społecznej.
  Zapisy przyjmowane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie ul. Kościelna 10 bądź telefonicznie pod nr tel. 95 721 66 63 w terminie do 31 lipca 2019r.
  Podstawą zakwalifikowania się na wyjazd jest posiadane aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.
  W przypadku dużej liczby zgłoszeń, ostateczną listę uczestników wyjazdu wyłoni powołana komisja.


  Potrzebne łózko dla starszej kobiety

  2019-06-17

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie poszukuje jednoosobowego łózka dla starszej kobiety. Osoby, które zdecydują się przekazać w/w rzeczy potrzebującym proszone są o kontakt z tut. Ośrodkiem tel. 95 721 66 63


  WNIOSKI ŚWIADCZENIA RODZINNE na okres 2019-2020

  2019-06-14

  Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 są przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie w następujących terminach:
  od dnia 1 lipca 2019 roku - w formie elektronicznej
  od dnia 1 sierpnia 2019 roku - w formie papierowej i elektronicznej
  Formularze wniosków oraz informacje o niezbędnych dokumentach, koniecznych do ubiegania się o świadczenie rodzinne, dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie przy ul. Kościelnej 10, a także na stronie internetowej www.klodawa.gopsinfo.pl.
  Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. (95)7216663 oraz (95)7310046 w godzinach urzędowania tut. ośrodka, tj.:
  poniedziałek 7.30 – 17.00
  wtorek – czwartek 7.30 – 15.30
  piątek 7.30 – 14.00

  Zgodnie z art. 26 ust. 3, 4 i 4a ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych:
  o w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
  o w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.
  o w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

  W przypadku dokumentów składanych w formie kopii konieczne


  WNIOSKI DOBRY START na okres 2019-2020

  2019-06-14

  Wójt Gminy Kłodawa działając na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018r., poz. 1061), informuje, że wnioski o przyznanie świadczenia ,,Dobry start” będzie można składać:
   od 1 lipca 2019 r. drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformacyjnego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny – empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną. Podobne zasady stosowane są przy przyznawaniu świadczenia wychowawczego (500+),
   Od 1 sierpnia 2019 r. przyjmowane będę w formie tradycyjnej (papierowej)
  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie przy ul. Kościelnej 10,
  w poniedziałki w godz. 7.30 do 17.00, od wtorku do czwartku w godz. 7.30 do 15.30 oraz w piątki w godz. 7.30 do 14.00.
  Wnioski przyjmowane będę w terminie do 30 listopada br., a ustalenie prawa do świadczenia i wypłata nastąpi w terminie 2 miesięcy. Uwaga: Jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu i sierpniu, pieniądze będą wypłacone najpóźniej do końca września.
  (Terminarz wypłat świadczeń w GOPS w Kłodawie zostanie podany w terminie późniejszym.)
  Świadczenie ,,Dobry start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
  1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20. Roku życia
  2) przez dziecko lub osobę uczącą się 24. Roku życia- w przypadku dzieci lub osób uczących się i legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności
  Świadczenie ,,Dobry start” przysługuje także w przypadku:
  1) ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. Rok życia
  2) ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia- w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności
  Świadczenie ,,Dobry start” przysługuje rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo- wychowawczych, dyrektorom placówek opiekuńczo- terapeutycznych- raz w roku, w wysokości 300 zł.


  WNIOSKI 500+ na okres 2019-2021

  2019-06-14

  Szanowni Rodzice i Opiekunowie,
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Dzięki tym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta każde dziecko do ukończenia 18 roku życia.
  Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w urzędzie lub listownie pocztą).
  Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone
  z wyrównaniem od lipca.
  Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

  Tak przedstawiają się poszczególne, maksymalne terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:
  • Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie,
  z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
  • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
  • Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie,
  z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
  • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.
  • Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

  Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.
  W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).
  Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br
  Od 1 lipca 2019 r. zniesione zostaje kryterium dochodowe. To oznacza, że rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej. Ponadto prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.
  Teraz wydawana będzie informacja o przyznaniu świadczenia. Właściwy organ wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej
  W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.
  Dotychczas świadczenia z programu „Rodzina 500+” otrzymywały dzieci
  w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Od 1 lipca świadczenie otrzymają również dzieci umieszczone w innych instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, czyli w pozostałych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. Program obejmie także dzieci umieszczone
  w domach pomocy społecznej.
  Obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje, co do zasady, od miesiąca złożenia wniosku. Brak złożenia wniosku w miesiącu, w którym dziecko się urodziło, oznaczało brak prawa do świadczenia za ten miesiąc.
  Od 1 lipca rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. To ważny zapas czasu w tak gorączkowym okresie, wypełnionym nowymi obwiązkami. Oczywiście świadczenie 500+ otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

  Szczegółowe informacje można uzyskać u pracowników GOPS w Kłodawie pod nr tel. 95 7310-046, 95 7216-663


  X Bieg Szlakiem Jeziora Kłodawskiego

  2019-05-23

  18 maja 2019r już po raz kolejny podczas Kłodawskiej Majówki odbył się towarzyszący imprezie X Bieg Szlakiem Jeziora Kłodawskiego. Na linii startu stawiło się 38 pasjonatów biegania, w tym 14 kobiet i 24 mężczyzn.
  Celem biegu była popularyzacja zdrowego trybu życia i propagowanie naturalnej formy ruchu. Trasa wynosząca 6 kilometrów prowadziła drogą szutrową wokół jeziora kłodawskiego, następnie nawierzchnią asfaltową i brukową zawodnicy powrócili na miejsce docelowe.
  W kategorii mężczyzn najlepszy okazał się Mariusz Nowak mieszkaniec Różanek, natomiast wśród kobiet zwyciężyła Joanna Kupisz. Na ogromne brawa i pochwałę zasługuje Pan Ryszard Czernicki, który ukończył bieg będąc osobą niepełnosprawną.
  Tradycyjnie odbył się także bieg rodzinny, w którym wzięło udział aż 6 czteroosobowych drużyn. Dystans 250 m najszybciej pokonała rodzina Państwa Bronisz w składzie: Maciej, Justyna. Alicja i Łukasz.
  Na zwycięzców czekały pamiątkowe medale, zaś Wójt Gminy Anna Mołodciak uhonorowała zwycięzców wręczając puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
  Gratulujemy wszystkim uczestnikom udziału i zapraszamy za rok koleją edycje biegu.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  pelna galeriaZobacz pełną galerię (15 fot.)...

  Dołączone pliki:


  X BIEG SZKALIEM JEZIORA KŁODAWSKIEGO

  2019-04-30

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie zaprasza do zapisów na Bieg Szlakiem Jeziora Kłodawskiego, który odbędzie się podczas Kłodawskiej Majówki 18 maja godz.15:00

  Dołączone pliki:


  Pomoc dla młodej matki

  2019-04-25

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie poszukuje wózka niemowlęcego oraz łóżeczka dla potrzebującej młodej matki. Wszelkie informacje dostępne pod numerem telefonu 95 721 66 63.
  Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

  przejdź do góry...

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie. ul. Kościelna 10, 66-415 Kłodawa, tel. 95-721-66-63, faks 95-731-00-46

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji