Aktualności


Nowa perspektywa – stop wykluczeniu

2020-01-22Gmina Kłodawa/ Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatem Gorzowskim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim

realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7 – Równowaga Społeczna, Działanie 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie
pn.,, Nowa perspektywa – stop wykluczeniu”
Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2019r. do 31.08.2021r

CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU
Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez udział w kompleksowych formach aktywizacji społeczno –zawodowej do 31.08.2021r.

UCZESTNICY PROJEKTU

Uczestnikami Projektu mogą być mieszkańcy województwa lubuskiego (Powiat Gorzowski), w tym:
• Gmina Kłodawa / Ośrodek Pomocy Społecznej

• osoby niepełnosprawne

• Powiat Gorzowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim

• wychowankowie pieczy zastępczej, w tym:
• osoby usamodzielniane w wieku 18-24 lat
• osoby w wieku 15-17 lat
• osoby w wieku 10 -14 lat

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby:
a) o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
b) z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osobom z zaburzeniami psychicznymi, w tym osobom
z niepełnosprawnością intelektualną i osobom z całościowymi zaburzeniami
rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych)
c) osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz osoby i rodziny korzystające z POPŻ
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w siedzibie:

1) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wielkopolski
2) Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Kościelna 10; 66-415 Kłodawa

FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU
Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest nabycie lub wzmocnienie kompetencji społecznych ukierunkowane na wzrost zdolności do zatrudnienia:
a) Coaching grupowy i indywidualny
b) Warsztaty indywidualne i grupowe z zakresu autoprezentacji i kreowania wizerunku
c) Warsztaty z zakresu zarządzania budżetem domowym
d) Warsztaty z zakresy uzależnień
e) Warsztaty z zakresu zagrożeń w cyberprzestrzeni
f) Zajęcia socjoterapeutyczne
g) Wyrównywanie braków edukacyjnych ( korepetycje)

Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym, których celem jest wyposażenie w
kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy :

a) Kursy /szkolenia zawodowe w oparciu o indywidualnie określone preferencje i predyspozycje
zawodowe uczestników projektu


Uczestnicy otrzymają kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej ukierunkowanej na pozyskanie i utrzymanie zatrudnienia określone w Indywidualnej Ścieżce Reintegracji.
Rodzaj i forma udzielonego wsparcia będzie wynikała z diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb z uwzględnieniem obszaru społecznego, zawodowego
i zdrowotnego.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  Akcja "Świąteczna Paczka" za nami!

  2019-12-20

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie jest organizatorem corocznej przedświątecznej akcji charytatywnej „Świąteczna Paczka”, której patronuje Anna Mołodciak Wójt Gminy Kłodawa. Tegoroczna, już czwarta edycja zachęciła do udziału, jak co roku wiele wrażliwych na losy drugiego człowieka osób. Odzew, wsparcie, pomoc rzeczowa i finansowa okazały się tak duże, że przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. Dziękujemy bardzo wszystkim ŚWIĘTYM MIKOŁAJOM 🤶🏼🎅🏼 za to, że otworzyli swoje serca i wywołali szerokie dziecięce uśmiechy na ich buziach W sposób szczególny na nasze uznanie zasługują tegoroczni darczyńcy, a należą do nich:
  Patron akcji i darczyńca w jednej osobie – Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak
  Ksiądz Kanonik Tadeusz Stachura z Parafii w Kłodawie
  Poczta Polska oddział w Kłodawie wraz z Panią Naczelnik Renatą Kujbidą
  Koło Łowieckie Leśnik z Kłodawy pod kierownictwem Pana Błażeja Liska oraz przy ogromnym wsparciu Pani Edyty Marciniak
  Koło Łowieckie Wilk z Różanek
  Firma Constans z Kłodawy
  Firma Dromax
  Firma Ciecierski Instalacje z Kłodawy
  Pan Marek Ludian Koło Łowieckie Leśnik z Kłodawy
  Radny Gminy Kłodawa Ireneusz Winnik
  Pani Eliza Jarmolińska
  Pani Adrianna Chwalisz
  Drużyna Piłkarska GKP Kłodawa
  Pan Edmund Matwiejuk
  Sołtys Gminy Kłodawa Damian Żołędziejewski
  Pan Maciej Kowalski
  Pan Jerzy Stanisław Machała
  Obecnym na Wigilii Gminnej 2019 darczyńcom, wręczono dyplomy z podziękowaniami
  Dziękujemy bardzo i zapraszamy ponownie za rok

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


   Wigilia Gminna 2019

   2019-12-04

   wigilia

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlana

    24 grudnia- dzień wolny od pracy

    2019-12-04

    zarzadzenie

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlana

     Dzień Parcownika Socjalnego

     2019-11-22

     Dzień 21 listopada jest zawsze mile spędzany w naszym Ośrodku. Z racji przypadającego Dnia Pracownika Socjalnego zawsze odwiedzają nas mili goście, otrzymujemy też mnóstwo serdeczności i życzeń. Jak co roku przedszkolaki z grupy „Pszczółki” wybrały się do nas, aby złożyć wszystkim pracownikom serdeczne życzenia, każda Pani otrzymała własnoręcznie zrobionego przez dzieci kwiatka z życzeniami, a Pani Kierownik laurkę. Naszym przedszkolakom odwdzięczyłyśmy się pięknymi uśmiechami oraz słodką niespodziankę.

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

      Spotkanie ze specjalistą

      2019-11-21

      19 listopada 2019r. odbyło się pierwsze z serii zaplanowanych spotkań ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka Wytchnieniowa- edycja 2019-moduł III". Na terenie naszej gminy projekt ten realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlana

       Bezpłatne porady

       2019-11-08

       Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. zaprasza na bezpłatne specjalistyczne spotkania w związku z funkcjonowaniem jednostki poradnictwa prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego według harmonogramu zamieszczonego poniżej

       czytaj całość publikacji "Bezpłatne porady "

       Dołączona galeria:

       nazwawyswietlana

        "Podziel się dobrocią"

        2019-11-06

        \"swiatecznapaczka\"

        Dołączona galeria:

        nazwawyswietlana

         Dyżury pracowników socjalnych

         2019-11-04

         harmonogram

         Dołączona galeria:

         nazwawyswietlana

          OFERTA PRACY

          2019-10-01

          Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie z siedzibą przy ul. Kościelnej 10, 66-415 Kłodawa,
          ogłasza nabór kandydatów na stanowisko : ASYSTENT RODZINY

          Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2018r. poz.998) „asystentem rodziny może być osoba, która:
          1) posiada:
          - wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
          - wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia (…) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
          - wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
          2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
          3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
          4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe”.

          Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2018r. poz.998) „do zadań asystenta rodziny należeć będzie w szczególności:
          • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym
          • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej
          • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
          • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
          • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
          • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
          • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
          • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
          • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
          • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
          • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
          • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
          • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
          • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
          • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
          • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
          • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
          • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
          • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną”.

          Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2018r. poz.998) „asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę”. Praca na terenie gminy Kłodawa,

          Termin i miejsce składania dokumentów:
          • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie w godzinach pracy Ośrodka tj.
          w poniedziałek od 7:30 do 17:00
          od wtorku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30,
          w piątek od 7:30 do 14:00
          lub mailowe pod adresem: sekretariat@klodawa.gopsinfo.pl
          • Dodatkowe informacje o naborze na stanowisko można uzyskać pod numerem telefonu 95 721 66 63, 95 731 00 46.


          Przerwa w dostawie prądu

          2019-09-23

          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, iż w związku z planowanym wyłączeniem prądu przez ENEA Operator sp. z o.o. dnia 24-09-2019r. (wtorek) możne pojawić się problem z obsługą Klientów w godzinach 08:00-15:00

          Dołączona galeria:

          nazwawyswietlana           Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

           przejdź do góry...

           Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie. ul. Kościelna 10, 66-415 Kłodawa, tel. 95-721-66-63, faks 95-731-00-46

           Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji