Aktualności


WYŁĄCZONA BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA

2020-04-01


Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  Zarządzenie Kierownika GOPS

  2020-04-01


  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

   Apel do mieszkanców i przedstawicieli Sołectw

   2020-04-01


   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlana

    Godziny otwarcia banku

    2020-04-01

    W związku z ograniczoną działalnością banku, prosimy o terminowy odbiór zasiłków wydawanych w dniach 26.03 oraz 27.03. Obiór pieniążków po tym terminie będzie odbywał się w innych oddziałach banku (Gorzów Wielkopolski). O wszystkich zmianach będziemy informować na bieżąco..

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlana

     Zamknięcie placówek Snior+

     2020-04-01


     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlana

      Opiekunka/ opiekun w ramach usług opiekuńczych

      2020-03-20


      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlana

       Opiekunka/ opiekun w ramach usług opiekuńczych

       2020-03-20

       1


       Informacja Kierownika GOPS w sprawie Koronawirusa

       2020-03-16       W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników urzędu,
       począwszy od dnia 13-03-2020 do odwołania
       wstrzymuje się możliwość osobistego załatwiania spraw
       w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie.

       Prosimy o załatwianie spraw wyłącznie w formie korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej.
       ➡️ w przypadku korespondencji tradycyjnej prosimy kierować ją na adres Ośrodek Pomocy Społecznej
       ul. Kościelna 10, 66-415 Kłodawa
       ➡️ w przypadku formy elektronicznej korespondencję prosimy kierować na wskazane adresy e-mail:
       adres ogólny- sekretariat@klodawa.gopsinfo.pl
       w sprawach świadczeń rodzinnych i 500+- sr@klodawa.gopsinfo.pl
       w sprawach pomocy społecznej- ps@klodaa.gopsinfo.pl
       W sprawach wyjątkowych w tym niecierpiących zwłoki prosimy o kontakt pod nr. tel 95 721 66 63 celem ustalenia sposobu postępowania.

       Dziękujemy za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będziemy informować za pośrednictwem strony internetowej www.klodawa.gopsinfo.pl

       Dołączona galeria:

       nazwawyswietlana

        Informacja Kierownika GOPS w sprawie Koronawirusa

        2020-03-13


        Dołączona galeria:

        nazwawyswietlana

         Urząd Pracy w GOPS

         2020-03-13         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, iż zaplanowane na najbliższy wtorek- 17 marca spotkanie w ramach Urzędu Pracy zostaje odwołane.

         Dołączona galeria:

         nazwawyswietlana

          Bank Żywnosci- POPŻ 2014-2020

          2020-03-12          W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa SARS-CoV-2, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie apeluje do osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 o jak najszybszy odbiór produktów żywnościowych wydawanych przez Bank Żywności w Gorzowie Wlkp. ul. Słoneczna 63. Na chwilę obecną nie mamy informacji do kiedy i na jakich zasadach działać będzie placówka w najbliższych dniach.

          Dołączona galeria:

          nazwawyswietlana

           Wypłaty 500+ i rodzinne

           2020-03-12

           W związku z planowanymi wypłatami gotówkowymi świadczeń wychowawczych (500+) oraz świadczeń rodzinnych w dniach 12-13.03.2020 r. Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.

           Dołączona galeria:

           nazwawyswietlana

            Zawieszenie działalności Klubów Seniora

            2020-03-12


            Dołączona galeria:

            nazwawyswietlana

             Odwołanie zajęć programowych

             2020-03-12


             Dołączona galeria:

             nazwawyswietlana

              Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla seniorów

              2020-03-12

              Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową.

              Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

              Często myj ręce

              Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

              Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

              Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

              Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe

              Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają domownicy powinny być starannie dezynfekowane.

              Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków

              Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

              Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy

              Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

              Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

              Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

              Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu

              Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij ok. 2 litry płynów (najlepiej wodę). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa.

              Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie

              Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych GIS i MZ. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem.


              Informacja NFZ w sprawie ochrony przed Koronawirusem

              2020-03-11


              Dołączona galeria:

              nazwawyswietlana

               Nowa perspektywa – stop wykluczeniu

               2020-01-22               Gmina Kłodawa/ Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatem Gorzowskim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim

               realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7 – Równowaga Społeczna, Działanie 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie
               pn.,, Nowa perspektywa – stop wykluczeniu”
               Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2019r. do 31.08.2021r

               CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU
               Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez udział w kompleksowych formach aktywizacji społeczno –zawodowej do 31.08.2021r.

               UCZESTNICY PROJEKTU

               Uczestnikami Projektu mogą być mieszkańcy województwa lubuskiego (Powiat Gorzowski), w tym:
               • Gmina Kłodawa / Ośrodek Pomocy Społecznej

               • osoby niepełnosprawne

               • Powiat Gorzowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim

               • wychowankowie pieczy zastępczej, w tym:
               • osoby usamodzielniane w wieku 18-24 lat
               • osoby w wieku 15-17 lat
               • osoby w wieku 10 -14 lat

               Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby:
               a) o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
               b) z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osobom z zaburzeniami psychicznymi, w tym osobom
               z niepełnosprawnością intelektualną i osobom z całościowymi zaburzeniami
               rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych)
               c) osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz osoby i rodziny korzystające z POPŻ
               Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w siedzibie:

               1) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wielkopolski
               2) Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Kościelna 10; 66-415 Kłodawa

               FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU
               Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest nabycie lub wzmocnienie kompetencji społecznych ukierunkowane na wzrost zdolności do zatrudnienia:
               a) Coaching grupowy i indywidualny
               b) Warsztaty indywidualne i grupowe z zakresu autoprezentacji i kreowania wizerunku
               c) Warsztaty z zakresu zarządzania budżetem domowym
               d) Warsztaty z zakresy uzależnień
               e) Warsztaty z zakresu zagrożeń w cyberprzestrzeni
               f) Zajęcia socjoterapeutyczne
               g) Wyrównywanie braków edukacyjnych ( korepetycje)

               Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym, których celem jest wyposażenie w
               kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy :

               a) Kursy /szkolenia zawodowe w oparciu o indywidualnie określone preferencje i predyspozycje
               zawodowe uczestników projektu


               Uczestnicy otrzymają kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej ukierunkowanej na pozyskanie i utrzymanie zatrudnienia określone w Indywidualnej Ścieżce Reintegracji.
               Rodzaj i forma udzielonego wsparcia będzie wynikała z diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb z uwzględnieniem obszaru społecznego, zawodowego
               i zdrowotnego.

               Dołączona galeria:

               nazwawyswietlana

                Akcja "Świąteczna Paczka" za nami!

                2019-12-20

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie jest organizatorem corocznej przedświątecznej akcji charytatywnej „Świąteczna Paczka”, której patronuje Anna Mołodciak Wójt Gminy Kłodawa. Tegoroczna, już czwarta edycja zachęciła do udziału, jak co roku wiele wrażliwych na losy drugiego człowieka osób. Odzew, wsparcie, pomoc rzeczowa i finansowa okazały się tak duże, że przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. Dziękujemy bardzo wszystkim ŚWIĘTYM MIKOŁAJOM 🤶🏼🎅🏼 za to, że otworzyli swoje serca i wywołali szerokie dziecięce uśmiechy na ich buziach W sposób szczególny na nasze uznanie zasługują tegoroczni darczyńcy, a należą do nich:
                Patron akcji i darczyńca w jednej osobie – Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak
                Ksiądz Kanonik Tadeusz Stachura z Parafii w Kłodawie
                Poczta Polska oddział w Kłodawie wraz z Panią Naczelnik Renatą Kujbidą
                Koło Łowieckie Leśnik z Kłodawy pod kierownictwem Pana Błażeja Liska oraz przy ogromnym wsparciu Pani Edyty Marciniak
                Koło Łowieckie Wilk z Różanek
                Firma Constans z Kłodawy
                Firma Dromax
                Firma Ciecierski Instalacje z Kłodawy
                Pan Marek Ludian Koło Łowieckie Leśnik z Kłodawy
                Radny Gminy Kłodawa Ireneusz Winnik
                Pani Eliza Jarmolińska
                Pani Adrianna Chwalisz
                Drużyna Piłkarska GKP Kłodawa
                Pan Edmund Matwiejuk
                Sołtys Gminy Kłodawa Damian Żołędziejewski
                Pan Maciej Kowalski
                Pan Jerzy Stanisław Machała
                Obecnym na Wigilii Gminnej 2019 darczyńcom, wręczono dyplomy z podziękowaniami
                Dziękujemy bardzo i zapraszamy ponownie za rok

                Dołączona galeria:

                nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


                 Wigilia Gminna 2019

                 2019-12-04

                 wigilia

                 Dołączona galeria:

                 nazwawyswietlana

                  24 grudnia- dzień wolny od pracy

                  2019-12-04

                  zarzadzenie

                  Dołączona galeria:

                  nazwawyswietlana

                   Dzień Parcownika Socjalnego

                   2019-11-22

                   Dzień 21 listopada jest zawsze mile spędzany w naszym Ośrodku. Z racji przypadającego Dnia Pracownika Socjalnego zawsze odwiedzają nas mili goście, otrzymujemy też mnóstwo serdeczności i życzeń. Jak co roku przedszkolaki z grupy „Pszczółki” wybrały się do nas, aby złożyć wszystkim pracownikom serdeczne życzenia, każda Pani otrzymała własnoręcznie zrobionego przez dzieci kwiatka z życzeniami, a Pani Kierownik laurkę. Naszym przedszkolakom odwdzięczyłyśmy się pięknymi uśmiechami oraz słodką niespodziankę.

                   Dołączona galeria:

                   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                    Spotkanie ze specjalistą

                    2019-11-21

                    19 listopada 2019r. odbyło się pierwsze z serii zaplanowanych spotkań ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka Wytchnieniowa- edycja 2019-moduł III". Na terenie naszej gminy projekt ten realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.

                    Dołączona galeria:

                    nazwawyswietlana

                     Bezpłatne porady

                     2019-11-08

                     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. zaprasza na bezpłatne specjalistyczne spotkania w związku z funkcjonowaniem jednostki poradnictwa prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego według harmonogramu zamieszczonego poniżej

                     czytaj całość publikacji "Bezpłatne porady "

                     Dołączona galeria:

                     nazwawyswietlana

                      "Podziel się dobrocią"

                      2019-11-06

                      \"swiatecznapaczka\"

                      Dołączona galeria:

                      nazwawyswietlana

                       Dyżury pracowników socjalnych

                       2019-11-04

                       harmonogram

                       Dołączona galeria:

                       nazwawyswietlana                        Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

                        przejdź do góry...

                        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie. ul. Kościelna 10, 66-415 Kłodawa, tel. 95-721-66-63, faks 95-731-00-46

                        Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji