Europejski Fundusz Społeczny


wsteczWstecz

Opis założen projektu na 2012 rok

2012-02-13

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie od 1 stycznia 2012 roku realizuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten nosi nazwę „Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie”, w ramach którego realizowane będą spotkania ukierunkowane na aktywizację i integrację uczestników, oraz na powrót do pełnienia podstawowych ról społecznych. Działania przewidziane na 2012 rok stanowią kolejną edycję w/w projektu, którego realizację tut. GOPS rozpoczął w miesiącu lipcu 2011r.

Głównym celem projektu jest pomoc jego uczestnikom w przezwyciężeniu trudności, które sprawiają, iż korzystają oni ze wsparcia pomocy społecznej. Osoby zagrożone wykluczeniem zawodowym i społecznym są głównymi klientami pomocy społecznej. Osoby te charakteryzuje nie tylko niski poziom wykształcenia, brak kwalifikacji zawodowych, ale także stany frustracyjne, uleganie nałogom oraz pogarszanie się stanu zdrowia co prowadzi do wyłączenia z rynku pracy, a w dalszej konsekwencji wykluczenia społecznego nie tylko osoby, lecz całej jej rodziny. Często trudna sytuacja rodzinna wynikająca z zagubienia, bierności, izolacji społecznej oraz dziedziczenia niewłaściwych postaw i zachowań utrudnia lub wręcz uniemożliwia zaspokajanie podstawowych potrzeb rodziny, zmuszając ją do korzystania z pomocy finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie, która staje się alternatywnym sposobem zaspokajania potrzeb. Ograniczając w ten sposób samodzielność, motywacje i zaangażowanie w rozwiązywaniu własnych problemów. Zatem oczywisty staje się fakt, że osobom wykluczonym bądź zagrożonym wykluczeniem społecznym należy pomóc nie tylko w sferze zawodowej ale również społecznej i emocjonalnej.
W ramach działań projektu w 2012 roku wprowadzony zostanie animator rodziny, który zapozna się z celami i dokumentacją projektu, jak również z osobami uczestniczącymi w realizowanym projekcie. Animator rodziny współpracujący z pracownikiem socjalnym na podstawie analizy sytuacji i obserwacji zaplanują indywidualny plan pracy z poszczególnymi uczestnikami
W czasie realizacji zadań przewidzianych w założeniach projektu odbędą się spotkania grupowe i indywidualne z psychologiem mające na celu wzmocnienie kondycji psychicznej uczestników – wzrost poczucia własnej wartości, wiary we własne możliwości, motywacji do działania, pozytywnego nastawienia do zmian. Rozwój umiejętności społecznych z zakresu: skutecznej komunikacji i autoprezentacji, współpracy w grupie, asertywnego zachowania się w relacjach z innymi. Rozwój podstawowych umiejętności związanych z efektywnym komunikowaniem się w relacji: rodzic – dziecko.
Praca z psychologiem obejmować będzie również indywidualne spotkania z psychologiem zmierzające do kompleksowego rozwiązywania problemów natury psychologicznej uczestników projektu
Ponadto odbędą się spotkania z doradcą zawodowym w czasie, których uczestnicy będą mieli okazję skorzystać z indywidualnych porad doradcy zawodowego i trenera pracy, którzy dzięki rozmowie i przeprowadzonym specjalistycznym testom określą ich profil i preferencje zawodowe. Praca z doradcą zawodowym i trenerem pracy dążyć będzie do poznania przez uczestników własnych preferencji i predyspozycji zawodowych, kształtowanie aktywnej postawy wobec pracy, zaplanowanie ścieżki zawodowej i/lub edukacyjnej, nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności dotyczących rynku pracy oraz procesu poszukiwania zatrudnienia, rozwój umiejętności pozytywnej autoprezentacji podczas bezpośredniej rozmowy z pracodawcą.
Przewidziane jest również spotkanie integracyjne, którego charakter i forma zostaną ustalone w późniejszym czasie. Celem spotkania będzie zacieśnienie więzi oraz integracja uczestników projektu, którzy często mają za sobą podobne doświadczenia życiowe, a dzięki przełamaniu barier mogą stanowić dla siebie doskonałe źródło wsparcia, porad i wzajemnej pomocy.
W ramach kompleksowej aktywizacji uczestników we wszystkich sferach i podniesienia poczucia ich własnej wartości planowane są również spotkania z wizażystką/kosmetyczką zmierzające do pokazania uczestnikom, że nawet niewielkie zabiegi pielęgnacyjne, higiena i makijaż prócz tego, że sprawiają przyjemność mają również ogromny wpływ na lepsze postrzeganie przez innych a także przez siebie samego oraz podniesienia samooceny.
Przewiduje się również działania zmierzające do uświadomienia uczestników ważności znaczenia dbałości o własne zdrowie i przeprowadzania badań kontrolnych w celu profilaktyki zdrowotnej.
Edycja projektu uwzględniająca powyższe działania zaplanowana są na zrealizowanie w czasie pierwszego półrocza 2012 roku.


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie. ul. Kościelna 10, 66-415 Kłodawa, tel. 95-721-66-63, faks 95-731-00-46

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji