Klub Senior +


Kluby Senior+ w gminie Kłodawa

2020-01-01

W gminie Kłodawa funkcjonują Kluby Senior+:

~ul. Wiejska 66, Santocko (od 2018r.)

Godziny otwarcia:
poniedziałek 9-11
czwartek 18-20

~ul. Niepodległości 25, Różanki (od 2020r.)

Godziny otwarcia:
poniedziałek 16-18
środa 16-18

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  Akcja ""Bezpieczny Senior"

  2020-10-21

  Szanowni Seniorzy,
  włączając się w akcję Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Bezpieczny Senior" Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej apeluje o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii. Wierzymy, iż uważacie Państwo na siebie i pamiętacie o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

   Zajęcia z makramy w Klubie Senior+ w Santocku

   2020-10-12

   Podczas ostatniego spotkania z Seniorami działającymi w ramach „Klubu Senior+” w Santocku, uczestnicy zajęć manualnych pochwalili się swoimi arcydziełami własnoręcznie plecionymi. Klubowicze w tym roku zgłębiają tajniki makramy- starożytnej sztuki wiązania sznurków bez użycia igieł, drutów czy szydełka. Spod placów kobiet, które w większości upodobały sobie ten rodzaj zajęć wychodzą prześliczne dzieła – od świeczników, torebek, zasłon, po firanki i abażury. Makrama choć jest bardzo czasochłonnym zajęciem, daje uczestniczkom wiele radości, jest świetnym sposobem, by się odstresować i spędzić miło czas. Panie zapowiedziały już upiększenie świetlicy wiejskiej, która stała się drugim domem santockich seniorów w piękne plecione firanki.

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


    Warsztaty florystyczne

    2020-10-02

    Przeprowadzone warsztaty „Twój Las - Las w słoiku”, podczas których senioralna część część mieszkańców Różanek miała możliwość stworzenia własnej kompozycji florystycznej odbyły się z wielkim zainteresowaniem i przyniosły wiele radości.
    Dzięki środkom pozyskanym przez Gminę Kłodawa od Wojewody Lubuskiego w ramach Programu Wieloletniego „Senior +, które z ramienia Wójta Gminy koordynuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Seniorzy mogą rozwijać swe pasje, integrować się oraz dbać o własne zdrowie. Zajęcia tworzenia własnych ekosystemów roślinnych zamkniętych w szklanym słoju zachwyciły wszystkich uczestników, którzy z wielką precyzją najdrobniejszych szczegółów oraz swą własną wizją oddali się wyobraźni i stworzyli niepowtarzalne kompozycje zieleni zamkniętej w szkle.

    Obecnie na terenie gminy funkcjonują dwa kluby Senior +, w roku 2021 planowane jest otworzenie kolejnego. W każdej placówce Senior + seniorzy spędzają wspólnie czas podczas zajęć manualnych, plastycznych, kulinarnych, a także cotygodniowych zajęciach rehabilitacyjnych i ruchowych.

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

    pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


     Kub Senior + wznawia działania!

     2020-06-08

     Od dnia 8 czerwca 2020 roku Kluby Senior + w Santocku oraz w Różankach działające w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie zostały ponownie otwarte. Seniorzy wracają do zajęć-jednak z zachowaniem rygorów sanitarno-epidemiologicznych. Na seniorów czekają zajęcia rehabilitacyjno ruchowe oraz warsztaty i zajęcia tematyczne, które tak sobie upodobali.
     Wojewoda Lubuski w okresie od 12 marca do 24 maja 2020 roku zawiesił działalność w placówkach i ośrodkach wsparcia m.in. w klubach seniora. Spowodowane było to rozprzestrzenianiem się koronawirusa, a przede wszystkim troską o zdrowie i życie seniorów.
     Po okresie zawieszenia działalność Klubu, Ośrodek Pomocy Społecznej podjął działania zmierzające do ponownego uruchomienia tej placówki. W tym celu przeprowadzono rozeznanie wśród Klubowiczów o możliwości ich uczestnictwa w zajęciach, zakupiono materiały i środki wskazane w Rekomendacjach przygotowanych i przekazanych przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a także zaplanowano dostosowanie pomieszczeń do wymogów epidemiologicznych.

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

      Wznowienie ograniczonej działalności w Klubie Senior +

      2020-05-25


      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlana

       Zawieszenie działalnosci placówek Senior+

       2020-05-11


       Dołączona galeria:

       nazwawyswietlana

        Zawieszenie działalnosci placówek Senior +

        2020-04-27


        Dołączona galeria:

        nazwawyswietlana

         Zawieszenie działalnosci placówek Senior +

         2020-04-10


         Dołączona galeria:

         nazwawyswietlana

          Zawieszenie działalnosci placówek Senior +

          2020-03-25


          Dołączona galeria:

          nazwawyswietlana

           Zawieszenie działalnosci placówek Senior +

           2020-03-12


           Dołączona galeria:

           nazwawyswietlana

            Zwolniene z odpłatności za uczestnictwo w Klubie Senior+

            2020-03-11


            Dołączona galeria:

            nazwawyswietlana

             Uchwała Nr XIV/135/19 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – Klubach Senior + w Gminie Kłodawa

             2020-02-17
             Dołączona galeria:

             nazwawyswietlananazwawyswietlana

              Uchwała Nr XIV/133/19 Rady Gminy Kłodawa z dnia z 18 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia utworzenia ośrodka wsparcia Klub Senior+ w Santocku

              2020-02-10


              Dołączona galeria:

              nazwawyswietlana

               Uchwała Nr XIV/134/19 Rady Gminy Kłodawa z dnia z 18 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub Senior+ w Różankach

               2020-02-10


               Dołączona galeria:

               nazwawyswietlana

                REGULAMIN OŚRODKÓW WSPARCIA- KLUBÓW „SENIOR+” W GMINIE KŁODAWA

                2020-02-10                Kluby „Senior+” działają na podstawie:
                • Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 (M.P. z 2016 r. poz. 1254),
                • Uchwały Nr XIV/133/19 Rady Gminy Kłodawa z dnia z 18 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia utworzenia ośrodka wsparcia Klub Senior+ w Santocku,
                • Uchwały Nr XIV/134/19 Rady Gminy Kłodawa z dnia z 18 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub Senior+ w Różankach,
                • Uchwały Nr XIV/135/19 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – Klubach Senior +
                w Gminie Kłodawa.

                Rozdział I
                POSTANOWIENIA OGÓLNE

                § 1.
                Ilekroć w Regulaminie Klubu „Senior+”, zwanego dalej Klubem, działającego w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie, zwanym dalej Regulaminem, jest mowa o:
                1. Ośrodku – oznacza to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie,
                2. Kierowniku – oznacza to Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                w Kłodawie,
                3. Opiekunie – oznacza to pracownika odpowiedzialnego za realizację zadań w siedzibie Klubu „Senior+”,
                4. Koordynatorze – oznacza to osobę kierującą działalnością Klubu „Senior+” ,
                5. Pracowniku- oznacza to pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                w Kłodawie realizującego zadania w zakresie „Klubu Senior+”.

                § 2.
                1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i organizacji Klubu „Senior+” ,
                2. Klub został utworzony w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz zaspakajania potrzeb kulturalnych środowiska osób starszych w gminie Kłodawa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2018.
                3. Klub to grupa seniorów, nie posiadająca osobowości prawnej, koordynowana przez Koordynatora.
                4. Klub został utworzony w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie.
                5. Siedzibą Klubu jest lokal stanowiący własność gminy.
                6. Do Klubu mogą być przyjęte osoby nieaktywne zawodowo, które ukończyły 60 lat i są mieszkańcami gminy Kłodawa.
                7. Uczestnicy Klubu pisemnie potwierdzają swoją obecność w Klubie na liście obecności.
                8. Działalność Klubu może być finansowana ze środków dotacji celowej budżetu państwa oraz środków budżetu gminy.
                9. Uczestnictwo w zajęciach Klubu jest dobrowolne.

                § 3.
                1. Uczestnictwo w Klubie wymaga złożenia wszystkich niżej wymienionych dokumentów:
                1) deklaracji uczestnictwa w Klubie, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
                2) oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i zobowiązanie do jego przestrzegania, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu;
                3) zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu;
                4) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ruchowych i sportowo-rekreacyjnych, jeżeli senior/seniorka chce w nich uczestniczyć, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
                5) zezwolenie lub brak zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku zgodnie
                z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191), stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu;
                2. Dokumenty wymienione w pkt 1 należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie, ul. Kościelna 10, 66-415 Kłodawa, w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek 7.30-17.00
                wtorek-czwartek 7.30-15.30
                piątek 7.30-14.00

                § 4.
                1. Rekrutacja uczestników zajęć realizowanych w Klubie trwać będzie w sposób ciągły.
                2. Rekrutację prowadzić będą: Koordynator oraz pracownik.
                3. O miejsce w Klubie mają prawo ubiegać się osoby wskazane w § 2 pkt 7 niniejszego Regulaminu.
                4. O wyborze uczestników Klubu decydować będzie w pierwszej kolejności:
                a) sytuacja rodzinna (osoby samotnie zamieszkujące, pozbawione pomocy ze strony osób trzecich oraz zagrożone przemocą domową),
                b) sytuacja mieszkaniowa (pierwszeństwo dla osób mieszkających w trudnych warunkach mieszkaniowych (m.in. brak możliwości sporządzenia samodzielnie ciepłego posiłku),
                c) sytuacja materialna (pierwszeństwo dla osób o dochodzie spełniającym kryterium dochodowego, określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r.
                w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 poz. 1358).
                5. Obowiązek poinformowania o wynikach rekrutacji spoczywa na Opiekunie.
                6. Podstawą przyjęcia do Klubu jest dobrowolnie złożona Deklaracja Uczestnictwa w Klubie. Równorzędnie z Deklaracją Uczestnictwa zostanie wydana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie decyzja administracyjna określająca odpłatność za pobyt w Klubie, po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania uczestnika. Odpłatność reguluje Uchwała Nr XIV/135/19 Rady Gminy Kłodawa z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – Klubach „Senior +” w Gminie Kłodawa.
                7. W przypadku zgłoszenia się większej liczby uczestników, spełniających w tym samym stopniu i zakresie wszystkie kryteria, niż ilość miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.
                8. Osoby, które spełnią wymogi, ale nie zostaną zakwalifikowane do przyjęcia do Klubu
                z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej.
                9. W sytuacji braku miejsc dokumenty kolejnych osób przyjmuje się i umieszcza na liście rezerwowej, do chwili zwolnienia się miejsca w Klubie.

                Rozdział II
                CELE I ZADANIA KLUBU „SENIOR+”

                § 4.
                1. Klub realizuje następujące cele:
                1) Motywowanie środowiska seniorów do wspólnego spędzania czasu wolnego
                i zwiększenia udziału w życiu społecznym.
                2) Zawieranie nowych znajomości i utrzymywanie więzi wśród seniorów – członków Klubu, integracja międzypokoleniowa i aktywizacja seniorów z różnych środowisk.
                3) Współpraca z innymi Klubami Seniora działającymi w regionie, ze stowarzyszeniami np. Gminną Biblioteką Publiczną czy Gminnym Ośrodkiem Kultury.
                4) Wypełnianie czasu wolnego osobom starszym w sposób będący swoistą profilaktyką przeciw marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.
                5) Propagowanie kultury i sztuki.
                6) Upowszechnianie zdrowego trybu życia – ochrona i promocja zdrowia.
                7) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
                8) Propagowanie różnych form działalności twórczej seniorów.
                9) Wspieranie inicjatyw umożliwiających aktywny udział seniorów w życiu ich otoczenia (wsi).
                10) Promocja Gminy Kłodawa.

                2. Klub realizuje następujące zadania:
                1) Organizowanie dla członków Klubu atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, poprzez stworzenie bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni tzw.: spotkania towarzyskie.
                2) Organizowanie wyjść do kina, teatru.
                3) Organizowanie spotkań z artystami z różnych dziedzin kultury i sztuki, z poezją, muzyką.
                4) Organizowanie spotkań z przedstawicielami służby zdrowia w celu przybliżenia schorzeń wieku senioralnego, jak im zapobiegać, a jak leczyć, utrwalenie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
                5) Organizowanie spotkań tematycznych, wyjść i wycieczek krajoznawczych.
                6) Wypoczynek i relaks z dala od trosk i kłopotów dnia codziennego.
                7) Aktywna współpraca z innymi Klubami Seniora, wspólne organizowanie imprez okolicznościowych.
                8) Aktywna współpraca z policją i strażą pożarną – wykłady i prelekcje nt. bezpieczeństwa.
                9) Organizowanie zajęć rozwijających zdolności i pasje: robótki ręczne, warsztaty kulinarne oraz plastyczne.
                10) Zawieranie nowych znajomości, integrację rówieśniczą i międzypokoleniową.
                11) Organizowanie spotkań okolicznościowych.                Rozdział III
                ORGANIZACJA PRACY I ZAJĘĆ KLUBU „SENIOR+”

                § 5.
                1. Zajęcia w Klubie ujęte w stałym miesięcznym planie zajęć, który wywiesza się w siedzibie Klubu.
                2. Klub jest czynny dwa razy w tygodniu po 2 godziny dziennie. Dopuszcza się możliwość zmiany godzin pracy Klubu i dostosowanie ich do potrzeb uczestników, po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem.
                3. Podczas zajęć wykorzystywane będą listy obecności, ankiety, służące do monitoringu i celów informacyjno-organizacyjnych. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich narzędzi służących monitoringowi i celom informacyjno -promocyjnych.

                § 6.
                1. Dokumentację organizacji i działalności Klubu stanowią:
                1) Regulamin w ośrodkach wsparcia – Klubach „Senior +” w Gminie Kłodawa,
                2) lista obecności w Klubie,
                3) plany pracy Klubu i sposoby realizacji zadań,
                4) rachunki, faktury, noty księgowe obrazujące poniesione koszty,
                5) wszelkie notatki, pisma, korespondencja w sprawie tego zadania,
                6) artykuły w prasie,
                7) dokumentacja fotograficzna,
                8) sprawozdania z działalności Klubu.
                2. Dokumentacja przechowywana jest w siedzibie Ośrodka.

                Rozdział IV
                NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ KLUBU SENIORA

                § 7.
                1. Działalność Klubu nadzoruje Koordynator osoba kierującą działalnością Klubu.
                2. Do prawidłowego funkcjonowania Klubu wyznaczony jest pracownik, do zadań którego należą min:
                1) czuwanie nad właściwą realizacją zadań w Klubie,
                2) organizacja działalności Klubu pod względem merytorycznym, organizacyjnym, administracyjnym i prawnym,
                3) przygotowanie całości dokumentacji dotyczącej bieżącej działalności Klubu,
                4) rzetelne i terminowe wykonywanie sprawozdań dotyczących Klubu,
                5) dbałość o rozwój Klubu,
                6) reprezentowanie grupy na zewnątrz oraz pośrednictwo w kontaktach z Urzędem Gminy, jednostkami organizacyjnymi i innymi instytucjami,
                3. Pracę w Klubie przy aktywnym udziale uczestników Klubu organizuje Opiekun zatrudniony przez Ośrodek.
                4. Do zadań opiekuna Klubu należy m.in.:
                1) właściwa organizacja pracy Klubu,
                2) zachowanie cykliczności prowadzonych zajęć (otwieranie i zamykanie siedziby Klubu),
                3) dbanie o warunki higieniczne pomieszczeń,
                4) prowadzenie niezbędnej dokumentacji tj. list obecności, opracowywanie miesięcznych planów zajęć,
                5) prowadzenie zajęć tematycznych i organizacja czasu wolnego uczestnikom Klubu,
                6) przygotowywaniu kawy, herbaty dla uczestników spotkań w ramach Klubu,
                7) współpraca z Koordynatorem i pracownikami Ośrodka ,
                8) współpraca z innymi Klubami Seniora i innymi organizacjami,
                9) motywowanie seniorów do wspólnego spędzania czasu wolnego i zwiększenia udziału w życiu społecznym,
                10) aktywna integracja uczestników Klubu,
                11) sprawowanie opieki nad klubowiczami,
                12) zgłaszanie i uzgadnianie z Koordynatorem lub pracownikiem bieżących potrzeb,
                13) zgłaszanie Koordynatorowi lub pracownikowi awarii w siedzibie Klubu,
                14) zbieranie i przekazywanie do Ośrodka comiesięcznej odpłatności od uczestników Klubu za uczestnictwo w zajęciach w ramach Klubu „Senior+” (wraz z załączoną listą odpłatności uczestnika Klubu za dany miesiąc),
                15) dokumentowanie działalności Klubu w formie fotograficznej .


                Rozdział V
                PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KLUBU „SENIOR+”

                § 8.
                Klub stanowią osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ z terenu gminy Kłodawa, które zadeklarowały przestrzeganie Regulaminu Klubu „Senior+” oraz aktywne uczestnictwo
                w organizowanych zajęciach.
                1) Do obowiązków uczestnika Klubu należy:
                1) przestrzeganie regulaminu,
                2) przestrzeganie bezpieczeństwa innych osób przebywających w Klubie,
                3) wzajemne poszanowanie godności osobistej oraz kulturalne i zgodne z przyjętymi zasadami i normami życia społecznego zachowanie się wobec innych osób,
                4) utrzymanie w należytym porządku pomieszczeń i wyposażenia Klubu oraz korzystanie z nich zgodnie z przeznaczeniem,
                5) przestrzeganie norm i zasad wzajemnego współżycia społecznego podczas uczestnictwa w działalności Klubu oraz godne reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
                6) przestrzeganie zakazu palenia tytoniu w pomieszczeniach Klubu,
                7) przestrzeganie zakazu uczestnictwa w działalności Klubu osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
                8) potwierdzanie obecności na liście obecności.


                Rozdział VI
                ZASADY REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH PROWADZONYCH W KLUBIE „SENIOR+”

                § 9.
                1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach Klubu uczestnik zobowiązuje się dostarczyć informację osobiście, telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, Opiekunowi, Koordynatorowi lub pracownikowi w możliwie najwcześniejszym terminie, jednak nie później niż siedem dni od zaprzestania uczestnictwa w zajęciach.


                Rozdział VII
                POSTANOWIENIA KOŃCOWE

                § 10.

                1. Złożone dokumenty są własnością Klubu.
                2. W kwestiach nieujętych w niniejszym Regulaminie – decyzję podejmuje Wójt Gminy Kłodawa.
                3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2020r.
                4. Każdy uczestnik zajęć w Klubie zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
                5. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie zmiany wymagają zatwierdzenia przez Kierownika Ośrodka. Zmiany wprowadzane będą Zarządzeniem Kierownika Ośrodka.


                przejdź do góry...

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie. ul. Kościelna 10, 66-415 Kłodawa, tel. 95-721-66-63, faks 95-731-00-46

                Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji