Nabory na stanowiska


OFERTA PRACY- PRACOWNIK SOCJALNY

2019-08-21

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie z siedzibą przy ul. Kościelnej 10, 66-415 Kłodawa,
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko : PRACOWNIK SOCJALNY

czytaj całość publikacji "OFERTA PRACY- PRACOWNIK SOCJALNY"


Nabór na stanowisko asystenta rodziny

2019-01-17

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie z siedzibą przy ul. Kościelnej 10, 66-415 Kłodawa,
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko : ASYSTENT RODZINY

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2018r. poz.998) „asystentem rodziny może być osoba, która:
1) posiada:
- wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
- wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia (…) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
- wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe”.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2018r. poz.998) „do zadań asystenta rodziny należeć będzie w szczególności:
• opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym
• opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej
• udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
• udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
• udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
• udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
• wspieranie aktywności społecznej rodzin;
• motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
• udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
• motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
• udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
• podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
• prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
• prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
• dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
• monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
• sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
• współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
• współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną”.

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2018r. poz.998) „asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę”. Praca na terenie gminy Kłodawa,

Termin i miejsce składania dokumentów:
• Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie w godzinach pracy Ośrodka tj.
w poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30,
w piątek od 7:30 do 14:00
lub mailowe pod adresem: sekretariat@klodawa.gopsinfo.pl
• Dodatkowe informacje o naborze na stanowisko można uzyskać pod numerem telefonu 95 721 66 63, 95 731 00 46.


Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

2017-07-12

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego.

czytaj całość publikacji "Nabór na stanowisko pracownika socjalnego"


Wyniki naboru na stanowisko referenta do spraw świadczenia wychowawczego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie

2016-03-14

Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta do spraw świadczenia wychowawczego

Dołączone pliki:


Ogłoszenie komisji rekrutacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta do spraw świadczenia wychowawczego

2016-03-08

OGŁOSZENIE NR 1
KOMISJI REKRUTACYJNEJ
powołanej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko
referenta do spraw świadczenia wychowawczego

czytaj całość publikacji "Ogłoszenie komisji rekrutacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta do spraw świadczenia wychowawczego"

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

2016-02-25

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. świadczenia wychowawczego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie, ul. Kościelna 10, 66-415 Kłodawa.

Dołączone pliki:


Wyniki naboru na stanowisko podinspektora do spraw świadczeń z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie

2015-11-06

Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora do spraw świadczeń z pomocy społecznej

Dołączone pliki:


Ogłoszenie komisji rekrutacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora do spraw świadczeń z pomocy społecznej

2015-10-30

OGŁOSZENIE NR 1
KOMISJI REKRUTACYJNEJ
powołanej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko
podinspektora do spraw świadczeń z pomocy społecznej

czytaj całość publikacji "Ogłoszenie komisji rekrutacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora do spraw świadczeń z pomocy społecznej"

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

2015-10-19

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektor ds. świadczeń z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie ul. Kościelna 10, 66-415 Kłodawa

czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze"


przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie. ul. Kościelna 10, 66-415 Kłodawa, tel. 95-721-66-63, faks 95-731-00-46

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji