Nabory na stanowiska


wsteczWstecz

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

2015-10-19

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektor ds. świadczeń z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie ul. Kościelna 10, 66-415 Kłodawa

I. Wymagania w stosunku do kandydatów
Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe
2. znajomość obsługi komputera,
3. niekaralność za przestępstwa umyślne,
4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
6. doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej,
7. obywatelstwo polskie ,  
Wymagania dodatkowe:
1. odpowiedzialność, komunikatywność, dyspozycyjność,
2. nieposzlakowana opinia,
3. znajomość programu- TT Pomoc,
4. doświadczenie w pracy z ludźmi,
5. umiejętność pracy w zespole,
6. staż w jednostkach pomocy społecznej,
7. znajomość przepisów prawa, zwłaszcza w zakresie ustaw – kodeks postępowania administracyjnego ,pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, prawo energetyczne. 
II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Prowadzenie rejestrów wydawanych decyzji wg rodzaju przyznawanych świadczeń
z pomocy społecznej
2. Przygotowywanie list wypłat i dowodów wypłat dotyczących świadczeń z pomocy społecznej
3. Przygotowywanie sprawozdań kwartalnych z realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania’’ na lata 2014-2020
4. Przygotowywanie sprawozdań kwartalnych, półrocznych i rocznych z realizacji udzielonych świadczeń pomocy społecznej
5. Przyjmowanie i weryfikowanie wniosków oraz deklaracji o dochodach dot. dodatków mieszkaniowych .
6. Przyjmowanie i weryfikowanie wniosków oraz deklaracji o dochodach dot. dodatków energetycznych .
7. Wyliczanie dodatków mieszkaniowych na podstawie złożonych wniosków i deklaracji o dochodach.
8. Sporządzanie decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych i energetycznych.
9. Terminowe opracowywanie całościowe dokumentacji w zakresie realizacji dodatków mieszkaniowych i energetycznych w tym odwołań od wydanych decyzji.
10. Prowadzenie rejestrów wydawanych decyzji, postanowień i zaświadczeń .
11. Udzielanie informacji w sprawach dot. dodatków mieszkaniowych i energetycznych.
12. Kompletowanie dokumentów osób wnoszących odwołania od decyzji wydawanych w I instancji, skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na wydawane decyzje przez organ odwoławczy.
III.  Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. Miejsce świadczenia pracy:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie
ul. Kościelna 10,
2. Czas pracy : pełen etat
3. Praca administracyjno –biurowa.

IV. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny;
2. życiorys – curriculum vitae;
3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
4. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
6. oświadczenie o niekaralności;
7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
8. wypełniony kwestionariusz osobowy.
9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji o następującej treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202).
 
V. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym w siedzibie ośrodka, lub za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie ul. Kościelna 10, 66-415 Kłodawa z dopiskiem:
„Dotyczy naboru na stanowisko – podinspektor ds. świadczeń pomocy spolecznej” w terminie do dnia 29.10.2015 r. do godziny 15:30 .
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (95) 7 216 663
Uwaga
 Decydująca jest data faktycznego wpływu oferty do GOPS, a nie data stempla pocztowego. Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.  
VI. Inne informacje: 
1. Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta, wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.
2. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.
3.Konkurs przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Kierownika Gops w Kłodawie.
4.Kandydaci , którzy spełnią warunki formalne określone w przedmiotowym naborze zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru ( części pisemnej lub rozmowy kwalifikacyjnej).
5. Nadesłane oferty z załącznikami nie będą zwracane , bez względu na wynik postępowania.
6. Informacja o wyniku naboru po jego zakończeniu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie oraz na tablicy informacyjnej w budynku ośrodka
7. Kierownik GOPS zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego kandydata.

Kłodawa, dnia 19.10.2015r.


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie. ul. Kościelna 10, 66-415 Kłodawa, tel. 95-721-66-63, faks 95-731-00-46

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji