ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Rehabiltacja w Przełazach 2021-2023 r.

2023-02-21

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje o możliwości skorzystania z darmowego pobytu na turnusach rehabilitacyjnych w przepięknym Pałacu w malowniczej miejscowości Przełazy (gm. Lubrza).

Projekt pn. "Rehabilitacja w Przełazach 2021-2023" współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego i przeznaczony jest dla osób pracujących.

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz formularze rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej:

https://palac-przelazy.pl/rehabilitacja-w-przelazach-2021-2023/

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się.

Ikonka symbolizująca artykuł

Złóż wniosek o świadczenie wychowawcze (500+) przez aplikację mobilną.

2023-02-15
plakat mZUSlogo Zus
Ikonka symbolizująca artykuł

Otwarcie Ośrodka Wsparcia i Testów w Świebodzinie

2023-01-31

Wraz z nowym rokiem 2023, w Świebodzinie, w województwie lubuskim, przy Stowarzyszeniu na Rzecz Edukacji „Pomost” rozpoczął działalność Ośrodek Wsparcia i Testów (w skrócie OWiT), finansowany w całości ze środków PFRON. To nowa i jedyna taka placówka w województwie lubuskim.

Na działalność Ośrodka Wsparcia i Testów w Świebodzinie PFRON przeznaczył dotychczas 557 455,50 zł, a całość wsparcia wyniesie ponad 1 milion złotych (dokładnie 1 085 399,00 zł).
 

OWiT w Świebodzinie oferuje bezpłatnie niepełnosprawnym mieszkańcom województwa lubuskiego:

 • udostępnianie sprzętu asystującego w życiu codziennym osób niepełnosprawnych,

 • konsultacje oraz pomoc w doborze i wypożyczeniu nowoczesnego sprzętu wspierającego i asystującego dla osób z niepełnosprawnością,

 • porady dla osób z niepełnosprawnością w wyborze odpowiednich do potrzeb technologii asystujących i ich prezentację,

 • instruktaż dotyczący możliwości wykorzystania technologii asystujących w życiu codziennym.

 

Skontaktuj się z OWIT w Świebodzinie!

Telefonicznie i mailowo: poniedziałek – piątek od 10.00 do 18.00

Bezpośrednio w siedzibie OWiT: poniedziałek-czwartek od 15.00 do 18.00

Adres: 66-200 Świebodzin, ul. Okrężna 3

Telefon kontaktowy: 690 357 002

e-mail: owit@naszpomost.pl

strona internetowa: www.naszpomost.pl

facebook: Lubuski OWiT Świebodzin

 

grafika

Załączniki:

 1. informacja o dofinansowaniu do wynagrodzeń (plik pdf 150KB)
 2. plakat (plik pdf 1988KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ważny komunikat

2023-01-23

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie przypomina, że zgodnie z art 30 ust. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach słuzących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej wnioski o dodatek elektryczny można składać do dnia 01 lutego 2023 r.

Wszystkie wnioski złożone po tej dacie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ikonka symbolizująca artykuł

NABÓR WNIOSKÓW O DODATEK GAZOWY W 2023 R.

2023-01-19

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że można już składać wnioski o refundację podatku VAT z faktury za zużyty gaz do ogrzewania domu lub mieszkania.

15 grudnia 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Ustawa przewiduje m.in. dodatek gazowy dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych.

Oznacza to, że gaz musi być wykorzystywany do ogrzewania domu lub mieszkania. Refundacji podatku VAT nie otrzymają więc osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają gazem wodę użytkową.

Ważne kryterium dochodowe

Kolejnym warunkiem jest kryterium dochodowe, czyli:

 • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Konieczny wpis źródła ciepła do CEEB

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do CEEB do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania.

Równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie faktury za gaz.

O przyznanie refundacji podatku VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu pierwszej faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023

Żeby dostać zwrot pieniędzy, należy złożyć wniosek o refundację podatku VAT w terminie do dnia 29 lutego 2024 r. lub w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Wymagane dokumenty:

Do wniosku o refundację podatku VAT za gaz należy załączyć:

 1. umowę zawartą przez odbiorcę paliw gazowych z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi lub jej kopię,
 2. fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne,
 3. dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.
 4. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio: oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 5. w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego,
 6. W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne:
 • oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub zaświadczenie właściwego organu gminy albo nakaz płatniczy,
 • umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 • umowę o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.

Sposób liczenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa  domowego uzależniony jest od terminu złożenia wniosku.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie:

 • od 1 stycznia do 31 lipca danego roku  - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2021 r.,
 • od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku  - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2022 r.

Gdzie można złożyć wniosek o refundację podatku VAT od gazu?

Wniosek o refundację podatku VAT składa się gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Wnioski można składać:

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, gdzie wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym; do wniosku można załączyć odwzorowania cyfrowe dokumentów,
 • tradycyjnie w formie papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie, ul. Kościelna 10 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka.

Załączniki:

 1. Wniosek o rekompensatę podatku Vat na gaz w 2023 r. (plik docx 38KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Program "Posiłek w szkole i w domu"

2023-01-18

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, iż  z dniem 1 stycznia 2023 r. weszła w życie uchwała Nr 264 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Zmiana podwyższa kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy z Programu do 200% kryterium ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj.

- dla osoby samotnej – 1552,00 zł,

- dla osoby w rodzinie 1200,00 zł.

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Osoby chcące skorzystać z w/w pomocy proszone są o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie w godzinach pracy ośrodka.

Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek elektryczny

2022-12-01

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że od dnia 1 grudnia 2022 r. zgodnie z ustawą z dnia 17 października 2022 r. (Dz.U.poz.2127, z późn. zm.), o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w zwiazku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, mieszkańcy gminy mogą ubiegać się o dodatek elektryczny.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy kwota dodatku elektrycznego wynosi 1000 zł. W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł (art. 30 ust. 2 ustawy).

Załączniki:

 1. Wzór wniosku o dodatek elektryczny (plik pdf 566KB)
 2. klauzula Rodo (plik docx 13KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Uwaga ważny komunikat!!!

2022-11-25
Uwaga
Przypominamy, że dnia 30.11.2022 r. mija termin składania wniosków na dodatek węglowy oraz na dodatek dla gospodarstw domowych, gdzie głównym źródlem ogrzewania jest pelet drzewny, drewno kawałkowe, inny rodzaj biomasy, gaz skroplony LPG oraz olej opałowy.
Osoby chętne do skorzystania z w/w dodatków zachęcamy do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kłodawie.
Pod numerem telefonu
(95)721 66 63
lub osobiście
ul. Kościelna 10, 66-415 Kłodawa w godzinach pracy urzędu tj.
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek-czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00
Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór wniosków w ramach programu resortowego pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" -edycja 2023

2022-10-26

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13  ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U z 2020 r. poz.1787 ze zm.).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie, przeprowadza rozeznanie w środowisku Gminy Kłodawa w sprawie potrzeb w realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.).

Jego celem jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Takie osoby będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej.

Program ma również na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych. Do zadań asystenta należeć będzie m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz dojazdach np. na rehabilitację, zajęcia terapeutyczne lub do ośrodków zdrowia, kultury, pomoc w zakupach i załatwianiu spraw urzędowych.

W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że można zgłaszać osoby, które wymagają zapewnienia takiego wsparcia w ramach programu.

Powyższe informacje prosimy przekazać w terminie do dnia 08.11.2022r. do Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Kościelna 10, 66-415 Kłodawa lub pod nr. tel. 95 7216663 lub email: sekretariat@klodawa.gopsinfo.pl


 

Więcej informacji:

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 - Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (niepelnosprawni.gov.pl)

 

Załączniki:

 1. Karta zgloszenia do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 (plik docx 25KB)
Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)
Link do Europejskie Programy Regionalne
Link do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2022
Link do Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2021
Link do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” edycja 2022
Link do wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i domu” - edycja 2019-2023
Link do Programu „Wspieraj Seniora”- edycja 2021- Kontynuacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie

ul. Kościelna 10
66-415 Kłodawa
tel. (95)721-66-63, faks (95)731-00-46

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności