ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Usługi sąsiedzkie

2024-05-29
plakat
Ikonka symbolizująca artykuł

XIII Bieg Szlakiem Jeziora Kłodawskiego - fotorelacja

2024-05-21

W ubiegłą sobotę w Kłodawie odbyła się, wpisana już w stały kalendarz imprez, Gminna Majówka. Jednym ze stałych elementów towarzyszących temu wydarzeniu był XIII już Bieg Szlakiem Jeziora Kłodawskiego.

Bieg z inicjatywy Wójta Gminy Kłodawa Pani Anny Mołodciak został już po raz piąty zorganizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie przy wsparciu Ochotniczej Straży Pożarnej z Santocka.

Nadrzędnym celem tej imprezy jest promocja zdrowego trybu życia poprzez uprawianie sportu oraz budowanie zwłaszcza u dzieci umiejętności prezentowania prawidłowych zachowań oraz znajomości zasad zdrowej rywalizacji podczas wydarzeń sportowych.

Odpowiadając w tym roku na sugestie i potrzeby wielu naszych Mieszkańców tegoroczny bieg został podzielony, aż na 3 kategorie wiekowe biegu dzieci i młodzieży:

I kategoria wiekowa to dzieci przedszkolne w wieku od 3 do 6 lat, w której wzięło udział 23 zawodników. Najlepszy okazał się Wiktor Kozłowski, drugi na metę dobiegł Antoni Stępień natomiast podium zamknęła Helena Świerniak.

 

II kategoria wiekowa to dzieci klas młodszych szkoły podstawowej od 7 do 12 lat. Była to najliczniejsza grupa biegaczy tegorocznej rywalizacji, bowiem liczyła, aż 47 startujących. Najlepszy okazał się Krzysztof Zalewski, zaraz za nim na metę dotarł Krzysztof Owczarek, a podium zamknął Kacper Cidyło.

III kategoria- młodzież w wieku 13-15 lat. Wszyscy startujący byli niemniej waleczni niż zawodnicy poprzednich dwóch kategorii i dotarli na metę niemal w milisekundowych odstępach czasowych. Tu najlepszy okazał się Kornel Ugora, drugi był Mikołaj Pacyna a podium zamknęła Wiktoria Wierzbicka.

Wszyscy zwycięzcy 3 w/w kategorii zostali uhonorowani dyplomami, pucharami oraz prezentami natomiast wszyscy startujący pamiątkowymi medalami. XIII

Młodzież starsza między 16 a 18 rokiem życia podobnie jak w ubiegłych latach mogła startować
w biegu głównym w kategorii open za pisemną zgodą opiekuna prawnego.

W biegu głównym jak w latach ubiegłych wyodrębniono dwie osobne klasyfikacje, mężczyzn oraz kobiet. Trasę Szlakiem Jeziora Kłodawskiego pokonało łącznie 26 biegaczy.

Najlepsi w klasyfikacji mężczyzn okazali się Paweł Karski (I miejsce), Edward Dołmat (II miejsce) oraz Paweł Stojanowski (III miejsce)

Najlepsze w klasyfikacji kobiet Anna Stybel (I miejsce), Agata Samulska (II miejsce) oraz Marzena Sadowska (III miejsce).

Wszystkim uczestnikom XIII Biegu Szlakiem Jeziora Kłodawskiego serdecznie dziękujemy za udział i gratulujemy!

 

Bieg Szlakiem Jeziora Kłodawskiego Bieg Szlakiem Jeziora KłodawskiegoBieg Szlakiem Jeziora KłodawskiegoBieg Szlakiem Jeziora KłodawskiegoBieg Szlakiem Jeziora KłodawskiegoBieg Szlakiem Jeziora KłodawskiegoBieg Szlakiem Jeziora KłodawskiegoBieg Szlakiem Jeziora KłodawskiegoBieg Szlakiem Jeziora KłodawskiegoBieg Szlakiem Jeziora KłodawskiegoBieg Szlakiem Jeziora KłodawskiegoBieg Szlakiem Jeziora KłodawskiegoBieg Szlakiem Jeziora KłodawskiegoBieg Szlakiem Jeziora KłodawskiegoBieg Szlakiem Jeziora KłodawskiegoBieg Szlakiem Jeziora KłodawskiegoBieg Szlakiem Jeziora KłodawskiegoBieg Szlakiem Jeziora KłodawskiegoBieg Szlakiem Jeziora KłodawskiegoBieg Szlakiem Jeziora KłodawskiegoBieg Szlakiem Jeziora KłodawskiegoBieg Szlakiem Jeziora KłodawskiegoBieg Szlakiem Jeziora KłodawskiegoBieg Szlakiem Jeziora KłodawskiegoBieg Szlakiem Jeziora KłodawskiegoBieg Szlakiem Jeziora KłodawskiegoBieg Szlakiem Jeziora KłodawskiegoBieg Szlakiem Jeziora KłodawskiegoBieg Szlakiem Jeziora KłodawskiegoBieg Szlakiem Jeziora KłodawskiegoBieg Szlakiem Jeziora KłodawskiegoBieg Szlakiem Jeziora KłodawskiegoBieg Szlakiem Jeziora KłodawskiegoBieg Szlakiem Jeziora KłodawskiegoBieg Szlakiem Jeziora KłodawskiegoBieg Szlakiem Jeziora KłodawskiegoBieg Szlakiem Jeziora Kłodawskiego
Ikonka symbolizująca artykuł

Uwaga zarządzenie !

2024-04-26
zarządzenie 02.05.24r.
Ikonka symbolizująca artykuł

Przypominamy!

2024-04-16

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie przypomina, iż termin składania wniosków na dodatek osłonowy upływa w dniu 30 kwietnia 2024r.

Ikonka symbolizująca artykuł

Uwaga!!!

2024-04-11
Informacja
Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia Wielkanocne 2024

2024-03-26
Życzenia Wielkanocne
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze - RODZINY WSPIERAJĄCE

2024-02-23

Informacja dla rodzin chcących wesprzeć rodziny borykające się z trudnościami w zakresie opieki i wychowania dzieci.

Działania rodziny wspierającej określa art.29-31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U.z 2014r. poz. 177).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie zaprasza do współpracy wszystkie rodziny chcące zostać rodzinami wspierającymi rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Funkcję rodziny wspierającej mogą pełnić osoby z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, krewni), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji rodzinnych.

Formy pomocy wynikają z potrzeb rodziny i mogą dotyczyć:

 • udzielania porad i wskazówek w takich kwestiach jak np.: gotowanie, sprzątanie, higiena osobista, gospodarowanie budżetem domowym, prowadzenie gospodarstwa domowego;
 • organizowanie czasu wolnego dla dzieci;
 • nauka wspólnego spędzania czasu wolnego przez członków rodziny;
 • pomoc w nauce.

Funkcja rodziny wpierającej pełniona jest nieodpłatnie.

Aby zostać rodzina wspierającą należy:

 1. Złożyć wniosek w GOPS w Kłodawie.
 2. Wyrazić zgodę na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego GOPS w Kłodawie.
 3. Uzyskać pozytywna opinię kierownika GOPS w Kłodawie.
 4. Odbyć bezpłatne szkolenie organizowane przez GOPS w Kłodawie.
 5. Podpisać umowę.
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA

2024-02-14
Informacja informacja
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

2024-02-02

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie przygotowuje się do realizacji ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych, które odbędzie się w godzinach popołudniowych i nocnych z 28 na 29 lutego 2024 r. , zarówno w miejscach mieszkalnych jak
i niemieszkalnych. Badanie zostało zlecone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Mieszkańcy Gminy Kłodawa, którzy posiadają informacje o osobach bezdomnych bądź miejscach ich przebywania proszeni są o kontakt telefoniczny z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej pod nr telefonu 95 7 216 663

Zgodnie z art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. za osobę bezdomną uważa się: (...) osobę niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów
i mieszkaniowym zasobie gminy / niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów
o ewidencji ludności, a także osobę niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowaną
na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

Inaczej mówiąc, w tym rozumieniu osobą bezdomną jest osoba, która:

 1. nie zamieszkuje w lokalu mieszkalnym (warunek ten zawsze musi być spełniony,
  nie dotyczy mieszkań wspomaganych/treningowych),

 2. nie jest zameldowana na pobyt stały

 3. jest zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania przy czym „lokalem, w którym nie ma możliwości zamieszkania" jest w szczególności:

 • lokal, który należy opuścić w związku z wyrokiem eksmisyjnym bądź sądowym zakazem kontaktowania się z dotychczasowymi współlokatorami np. w wyniku konfliktów rodzinnych;

 • lokal, w którym nie można zamieszkać z powodu zagrożenia życia lub zdrowia spowodowanego np. złym stanem technicznym budynku;

 • lokal, do którego faktycznie nie można powrócić w wyniku sprzeciwu, odmowy dostępu ze strony innych osób, np. posiadających tytuł prawny do nieruchomości.

Osobą bezdomną jest też osoba, która przebywa w placówce udzielającej tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych (schronisko, noclegownia itp.), ponieważ placówki te nie są lokalami mieszkalnymi w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy. Osobą bezdomną jest także osoba przebywająca poza ww. placówkami w miejscach niemieszkalnych i przestrzeni publicznej, niemająca możliwości zapewnienia sobie własnym staraniem zamieszkania w lokalu mieszkalnym.

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Uwaga!

2024-01-16
informacja
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA

2024-01-05

GBS Bank w Kłodawie, punkt obsługi klienta od miesiąca stycznia 2024 r., będzie nieczynny. Z usług banku można skorzystać w oddziale banku przy ul. Słowackiego 1 AB w Gorzowie Wielkopolskim (przy Placu Grunwaldzkim).

Ikonka symbolizująca artykuł

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

2024-01-04
informacja
Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek osłonowy w 2024r.

2024-01-03

Od 1 stycznia 2024 r. ponownie będzie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego.

Dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,

2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria,  dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

– 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi:

– 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Pieniądze z dodatku można wydać na dowolny cel. Nie ma żadnego ustawowego celu ich spożytkowania.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie lub przez ePUAP.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego, który będzie obowiązywał w 2024 r., zostanie opublikowany w najbliższym czasie w drodze Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska.

Po jego opublikowaniu zostanie udostępniony na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie

Ikonka symbolizująca artykuł

Program "Posiłek w szkole i w domu"

2024-01-03

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, iż  z dniem 01 stycznia 2024r. weszła w życie uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. (M. P. z 2023 r. poz. 881).

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Osoby chcące skorzystać z w/w pomocy proszone są o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie w godzinach pracy ośrodka.

Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)
Link do Europejskie Programy Regionalne
Link do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2024
Link do wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i domu” - edycja 2019-2023
Link do Program „Korpus Wsparcia Seniorów” - edycja 2023
Nowy okres zasiłkowy 2023/2024 - ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie

ul. Kościelna 10
66-415 Kłodawa
tel. (95)721-66-63, faks (95)731-00-46

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności