ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Uwaga ważny komunikat!!!

2022-11-25
Uwaga
Przypominamy, że dnia 30.11.2022 r. mija termin składania wniosków na dodatek węglowy oraz na dodatek dla gospodarstw domowych, gdzie głównym źródlem ogrzewania jest pelet drzewny, drewno kawałkowe, inny rodzaj biomasy, gaz skroplony LPG oraz olej opałowy.
Osoby chętne do skorzystania z w/w dodatków zachęcamy do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kłodawie.
Pod numerem telefonu
(95)721 66 63
lub osobiście
ul. Kościelna 10, 66-415 Kłodawa w godzinach pracy urzędu tj.
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek-czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00
Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór wniosków w ramach programu resortowego pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" -edycja 2023

2022-10-26

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13  ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U z 2020 r. poz.1787 ze zm.).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie, przeprowadza rozeznanie w środowisku Gminy Kłodawa w sprawie potrzeb w realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.).

Jego celem jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Takie osoby będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej.

Program ma również na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych. Do zadań asystenta należeć będzie m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz dojazdach np. na rehabilitację, zajęcia terapeutyczne lub do ośrodków zdrowia, kultury, pomoc w zakupach i załatwianiu spraw urzędowych.

W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że można zgłaszać osoby, które wymagają zapewnienia takiego wsparcia w ramach programu.

Powyższe informacje prosimy przekazać w terminie do dnia 08.11.2022r. do Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Kościelna 10, 66-415 Kłodawa lub pod nr. tel. 95 7216663 lub email: sekretariat@klodawa.gopsinfo.pl


 

Więcej informacji:

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 - Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (niepelnosprawni.gov.pl)

 

Załączniki:

  1. Karta zgloszenia do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 (plik docx 25KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek dla gospodarstw domowych

2022-09-21

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku (Dz.U. z 2022, poz.1967) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, mieszkańcy gminy mogą ubiegać się o wypłatę świadczenia.

Zgodnie z art 24 ustawy dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie
w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecuchowania albo piec kaflowy paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo

3) kocioł olejowy

– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł
ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

UWAGA WAŻNE: Za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz z tzw. butli gazowej.

Wnioski wraz z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Rodo) należy składać w siedzibie Gops przy ul. Kościelnej 10, w dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

Wniosek wraz z klauzulą Rodo w załączeniu:

 

Załączniki:

  1. klauzula Rodo (plik docx 20KB)
  2. wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych (plik pdf 977KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Wyjazd rekreacyjny- Pobierowo 2022

2022-09-05

Za nami kolejny już turnus rekreacyjny, zorganizowany dla ponad 40 niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Kłodawa, który odbył się w miejscowości Pobierowo w ośrodku wypoczynkowym „Diament”. Turnus został dofinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Podczas kolejnej edycji turnusu w pierwszych dniach września nasi uczestnicy korzystali z dobrodziejstw nadmorskiego klimatu.

Celem wyjazdu rekreacyjnego połączonego z elementami wypoczynku, była ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników. Nasi kuracjusze aktywnie uczestniczyli zarówno w formach aktywnego wypoczynku takich jak spacery, ćwiczenia oraz inhalacje jodem, jak również spędzali czas na wspólnych wieczorach integracyjnych oraz tanecznych.

 

Fotorelacja:

turnus rekreacyjny-Pobierowo 2022 turnus rekreacyjny-Pobierowo 2022 turnus rekreacyjny-Pobierowo 2022 turnus rekreacyjny-Pobierowo 2022 turnus rekreacyjny-Pobierowo 2022 turnus rekreacyjny-Pobierowo 2022 turnus rekreacyjny-Pobierowo 2022 turnus rekreacyjny-Pobierowo 2022 turnus rekreacyjny-Pobierowo 2022
Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek węglowy

2022-08-18

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 roku (Dz.U. z 2022, poz.1692) o dodatku węglowym, mieszkańcy gminy mogą ubiegać się o wypłatę świadczenia.

Wnioski wraz z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Rodo) należy składać w siedzibie Gops przy ul. Kościelnej 10, w dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

Wniosek wraz z klauzulą Rodo w załączeniu:

Załączniki:

  1. wniosek- dodatek węglowy (plik docx 24KB)
  2. klauzula Rodo (plik docx 8KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dofinansowanie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy- ZMIANY

2022-07-06

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje że w dniu 30 czerwca 2022 r Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .

Rozwiązaniem dla tych osób, które gościły u siebie obywateli Ukrainy , którzy nie mieli nadanego numeru Pesel mogą złożyć wniosek i otrzymać rekompensaty za udzielone na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie.  Wnioskodawca będzie mógł podać zamiast numeru PESEL, inny dokument potwierdzający tożsamość obywatela Ukrainy np. numer paszportu, tak jak to było na samym początku. Złożenie takiego wniosku będzie możliwe w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od wejścia w życie tych przepisów tj. do 15 lipca.

Uregulowano także termin na złożenie wniosku obejmujący okres, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 30.06.2022 r. Wniosek za ten okres składa się w terminie do 31 lipca 2022 r.

Pozostałe wnioski składane po 1 lipca br., należy bezwzględnie złożyć w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

Wnioski złożone z uchybieniem tych terminów pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zmiany do rozporządzenia

W najświeższych zmianach, które weszły w życie 25 czerwca 2022 r., wprowadzono możliwość wydłużenia okresu pobierania świadczenia ponad 120 dni, ale wyłącznie w wymienionych w rozporządzeniu sytuacjach.

Zatem gmina może przychylić się do wniosku o przedłużenie okresu wypłaty świadczenia w sytuacji gdy obywatel Ukrainy m. in.:

1. posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zarówno wydane w Polsce jak i w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności (I i II stopień niepełnosprawności),

2. jest kobietą w ciąży;

3. wychowuje dziecko do ukończenia 12 miesiąca życia;

4. samotnie sprawuje opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;

5. jest osobą, która ukończyła 60 rok życia (kobieta) albo 65 rok życia (mężczyzna).

Link do rozporządzenia: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (sejm.gov.pl)


 

Ikonka symbolizująca artykuł

Turnus Rehabilitacyjny dla osób Niepełnosprawnych- wrzesień 2022 r.

2022-06-30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje że dzięki dofinansowaniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych oraz dzięki środkom własnym gminy w terminie od 01.09.2022 do 04.09.2022. zorganizowany zostanie kolejny już turnus rehabilitacyjny w Pobierowie dla niepełnosprawnych mieszkańców Naszej Gminy (warunek- AKTUALNE orzeczenie o niepełnosprawności).

Wnioski można składać w terminie od 01.07.2022 do 31.07.2022 w siedzibie GOPS.

Ikonka symbolizująca artykuł

Świadczenie "Posiłek w szkole i w domu"

2022-06-22

Drodzy Mieszkańcy,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wnioski o przyznanie świadczenia "Posiłek w szkole i w domu" można składać już od dnia 01 sierpnia. Warunkiem przyznania świadczenia jest złożenie kompletnego wniosku do tutejszego organu odpowiednio wcześnie. Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji. Dziecko będzie uprawnione do korzystania ze świadczenia w szkole dopiero OD DATY WYDANIA DECYZJI.

Z uwagi na okres urlopowy prosimy, by wnioski osób zainteresowanych były składane NA POCZĄTKU SIERPNIA. Pozwoli to na rozpatrzenie ich oraz uzupełnienie ewentualnych braków formalnych, w terminie pozwalajacym na przyznanie posiłku dla dziecka od początku roku szkolnego.

komunikat
Ikonka symbolizująca artykuł

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2022/2023 - ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

2022-06-22

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje,
że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz wioski o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2022 roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2022 roku.

 

Formularze wniosków oraz informacje o niezbędnych dokumentach, koniecznych do ubiegania się o świadczenia rodzinne oraz o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie przy ul. Kościelnej 10, a także na stronie internetowej www.klodawa.gopsinfo.pl.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. (95)7216663 oraz (95)7310046
w godzinach urzędowania tut. ośrodka, tj.:

poniedziałek 7.30 – 17.00
wtorek – czwartek 7.30 – 15.30
piątek 7.30 – 14.00

W przypadku dokumentów składanych w formie kopii konieczne jest okazanie oryginału dokumentu.

 

Załączniki:

  1. informacja (plik odt 25KB)
Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)
Link do Europejskie Programy Regionalne
Link do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2022
Link do Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2021
Link do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” edycja 2022
Link do wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i domu” - edycja 2019-2023
Link do Programu „Wspieraj Seniora”- edycja 2021- Kontynuacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie

ul. Kościelna 10
66-415 Kłodawa
tel. (95)721-66-63, faks (95)731-00-46

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności