Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie

Dodatek dla gospodarstw domowych

Data publikacji: 2022-09-21

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku (Dz.U. z 2022, poz.1967) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, mieszkańcy gminy mogą ubiegać się o wypłatę świadczenia.

Zgodnie z art 24 ustawy dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie
w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecuchowania albo piec kaflowy paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo

3) kocioł olejowy

– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł
ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

UWAGA WAŻNE: Za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz z tzw. butli gazowej.

Wnioski wraz z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Rodo) należy składać w siedzibie Gops przy ul. Kościelnej 10, w dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

Wniosek wraz z klauzulą Rodo w załączeniu:

 

Załączniki:

 1. wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych (plik pdf 1171KB)
 2. klauzula Rodo (plik docx 20KB)

Wyjazd rekreacyjny- Pobierowo 2022

Data publikacji: 2022-09-05

Za nami kolejny już turnus rekreacyjny, zorganizowany dla ponad 40 niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Kłodawa, który odbył się w miejscowości Pobierowo w ośrodku wypoczynkowym „Diament”. Turnus został dofinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Podczas kolejnej edycji turnusu w pierwszych dniach września nasi uczestnicy korzystali z dobrodziejstw nadmorskiego klimatu.

Celem wyjazdu rekreacyjnego połączonego z elementami wypoczynku, była ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników. Nasi kuracjusze aktywnie uczestniczyli zarówno w formach aktywnego wypoczynku takich jak spacery, ćwiczenia oraz inhalacje jodem, jak również spędzali czas na wspólnych wieczorach integracyjnych oraz tanecznych.

 

Fotorelacja:

turnus rekreacyjny-Pobierowo 2022 turnus rekreacyjny-Pobierowo 2022 turnus rekreacyjny-Pobierowo 2022 turnus rekreacyjny-Pobierowo 2022 turnus rekreacyjny-Pobierowo 2022 turnus rekreacyjny-Pobierowo 2022 turnus rekreacyjny-Pobierowo 2022 turnus rekreacyjny-Pobierowo 2022 turnus rekreacyjny-Pobierowo 2022

Dodatek węglowy

Data publikacji: 2022-08-18

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 roku (Dz.U. z 2022, poz.1692) o dodatku węglowym, mieszkańcy gminy mogą ubiegać się o wypłatę świadczenia.

Wnioski wraz z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Rodo) należy składać w siedzibie Gops przy ul. Kościelnej 10, w dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

Wniosek wraz z klauzulą Rodo w załączeniu:

Załączniki:

 1. wniosek- dodatek węglowy (plik docx 24KB)
 2. klauzula Rodo (plik docx 14KB)

Dofinansowanie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy- ZMIANY

Data publikacji: 2022-07-06

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje że w dniu 30 czerwca 2022 r Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .

Rozwiązaniem dla tych osób, które gościły u siebie obywateli Ukrainy , którzy nie mieli nadanego numeru Pesel mogą złożyć wniosek i otrzymać rekompensaty za udzielone na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie.  Wnioskodawca będzie mógł podać zamiast numeru PESEL, inny dokument potwierdzający tożsamość obywatela Ukrainy np. numer paszportu, tak jak to było na samym początku. Złożenie takiego wniosku będzie możliwe w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od wejścia w życie tych przepisów tj. do 15 lipca.

Uregulowano także termin na złożenie wniosku obejmujący okres, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 30.06.2022 r. Wniosek za ten okres składa się w terminie do 31 lipca 2022 r.

Pozostałe wnioski składane po 1 lipca br., należy bezwzględnie złożyć w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

Wnioski złożone z uchybieniem tych terminów pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zmiany do rozporządzenia

W najświeższych zmianach, które weszły w życie 25 czerwca 2022 r., wprowadzono możliwość wydłużenia okresu pobierania świadczenia ponad 120 dni, ale wyłącznie w wymienionych w rozporządzeniu sytuacjach.

Zatem gmina może przychylić się do wniosku o przedłużenie okresu wypłaty świadczenia w sytuacji gdy obywatel Ukrainy m. in.:

1. posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zarówno wydane w Polsce jak i w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności (I i II stopień niepełnosprawności),

2. jest kobietą w ciąży;

3. wychowuje dziecko do ukończenia 12 miesiąca życia;

4. samotnie sprawuje opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;

5. jest osobą, która ukończyła 60 rok życia (kobieta) albo 65 rok życia (mężczyzna).

Link do rozporządzenia: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (sejm.gov.pl)


 

Turnus Rehabilitacyjny dla osób Niepełnosprawnych- wrzesień 2022 r.

Data publikacji: 2022-06-30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje że dzięki dofinansowaniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych oraz dzięki środkom własnym gminy w terminie od 01.09.2022 do 04.09.2022. zorganizowany zostanie kolejny już turnus rehabilitacyjny w Pobierowie dla niepełnosprawnych mieszkańców Naszej Gminy (warunek- AKTUALNE orzeczenie o niepełnosprawności).

Wnioski można składać w terminie od 01.07.2022 do 31.07.2022 w siedzibie GOPS.

Świadczenie "Posiłek w szkole i w domu"

Data publikacji: 2022-06-22

Drodzy Mieszkańcy,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wnioski o przyznanie świadczenia "Posiłek w szkole i w domu" można składać już od dnia 01 sierpnia. Warunkiem przyznania świadczenia jest złożenie kompletnego wniosku do tutejszego organu odpowiednio wcześnie. Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji. Dziecko będzie uprawnione do korzystania ze świadczenia w szkole dopiero OD DATY WYDANIA DECYZJI.

Z uwagi na okres urlopowy prosimy, by wnioski osób zainteresowanych były składane NA POCZĄTKU SIERPNIA. Pozwoli to na rozpatrzenie ich oraz uzupełnienie ewentualnych braków formalnych, w terminie pozwalajacym na przyznanie posiłku dla dziecka od początku roku szkolnego.

komunikat

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2022/2023 - ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Data publikacji: 2022-06-22

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje,
że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz wioski o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2022 roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2022 roku.

 

Formularze wniosków oraz informacje o niezbędnych dokumentach, koniecznych do ubiegania się o świadczenia rodzinne oraz o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie przy ul. Kościelnej 10, a także na stronie internetowej www.klodawa.gopsinfo.pl.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. (95)7216663 oraz (95)7310046
w godzinach urzędowania tut. ośrodka, tj.:

poniedziałek 7.30 – 17.00
wtorek – czwartek 7.30 – 15.30
piątek 7.30 – 14.00

W przypadku dokumentów składanych w formie kopii konieczne jest okazanie oryginału dokumentu.

 

Załączniki:

 1. informacja (plik odt 25KB)

XI bieg szlakiem Jeziora Kłodawskiego

Data publikacji: 2022-05-24

Dnia 21.05.2022 r. podczas gminnej majówki odbył się XI bieg szlakiem Jeziora Kłodawskiego. Wydarzenie wróciło do kalendarza imprez biegowych po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa.

Bieg został zorganizowany przez Wójta Gminy Kłodawa Panią Annę Mołodciak oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie przy wsparciu OSP w Santocku. Zawody odbyły się w dwóch kategoriach wiekowych.

W biegu w kategorii dzieci i młodzieży wzięło udział łącznie około 70 uczestników.
Trasę biegu o długości 300 metrów ukończyli wszyscy, nawet najmłodsi uczestnicy. Zdobywcą pierwszego miejsca w tej kategorii wiekowej został Igor Plichta, na drugim miejscu dotarł na metę Tomasz Barański, natomiast zamykający podium na miejscu trzecim na mecie pojawił się Gabriel Kosko. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni medalami za udział w biegu oraz zdobywcy trzech najlepszych pozycji dodatkowo pucharami, dyplomami oraz drobnymi upominkami wręczonymi przez Wójta Gminy Kłodawa.

 

Bieg w kategorii osób dorosłych odbył się ponowo po zakończeniu biegu dzieci i młodzieży.
Trasę liczącą 5,5 kilometra ukończyło 41 uczestników.

W klasyfikacji kobiet pierwsza na mecie pojawiła się znana wszystkim miłośnikom biegów długodystansowych Wioletta Paduszyńska, druga była Barbara Tarwid, i zamykająca podium z trzecim wynikiem Dorota Trojanowska.

Na mecie w klasyfikacji mężczyzn jako pierwszy pojawił się Szymon Belgrau, drugi dotarł Dawid Pigłowski i zamykający podium na miejscu trzecim na mecie pojawił się Michał Kowalczyk.

Wszyscy uczestnicy zostali uhonorowani medalami oraz pucharami. Wydarzenie przyciągnęło uczestników nie tylko z terenu gminy Kłodawa, ale również z gmin ościennych dzięki czemu wydarzenie odbiło się szerokim echem wśród miłośników biegów.

fotorelacja:

XI bieg szlakiem Jeziora KłodawskiegoXI bieg szlakiem Jeziora KłodawskiegoXI bieg szlakiem Jeziora KłodawskiegoXI bieg szlakiem Jeziora KłodawskiegoXI bieg szlakiem Jeziora KłodawskiegoXI bieg szlakiem Jeziora KłodawskiegoXI bieg szlakiem Jeziora KłodawskiegoXI bieg szlakiem Jeziora KłodawskiegoXI bieg szlakiem Jeziora KłodawskiegoXI bieg szlakiem Jeziora KłodawskiegoXI bieg szlakiem Jeziora Kłodawskiego

Terminy dyżurów pracowników socjalnych w miesiącu czerwcu

Data publikacji: 2022-05-12

Załączniki:

 1. Terminy dyżurów pracowników socjalnych w miesiącu czerwcu (plik pdf 2348KB)

Wójt Gminy Kłodawa zaprasza na XI bieg szlakiem Jeziora Kłodawskiego

Data publikacji: 2022-05-12

XI bieg szlakiem Jeziora Kłodawskiego

Załączniki:

 1. Trasa XI biegu szlakiem Jeziora Kłodawskiego (plik pdf 109KB)
 2. Regulamin XI biegu szlakiem Jeziora Kłodawskiego (plik pdf 55KB)
 3. Formularz zgłoszeniowy (plik pdf 111KB)
 4. Formularz zgłoszeniowy dziecka (plik pdf 29KB)

Informacje dotyczące świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy

Data publikacji: 2022-04-06

Osoby oraz inne podmioty, które udzieliły schronienia i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli polsko-ukraińską granicę od 24 lutego, mogą otrzymać specjalne świadczenie w wysokości 40 zł na osobę dziennie.
W Kłodawie wnioski o to świadczenie przyjmuje i rozpatruje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zgodnie ze specustawą świadczenie może być przyznane każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

Ważną informacją jest to, że świadczenie przysługuje tylko w przypadku, kiedy wnioskujący nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Wnioski można składać osobiście w siedzibie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie
ul. Kościelna 10
66-415 Kłodawa

Załączniki:

 1. (plik pdf 169KB)
 2. (plik pdf 173KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2022Link do Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2021Link do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” edycja 2022Link do wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i domu” - edycja 2019-2023Link do Programu „Wspieraj Seniora”- edycja 2021- Kontynuacja