ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna

Aktualności ❯ (Archiwum)

Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia Wielkanocne

2023-04-06
Życzenia świąteczne
Ikonka symbolizująca artykuł

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODAWIE POSZUKUJE RODZIN WSPIERAJĄCYCH.

2023-04-04

Za statusem rodziny wspierającej stoją zwykli ludzie. Sąsiedzi, single, seniorzy, rodziny z dziećmi
i małżeństwa bezdzietne. Dla dzieci jednak, z którymi spędzają czas, nie są wcale zwykli - poświęcają im swoją uwagę i czas.

Wspierają z potrzeby serca, nieproszeni. Bo widzą, że rodzina po sąsiedzku jest mało zaradna
i słabo sobie radzi z życiowymi wyzwaniami, przede wszystkim z wychowaniem dzieci. Wtedy oferują pomoc. Sąsiedzi z klatki obok albo piętra wyżej. Seniorzy, którzy mają sporo czasu i chętnie spędzą go z dziećmi. Ale nie tylko. Single też się świetnie odnajdują w bibliotece, na spacerze, w zoo czy na placu zabaw. Robią to bezinteresownie w charakterze rodziny wspierającej, czyli poświęcającej swój czas potrzebującym dzieciom.

Pomagać, czyli wspierać, może tak naprawdę każdy, kto ma trochę czasu i chce poświęcić go innej osobie, w tym przypadku najczęściej dziecku.

Co ważne i warto o tym pamiętać, rodzina wspierająca współpracuje z GOPS i asystentem rodziny, dzięki czemu efektywność działań jest jeszcze większa.

W Kłodawie rodzin potrzebujących sąsiedzkiego wsparcia jest dużo. A pomoc dzieciom jest nieoceniona. Daje nie tylko wewnętrzną satysfakcję, że jest się potrzebnym, że robi się coś dobrego. To przede wszystkim ślad, jaki zostawia się w życiu młodego człowieka. Czytając dzieciom książki, odrabiając z nimi lekcje, spacerując i rozmawiając, dajemy im znacznie więcej, niż może się nam wydawać. Kształtujemy ich osobowość, uczymy pewności siebie, pomagamy uzyskać lepsze wyniki w nauce, a tym samym zapewniamy lepszy start w dorosłe życie.

Wspieranie odbywa się na mocy porozumienia zawartego z Wójtem Gminy Kłodawa. Podpisana umowa określa m.in. termin i zakres świadczenia pomocy. Rolą kandydatów do pełnienia funkcji rodziny wspierającej jest skuteczne pomaganie mniej zaradnym rodzinom ze swojego najbliższego otoczenia. Pomoc świadczona jest mieszkańcom gminy Kłodawa, klientom GOPS, a status rodziny wspierającej określa art. 29-31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.).

Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba, która:

 • ma stałe źródło utrzymania,

 • ma pełnię władzy rodzicielskiej wobec wszystkich dzieci i prawidłowo realizuje obowiązki opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci,

 • uzyska zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia,

 • przebywa na stałe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 • członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo umyślne.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

1. złożyć wniosek na rodzinę wspierającą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie, 66-415 Kłodawa, ul. Kościelna 10, w godzinach pracy: poniedziałek 7.30- 17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30- 14-00.

2. udzielić wywiadu w miejscu zamieszkania pracownikowi socjalnemu,

3. uzyskać pozytywną opinię GOPS,

Odpowiedzi na ewentualne pytania udzielą pracownicy GOPS w Kłodawie pod numerem telefonu 957-216-663

Ikonka symbolizująca artykuł

Złóż wniosek o świadczenie wychowawcze (500+) przez aplikację mobilną.

2023-02-15
plakat mZUSlogo Zus
Ikonka symbolizująca artykuł

Ważny komunikat

2023-01-23

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie przypomina, że zgodnie z art 30 ust. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach słuzących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej wnioski o dodatek elektryczny można składać do dnia 01 lutego 2023 r.

Wszystkie wnioski złożone po tej dacie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ikonka symbolizująca artykuł

NABÓR WNIOSKÓW O DODATEK GAZOWY W 2023 R.

2023-01-19

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że można już składać wnioski o refundację podatku VAT z faktury za zużyty gaz do ogrzewania domu lub mieszkania.

15 grudnia 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Ustawa przewiduje m.in. dodatek gazowy dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych.

Oznacza to, że gaz musi być wykorzystywany do ogrzewania domu lub mieszkania. Refundacji podatku VAT nie otrzymają więc osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają gazem wodę użytkową.

Ważne kryterium dochodowe

Kolejnym warunkiem jest kryterium dochodowe, czyli:

 • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Konieczny wpis źródła ciepła do CEEB

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do CEEB do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania.

Równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie faktury za gaz.

O przyznanie refundacji podatku VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu pierwszej faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023

Żeby dostać zwrot pieniędzy, należy złożyć wniosek o refundację podatku VAT w terminie do dnia 29 lutego 2024 r. lub w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Wymagane dokumenty:

Do wniosku o refundację podatku VAT za gaz należy załączyć:

 1. umowę zawartą przez odbiorcę paliw gazowych z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi lub jej kopię,
 2. fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne,
 3. dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.
 4. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio: oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 5. w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego,
 6. W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne:
 • oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub zaświadczenie właściwego organu gminy albo nakaz płatniczy,
 • umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 • umowę o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.

Sposób liczenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa  domowego uzależniony jest od terminu złożenia wniosku.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie:

 • od 1 stycznia do 31 lipca danego roku  - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2021 r.,
 • od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku  - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2022 r.

Gdzie można złożyć wniosek o refundację podatku VAT od gazu?

Wniosek o refundację podatku VAT składa się gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Wnioski można składać:

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, gdzie wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym; do wniosku można załączyć odwzorowania cyfrowe dokumentów,
 • tradycyjnie w formie papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie, ul. Kościelna 10 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka.

Załączniki:

 1. Wniosek o rekompensatę podatku Vat na gaz w 2023 r. (plik docx 38KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Program "Posiłek w szkole i w domu"

2023-01-18

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, iż  z dniem 1 stycznia 2023 r. weszła w życie uchwała Nr 264 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Zmiana podwyższa kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy z Programu do 200% kryterium ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj.

- dla osoby samotnej – 1552,00 zł,

- dla osoby w rodzinie 1200,00 zł.

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Osoby chcące skorzystać z w/w pomocy proszone są o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie w godzinach pracy ośrodka.

Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek elektryczny

2022-12-01

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że od dnia 1 grudnia 2022 r. zgodnie z ustawą z dnia 17 października 2022 r. (Dz.U.poz.2127, z późn. zm.), o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w zwiazku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, mieszkańcy gminy mogą ubiegać się o dodatek elektryczny.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy kwota dodatku elektrycznego wynosi 1000 zł. W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł (art. 30 ust. 2 ustawy).

Załączniki:

 1. Wzór wniosku o dodatek elektryczny (plik pdf 566KB)
 2. klauzula Rodo (plik docx 13KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Uwaga ważny komunikat!!!

2022-11-25
Uwaga
Przypominamy, że dnia 30.11.2022 r. mija termin składania wniosków na dodatek węglowy oraz na dodatek dla gospodarstw domowych, gdzie głównym źródlem ogrzewania jest pelet drzewny, drewno kawałkowe, inny rodzaj biomasy, gaz skroplony LPG oraz olej opałowy.
Osoby chętne do skorzystania z w/w dodatków zachęcamy do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kłodawie.
Pod numerem telefonu
(95)721 66 63
lub osobiście
ul. Kościelna 10, 66-415 Kłodawa w godzinach pracy urzędu tj.
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek-czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00
Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór wniosków w ramach programu resortowego pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" -edycja 2023

2022-10-26

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13  ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U z 2020 r. poz.1787 ze zm.).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie, przeprowadza rozeznanie w środowisku Gminy Kłodawa w sprawie potrzeb w realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.).

Jego celem jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Takie osoby będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej.

Program ma również na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych. Do zadań asystenta należeć będzie m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz dojazdach np. na rehabilitację, zajęcia terapeutyczne lub do ośrodków zdrowia, kultury, pomoc w zakupach i załatwianiu spraw urzędowych.

W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że można zgłaszać osoby, które wymagają zapewnienia takiego wsparcia w ramach programu.

Powyższe informacje prosimy przekazać w terminie do dnia 08.11.2022r. do Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Kościelna 10, 66-415 Kłodawa lub pod nr. tel. 95 7216663 lub email: sekretariat@klodawa.gopsinfo.pl


 

Więcej informacji:

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 - Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (niepelnosprawni.gov.pl)

 

Załączniki:

 1. Karta zgloszenia do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 (plik docx 25KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek dla gospodarstw domowych

2022-09-21

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku (Dz.U. z 2022, poz.1967) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, mieszkańcy gminy mogą ubiegać się o wypłatę świadczenia.

Zgodnie z art 24 ustawy dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie
w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecuchowania albo piec kaflowy paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo

3) kocioł olejowy

– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł
ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

UWAGA WAŻNE: Za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz z tzw. butli gazowej.

Wnioski wraz z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Rodo) należy składać w siedzibie Gops przy ul. Kościelnej 10, w dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

Wniosek wraz z klauzulą Rodo w załączeniu:

 

Załączniki:

 1. klauzula Rodo (plik docx 20KB)
 2. wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych (plik pdf 977KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Wyjazd rekreacyjny- Pobierowo 2022

2022-09-05

Za nami kolejny już turnus rekreacyjny, zorganizowany dla ponad 40 niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Kłodawa, który odbył się w miejscowości Pobierowo w ośrodku wypoczynkowym „Diament”. Turnus został dofinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Podczas kolejnej edycji turnusu w pierwszych dniach września nasi uczestnicy korzystali z dobrodziejstw nadmorskiego klimatu.

Celem wyjazdu rekreacyjnego połączonego z elementami wypoczynku, była ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników. Nasi kuracjusze aktywnie uczestniczyli zarówno w formach aktywnego wypoczynku takich jak spacery, ćwiczenia oraz inhalacje jodem, jak również spędzali czas na wspólnych wieczorach integracyjnych oraz tanecznych.

 

Fotorelacja:

turnus rekreacyjny-Pobierowo 2022 turnus rekreacyjny-Pobierowo 2022 turnus rekreacyjny-Pobierowo 2022 turnus rekreacyjny-Pobierowo 2022 turnus rekreacyjny-Pobierowo 2022 turnus rekreacyjny-Pobierowo 2022 turnus rekreacyjny-Pobierowo 2022 turnus rekreacyjny-Pobierowo 2022 turnus rekreacyjny-Pobierowo 2022
Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek węglowy

2022-08-18

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 roku (Dz.U. z 2022, poz.1692) o dodatku węglowym, mieszkańcy gminy mogą ubiegać się o wypłatę świadczenia.

Wnioski wraz z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Rodo) należy składać w siedzibie Gops przy ul. Kościelnej 10, w dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

Wniosek wraz z klauzulą Rodo w załączeniu:

Załączniki:

 1. wniosek- dodatek węglowy (plik docx 24KB)
 2. klauzula Rodo (plik docx 8KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dofinansowanie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy- ZMIANY

2022-07-06

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje że w dniu 30 czerwca 2022 r Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .

Rozwiązaniem dla tych osób, które gościły u siebie obywateli Ukrainy , którzy nie mieli nadanego numeru Pesel mogą złożyć wniosek i otrzymać rekompensaty za udzielone na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie.  Wnioskodawca będzie mógł podać zamiast numeru PESEL, inny dokument potwierdzający tożsamość obywatela Ukrainy np. numer paszportu, tak jak to było na samym początku. Złożenie takiego wniosku będzie możliwe w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od wejścia w życie tych przepisów tj. do 15 lipca.

Uregulowano także termin na złożenie wniosku obejmujący okres, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 30.06.2022 r. Wniosek za ten okres składa się w terminie do 31 lipca 2022 r.

Pozostałe wnioski składane po 1 lipca br., należy bezwzględnie złożyć w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

Wnioski złożone z uchybieniem tych terminów pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zmiany do rozporządzenia

W najświeższych zmianach, które weszły w życie 25 czerwca 2022 r., wprowadzono możliwość wydłużenia okresu pobierania świadczenia ponad 120 dni, ale wyłącznie w wymienionych w rozporządzeniu sytuacjach.

Zatem gmina może przychylić się do wniosku o przedłużenie okresu wypłaty świadczenia w sytuacji gdy obywatel Ukrainy m. in.:

1. posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zarówno wydane w Polsce jak i w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności (I i II stopień niepełnosprawności),

2. jest kobietą w ciąży;

3. wychowuje dziecko do ukończenia 12 miesiąca życia;

4. samotnie sprawuje opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;

5. jest osobą, która ukończyła 60 rok życia (kobieta) albo 65 rok życia (mężczyzna).

Link do rozporządzenia: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (sejm.gov.pl)


 

Ikonka symbolizująca artykuł

Turnus Rehabilitacyjny dla osób Niepełnosprawnych- wrzesień 2022 r.

2022-06-30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje że dzięki dofinansowaniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych oraz dzięki środkom własnym gminy w terminie od 01.09.2022 do 04.09.2022. zorganizowany zostanie kolejny już turnus rehabilitacyjny w Pobierowie dla niepełnosprawnych mieszkańców Naszej Gminy (warunek- AKTUALNE orzeczenie o niepełnosprawności).

Wnioski można składać w terminie od 01.07.2022 do 31.07.2022 w siedzibie GOPS.

Ikonka symbolizująca artykuł

Świadczenie "Posiłek w szkole i w domu"

2022-06-22

Drodzy Mieszkańcy,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wnioski o przyznanie świadczenia "Posiłek w szkole i w domu" można składać już od dnia 01 sierpnia. Warunkiem przyznania świadczenia jest złożenie kompletnego wniosku do tutejszego organu odpowiednio wcześnie. Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji. Dziecko będzie uprawnione do korzystania ze świadczenia w szkole dopiero OD DATY WYDANIA DECYZJI.

Z uwagi na okres urlopowy prosimy, by wnioski osób zainteresowanych były składane NA POCZĄTKU SIERPNIA. Pozwoli to na rozpatrzenie ich oraz uzupełnienie ewentualnych braków formalnych, w terminie pozwalajacym na przyznanie posiłku dla dziecka od początku roku szkolnego.

komunikat
Ikonka symbolizująca artykuł

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2022/2023 - ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

2022-06-22

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje,
że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz wioski o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2022 roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2022 roku.

 

Formularze wniosków oraz informacje o niezbędnych dokumentach, koniecznych do ubiegania się o świadczenia rodzinne oraz o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie przy ul. Kościelnej 10, a także na stronie internetowej www.klodawa.gopsinfo.pl.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. (95)7216663 oraz (95)7310046
w godzinach urzędowania tut. ośrodka, tj.:

poniedziałek 7.30 – 17.00
wtorek – czwartek 7.30 – 15.30
piątek 7.30 – 14.00

W przypadku dokumentów składanych w formie kopii konieczne jest okazanie oryginału dokumentu.

 

Załączniki:

 1. informacja (plik odt 25KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

XI bieg szlakiem Jeziora Kłodawskiego

2022-05-24

Dnia 21.05.2022 r. podczas gminnej majówki odbył się XI bieg szlakiem Jeziora Kłodawskiego. Wydarzenie wróciło do kalendarza imprez biegowych po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa.

Bieg został zorganizowany przez Wójta Gminy Kłodawa Panią Annę Mołodciak oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie przy wsparciu OSP w Santocku. Zawody odbyły się w dwóch kategoriach wiekowych.

W biegu w kategorii dzieci i młodzieży wzięło udział łącznie około 70 uczestników.
Trasę biegu o długości 300 metrów ukończyli wszyscy, nawet najmłodsi uczestnicy. Zdobywcą pierwszego miejsca w tej kategorii wiekowej został Igor Plichta, na drugim miejscu dotarł na metę Tomasz Barański, natomiast zamykający podium na miejscu trzecim na mecie pojawił się Gabriel Kosko. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni medalami za udział w biegu oraz zdobywcy trzech najlepszych pozycji dodatkowo pucharami, dyplomami oraz drobnymi upominkami wręczonymi przez Wójta Gminy Kłodawa.

 

Bieg w kategorii osób dorosłych odbył się ponowo po zakończeniu biegu dzieci i młodzieży.
Trasę liczącą 5,5 kilometra ukończyło 41 uczestników.

W klasyfikacji kobiet pierwsza na mecie pojawiła się znana wszystkim miłośnikom biegów długodystansowych Wioletta Paduszyńska, druga była Barbara Tarwid, i zamykająca podium z trzecim wynikiem Dorota Trojanowska.

Na mecie w klasyfikacji mężczyzn jako pierwszy pojawił się Szymon Belgrau, drugi dotarł Dawid Pigłowski i zamykający podium na miejscu trzecim na mecie pojawił się Michał Kowalczyk.

Wszyscy uczestnicy zostali uhonorowani medalami oraz pucharami. Wydarzenie przyciągnęło uczestników nie tylko z terenu gminy Kłodawa, ale również z gmin ościennych dzięki czemu wydarzenie odbiło się szerokim echem wśród miłośników biegów.

fotorelacja:

XI bieg szlakiem Jeziora KłodawskiegoXI bieg szlakiem Jeziora KłodawskiegoXI bieg szlakiem Jeziora KłodawskiegoXI bieg szlakiem Jeziora KłodawskiegoXI bieg szlakiem Jeziora KłodawskiegoXI bieg szlakiem Jeziora KłodawskiegoXI bieg szlakiem Jeziora KłodawskiegoXI bieg szlakiem Jeziora KłodawskiegoXI bieg szlakiem Jeziora KłodawskiegoXI bieg szlakiem Jeziora KłodawskiegoXI bieg szlakiem Jeziora Kłodawskiego
Ikonka symbolizująca artykuł

Terminy dyżurów pracowników socjalnych w miesiącu czerwcu

2022-05-12

Załączniki:

 1. Terminy dyżurów pracowników socjalnych w miesiącu czerwcu (plik pdf 2348KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacje dotyczące świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy

2022-04-06

Osoby oraz inne podmioty, które udzieliły schronienia i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli polsko-ukraińską granicę od 24 lutego, mogą otrzymać specjalne świadczenie w wysokości 40 zł na osobę dziennie.
W Kłodawie wnioski o to świadczenie przyjmuje i rozpatruje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zgodnie ze specustawą świadczenie może być przyznane każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

Ważną informacją jest to, że świadczenie przysługuje tylko w przypadku, kiedy wnioskujący nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Wnioski można składać osobiście w siedzibie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie
ul. Kościelna 10
66-415 Kłodawa

Załączniki:

 1. (plik pdf 169KB)
 2. (plik pdf 173KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zagrożenie dotyczące handlu ludźmi w związku z sytuacją w Ukrainie

2022-03-15

W związku z sytuacją w Ukrainie wiele osób ofiaruje swoją pomoc bezinteresownie, jednak należy być szczególnie ostrożnym i przyjmując pomoc zadbać o własne bezpieczeństwo. Sytuacja w Ukrainie spowodowała, że setki tysięcy Ukraińskich kobiet i dzieci, które przekroczyły Polską granicę są szczególnie narażone na wykorzystywanie ich sytuacji przez sytenerów i ludzi zajmujących się handlem ludźmi. Informacje o tym jakie działania należy podjąć,by bezpieczenie zarejestrować swój pobyt w Polsce znajdą państwo poniższym załączniku. Prosimy o zapoznanie się.

НЕ ДОВІРЯЙТЕ БЕЗМЕЖНО
щоб не стати жертвою торгівлі людьми

1. ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЯ У НАЙБЛИЖЧОМУ ПУНКТІ ПРИЙОМУ
2. НІКОМУ НЕ ДАВАЙТЕ СВОЇХ ДОКУМЕНТІВ
3. НІКОМУ НЕ ДАВАЙТЕ ТЕЛЕФОН

 

ПАМ'ЯТАЙТЕ, ЩО ВИ ЗАВЖДИ
МОЖЕТЕ ПОПРОСИТИ ПРО
ДОПОМОГУ

ТЕЛЕФОНУЙТЕ: +48 22 6280120

Załączniki:

 1. (plik pdf 342KB)
 2. (plik pdf 336KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ważne informacje dla obywateli Ukrainy

2022-03-08
Uwaga ważneUwaga ważneUwaga ważne
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja dla uchodźców z Ukrainy

2022-03-03

Informacje dla uchodźców z Ukrainy
Przekroczenie granicy

1. Jeśli uciekasz przed rosyjską agresją zbrojna wobec Ukrainy, zostaniesz wpuszczony do Polski.
2. Jeżeli nie masz zapewnionego miejsca pobytu w Polsce, udaj się do najbliższego punktu recepcyjnego.
3. W punkcie recepcyjnym: otrzymasz więcej informacji na temat pobytu w Polsce, zapewnimy Ci tymczasowe zakwaterowanie w Polsce, otrzymasz ciepły posiłek, napój, podstawową opiekę medyczną oraz miejsce na odpoczynek.
4. Jeżeli uciekasz przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie, nie martw się, że nie masz dokumentów umożliwiających wjazd do Polski. Zostaniesz wpuszczony do Polski. Zabierz ze sobą najważniejsze dokumenty – paszport wewnętrzny, paszport zagraniczny (jeśli masz), akty urodzenia dzieci, które podróżują z Tobą, dokumentację medyczną.
Przejścia graniczne można przekraczać także pieszo.
5. Jeśli podróżujesz ze zwierzętami – psy, koty, fretki muszą mieć mikrochip i szczepienie, pozostałe (gryzonie, króliki, płazy, gady, ozdobne zwierzęta wodne, bezkręgowce) bez ograniczeń, ale decyzję podejmie podczas przekraczania granicy Krajowa Administracja Skarbowa.
6. Decyzje związane z przewożonymi ruchomościami (np. samochód) podejmuje podczas przekraczania granicy Krajowa Administracja Skarbowa
7. Polska nie ma wpływu na procedury graniczne obowiązujące podczas przekraczania ukraińskiej granicy.

Pobyt w Polsce

1. Jeśli nie posiadasz miejsca zakwaterowania w Polsce, w punktach recepcyjnych przy granicy uzyskasz niezbędne informacje.
2. Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy.
3. Masz dostęp do polskiej służby zdrowia.
4. Jeśli już przebywasz w Polsce, nie martw się o to, że kończy Ci się legalny pobyt. Zadbamy o to, żeby Twój legalny pobyt został przedłużony.

Uwaga: rejestracja w punkcie recepcyjnym nie jest obowiązkowa.

Informacje
- Jeśli nie znalazłeś potrzebnej informacji, zadzwoń na infolinię: +48 47 721 75 75.
- Jeśli potrzebujesz informacji, dotyczących szczegółowych zasad przekraczania granicy, skontaktuj się ze Strażą Graniczną: +48 82 568 51 19.

Infolinia dla obywateli polskich oraz posiadaczy Karty Polaka przebywających na Ukrainie: +48 22 523 88 80.W największych miastach Polski działają punkty informacyjne i infolinie.
 

Punkt informacyjny i infolinia Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra
Dworzec PKP (poczekalnia), Gorzów Wielkopolski ul. Dworcowa 1
Dworzec PKP (hala główna), Zielona Góra
Infolinia: +48 95 785 18 59

Punkt recepcyjny Województwa Lubuskiego

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.


 


 

informacja
Ikonka symbolizująca artykuł

Program "Aktywny Samorząd"

2022-03-01

Posiadasz orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności?
Skorzystaj z programu "Aktywny Samorząd" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od 01.03.2022 r.
Program składa sie z dwóch modułów:
I moduł- likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.
II moduł- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Złóż wniosek on-line na stronie Systemu Obsługi Wsparcia sow.pfron.org.pl lub osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp., pokój 206, tel: 9573304708

Załączniki:

 1. Program "Aktywny Samorząd"- plakat (plik pdf 270KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Nieodpłatna pomoc prawna

2022-02-10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, iż powiat gorzowki prowadzi nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców gminy Kłodawa. Prosimy o zapoznanie z zasadami korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji, znajdujących się w załącznikach.

Załączniki:

 1. 1sd (plik pdf 155KB)
 2. fghjj (plik pdf 95KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dbając o bezpieczeństwo!

2022-01-13

Pracownicy GOPS w Kłodawie zostali przeszkoleni z zakresu bezpieczeństwa osobistego podczas wykonywania zadań służbowych. Omówione zostały aspekty prawne, zapoznano uczestników z dostępnymi środkami obrony koniecznej, przeprowadzono symulacje sytuacji zagrożenia oraz elementy indywidualnej samoobrony. Dzięki szkoleniu pracownicy nabyli świadomość zagrożeń oraz sposoby ich przeciwdziałania. Całodniowe szkolenie przeprowadzone przez firmę Observer Seciurity Group Sp z.o.o. z udziałem profesjonalnej, wykwalifikowanej i doświadczonej kadry pozwoliły pracownikom nabyć nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i wykorzystać ją w praktyce. Szkolenie z zakresu podnoszenia bezpieczeństwa osobistego pracowników przeprowadzono zgodnie z art.121 pkt 2c ustawy o pomocy społecznej.

TEMAT SZKOLENIA:
"Bezpieczeństwo osobiste pracownika socjalnego podczas wykonywania zadań służbowych- aspekty prawne i praktyczne"- fotorelacja

Szkolenie pracowników GopsSzkolenie pracowników GopsSzkolenie pracowników GopsSzkolenie pracowników GopsSzkolenie pracowników GopsSzkolenie pracowników GopsSzkolenie pracowników Gops
Ikonka symbolizująca artykuł

Świadczenie 500+ i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy od 01.01.2022r. w ZUS

2022-01-12

GOPS w Kłodawie informuje, iż od 1 stycznia 2022 roku to Zakład Ubezpieczeń Społecznych obsługuje wnioski o świadczenia dla rodzin – świadczenie wychowawcze 500 plus i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.
Wszelkie informacje dotyczące  świadczeń „500+” i RKO znajdą Państwo na stronie ZUS - link poniżej:
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/rodzinny-kapital-opiekunczy/3068250

 

abacadaf
Ikonka symbolizująca artykuł

Szkolenie pracowników- 11.01.2022r.

2022-01-10
.
Ikonka symbolizująca artykuł

Fundusz Alimentacyjny

2022-01-10
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że od dnia 05.01.2022r. realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2021r., poz. 877, ze zm.)
Wnioski o przyznanie prawa do świadczeń alimentacyjnych przyjmowane są w siedzibie tut. Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kłodawie- Dział Świadczeń Rodzinnych, przy ul. Kościelnej 10.
Wszelkie informacje udzielane są pod nr tel. 95 7310-046

Czytaj całość artykułu "Fundusz Alimentacyjny "

uh
Ikonka symbolizująca artykuł

NOWE ŚWIADCZENIE – DODATEK OSŁONOWY – PODSTAWOWE INFORMACJE

2022-01-04

» Kto otrzyma dodatek osłonowy
3 stycznia 2022r. została opublikowana ustawa o dodatku osłonowym. Dodatek ten będzie wypłacany na wniosek osób o dochodach nieprzekraczających 2100 zł (w gospodarstwach jednoosobowych) i 1500 zł na osobę (w gospodarstwach wieloosobowych). Dodatek ma przysługiwać w 2022r.

» Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się:
Mieszkańcy Gminy Kłodawa składają wnioski do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie (ul.Kościelna 10, tel. 957216-663 lub 957310-046) na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na urzędowym wzorze wniosku, którego wzór zostanie określony przez ministra właściwego do spraw energii.
Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga  wydania decyzji. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.
GOPS przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku osłonowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku osłonowego. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

» W jakim terminie składać wniosek
Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.
Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r. Wnioski złożone po 31 października 2022r. zostaną pozostawione bez rozpoznania.

» Komu przysługuje dodatek osłonowy
Dodatek osłonowy przysługuje:
- osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270) nie przekracza kwoty 2100 zł, oraz
- osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;
W przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza kwotę odpowiednio 2100 zł lub 1500 zł, dodatek osłonowy jest pomniejszany o kwotę przekroczenia. W przypadku gdy ustalona w ten sposób wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, dodatek osłonowy przysługuje:
1) osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
b) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany - w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;
3) mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

» Ile wynosi dodatek osłonowy
Dodatek osłonowy wynosi rocznie:
1) 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
2) 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
3) 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
4) 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (deklaracje dotyczące źródeł ciepła należy złożyć do Urzędu Gminy Kłodawa ul.Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa), o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), wynosi rocznie:
1) 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
2) 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
3) 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
4) 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

» Za jaki okres przysługuje dodatek osłonowy
Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

» W jakim terminie jest wypłacany dodatek osłonowy
Dodatek osłonowy jest wypłacany w dwóch równych ratach w terminie:
- do dnia 31 marca 2022 r. oraz
- do dnia 2 grudnia 2022 r.
W przypadku gdy osoba uprawniona złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku.
Oznacza to, że dodatki osłonowe przyznane na podstawie wniosków złożonych do końca stycznia 2022 r. będą wypłacane w równych ratach w podanych terminach. Jeżeli wniosek będzie złożony później, dodatek zostanie wypłacony jednorazowo.

» Dodatki osłonowe - bez PIT i egzekucji
Dodatki osłonowe zostały zwolnione PIT. Nie podlegają też zajęciu w trybie egzekucji.

Opracowano na podstawie: INFORlex.

Ikonka symbolizująca artykuł

7 stycznia- dzień wolny

2022-01-04
eee
Ikonka symbolizująca artykuł

Najlepsze życzenia bożonarodzeniowe

2021-12-22
1
Ikonka symbolizująca artykuł

Świąteczne Paczki 2021

2021-12-22

 

Wieloletnią już, grudniową tradycją w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie stało się przygotowanie i obdarowywanie naszych gminnych, kłodawskich Milusińskich świątecznymi prezentami. Pomimo otaczającej nas, pandemicznej rzeczywistości ponad 100 paczek wypełnionych po brzegi słodkościami, odzieżą, grami, zabawkami, książeczkami i kosmetykami trafiło do najbardziej potrzebujących dzieci.
Przedsięwzięcie świątecznych paczek oraz pomoc dedykowana konkretnym rodzinom (w szczególności wyposażenie pokoju dziecięcego czy zakup odzieży zimowej), były możliwe dzięki wsparciu rzeczowemu i finansowemu od Darczyńców i Sponsorów, w szczególności: Anny Mołodciak Wójt Gminy Kłodawa, Księdza Kanonika Tadeusza Stachury, Jacka Rożnowskiego  Sołtysa Chwalęcic Joanny i Grzegorza Romanowskich, Poczty Polskiej- oddział w  Kłodawie, Agnieszki Ćwirko-Gross, Marty Łankowskiej, Julity Jażdzewskiej, Alicji Tynfowicz oraz od grona anonimowych Darczyńców. Dziękujemy Wszystkim za pomoc, życzliwość, zrozumienie i ofiarność. Wyrażając swą wdzięczność za wielkie serce i dobrą wolę, życzymy jednocześnie wielu sukcesów i powodzenia w realizacji życiowych zamierzeń. Podarki na pewno umilą wielu rodzinom okres świąteczny, a uśmiech na twarzach kłodawskich milusińskich to najpiękniejsze podziękowanie za okazane serce!
Ogromne „DZIĘKUJEMY!” od całego Zespołu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie.

 

 

 

 

Świąteczne Paczki 2021Świąteczne Paczki 2021Świąteczne Paczki 2021Świąteczne Paczki 2021Świąteczne Paczki 2021Świąteczne Paczki 2021Świąteczne Paczki 2021Świąteczne Paczki 2021Świąteczne Paczki 2021Świąteczne Paczki 2021Świąteczne Paczki 2021Świąteczne Paczki 2021Świąteczne Paczki 2021Świąteczne Paczki 2021Świąteczne Paczki 2021Świąteczne Paczki 2021Świąteczne Paczki 2021Świąteczne Paczki 2021Świąteczne Paczki 2021Świąteczne Paczki 2021Świąteczne Paczki 2021Świąteczne Paczki 2021Świąteczne Paczki 2021Świąteczne Paczki 2021Świąteczne Paczki 2021Świąteczne Paczki 2021Świąteczne Paczki 2021Świąteczne Paczki 2021Świąteczne Paczki 2021Świąteczne Paczki 2021Świąteczne Paczki 2021Świąteczne Paczki 2021Świąteczne Paczki 2021Świąteczne Paczki 2021Świąteczne Paczki 2021
Ikonka symbolizująca artykuł

24.XII.2021r. dniem wolnym od pracy

2021-12-15
a
Ikonka symbolizująca artykuł

Placówki dla osób bezdomnych w sezonie zimowym 2021/2022

2021-10-29
plakat
Ikonka symbolizująca artykuł

Seniorzy- nie dajcie się nabrać

2021-10-29

W związku z coraz liczniejszymi doniesieniami o próbach oszukania starszych ludzi w naszej gminie metodą "Na wnuczka" przestrzegamy i prosimy- Seniorzy uważajcie na siebie i nie podawajcie swoich danych osobowych! Prosimy również członków rodzin o czuwanie nad bezpieczeństwem zwłaszcza starszych i samotnie mieszkajacych osób i uczulanie ich na potencjalnych oszustów.
Bądźcie Państwo czujni!

122
Ikonka symbolizująca artykuł

Wyjazd Mieszkańców do Warszawy

2021-10-11

Na koniec września z inicjatywy Wójta Gminy Kłodawa Anny Mołodciak, GOPS w Kłodawie zorganizował czterodniowy wyjazd do Warszawy. Chwile przepełnione zwiedzaniem, integracją oraz warszawskim klimatem- tak w kilku krótkich słowach można opisać intensywny czas, jaki spędzili Seniorzy i Mieszkańcy gminy Kłodawa odwiedzając stolicę Polski. Miasto przyjęło kłodawskich turystów przepiękną pogodą, która pozwoliła na spacery Krakowskim Przedmieściem oraz spędzenie wolnego czasu na odkrywaniu tajemnic miasta. Już sam lot samolotem okazał się nie lada atrakcją dla uczestników, którzy w większości po raz pierwszy mieli możliwość przelotu takim środkiem transportu.
Sam program zwiedzania wypełniony był po brzegi najpiękniejszymi warszawskimi zabytkami, który każdy, kto zawita do stolicy koniecznie musi zobaczyć. Nasi Mieszkańcy zwiedzili m.in.: cuda architektury sakralnej, Wilanów, Zamek Królewski, Stary Rynek, Plac Zamkowy, Łazienki, Powązki, Muzeum Polskiej Wódki. Nie mogło zabraknąć kultowych punktów na mapie zwiedzania Warszawy-  Pałacu Kultury i Nauki oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. 
Największa niespodzianka czekała na turystów w Sejmie RP- dzięki uprzejmości Pani Marszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej  i pomocy Mieszkanki Gminy Kłdoawa Krystyny Sibińskiej- Poseł na Sejm RP mieli oni okazję, jako jedyna grupa wycieczkowa zwiedzić gmach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Wieczorny przepiękny rejs po Wiśle był okazją do podziwiania panoramy miasta. Wieczory w zakwaterowanym hotelu upływały wszystkim w szampańskich humorach, a podczas wieczorku integracyjnego również w towarzystwie doskonałej zabawy i tańców.
Piękna, interesująca i przepełniona zabytkami- tak Warszawa zapisała się w pamięci kłodawskich uczestników.

 

Fotorelacja:

Mieszkańcy Gminy Kłodawa w Warszawie Mieszkańcy Gminy Kłodawa w Warszawie Mieszkańcy Gminy Kłodawa w Warszawie Mieszkańcy Gminy Kłodawa w Warszawie Mieszkańcy Gminy Kłodawa w Warszawie Mieszkańcy Gminy Kłodawa w Warszawie Mieszkańcy Gminy Kłodawa w Warszawie Mieszkańcy Gminy Kłodawa w Warszawie Mieszkańcy Gminy Kłodawa w Warszawie
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyżur pracowników socjalnych- październik, listopad 2021

2021-10-06
1
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja dla mieszkańców Różanek

2021-10-06
22
Ikonka symbolizująca artykuł

Trwa okres zasiłkowy w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2021/2022

2021-10-05

Od 01.08.2021r. w Dziale Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie przyjmowane są wnioski w formie  papierowej o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2021/2022.

Wnioski można również składać drogą elektroniczną–za pomocą następujących kanałów:
• Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS);
• Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl);
• Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (http://epuap.gov.pl/);
• bankowość elektroniczną.

OKRES ZASIŁKOWY 2021/2021 będzie trwał od 01 XI 2021r. do 31 X 2022r.
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje rodzicom, opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka a także osobie uczącej się, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności kryterium wzrasta do kwoty 764 zł Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Osobie uczącej się zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia 24 roku życia.

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek
z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.

 • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 złoży wniosek w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2021r. przyznanie i wypłata świadczeń za listopad 2021r. nastąpi do dnia 30 listopada 2021r.
 • w przypadku złożenia wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2021/2022 w okresie od 1 września do 31 października 2021r., ustalenie prawa i wypłata świadczeń przysługujących za listopad i grudzień nastąpi do dnia 31 grudnia 2021r.
 • gdy wniosek o świadczenia rodzinne zostanie złożony w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2021r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, nastąpi do ostatniego dnia lutego następnego roku.

INFORMACJE:
Wszelkie informacje na temat świadczeń rodzinnych – składania wniosków, wymaganych dokumentów są udzielane, w Dziale Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie
ul. Kościelna 10 oraz pod nr tel. 96 721 66 63.

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Trzeci Klub Senior + w Gminie Kłodawa otwarty!

2021-09-17
senior-plus

15 września nastąpiło uroczyste otwarcie kolejnego już Klubu Senior+  w naszej gminie.  W tym roku to Mieszkańcy Chwalęcic doczekali się nowoczesnej placówki i miejsca spotkań przeznaczonego dla Seniorów. Dzięki środkom pozyskanym z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, Edycja 2020 obiekt starej świetlicy wiejskiej przeszedł gruntowny remont, dobudowana została dodatkowa salka multimedialna. Obecnie sala spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa, dostosowana jest do potrzeb osób starszych, wyposażona została w nowoczesne sprzęty, które na pewno posłużą poprawie zdrowia uczestnikom klubu. Na zaproszenie Wójta Gminy Kłodawa- Anny Mołodciak, Kierownika GOPS- Justyny Piotrzkiewicz, Przewodniczącej Klubu Seniora w Chwalęcicach- Beaty Rożnowskiej oraz chwalęcickich Seniorów, by wspólnie zainaugurować działalność Klubu Senior+ przybyło wielu znamienitych gości: Wojewoda Lubuski Edward Dajczak, w imieniu którego przybył Dyrektor Biura Wojewody- Karol Zieleński, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego- Grażyna Jelska wraz  z Zastępcą- Anetą Tomczyk, przedstawiciele biur poselskich Pani Europoseł Elżbiety Rafalskiej oraz Pani Poseł Krystyny Sibińskiej, , Radny Rady Powiatu Gorzowskiego- Grzegorz Zapytowski, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy i jednocześnie Przewodnicząca Klubu Senior+ w Różankach- Bożena Adamczak, Przewodnicząca Klubu Senior+ w Santocku- Teresa Szawiel, Dyrektor TPV- Tomasz Jeziorkowski wraz z małżonką. Symbolicznego poświęcenia placówki dokonał Ksiądz Kanonik-Tadeusz Stachura. Po części oficjalnej, przy obfitym poczęstunku przygotowanym przez chwalęcickich Seniorów, członkowie Klubu oraz goście oddawali się rozmowom, omawiali plany oraz przyszłą działalność Klubu. Rodzinna atmosfera spotkania przerodziła się w zabawę taneczną przy muzyce, którą uświetnił Jarosław Pikuła- Dyrektor GCK oraz DJ- Daniel Okupski.
Wypełniona po brzegi sala oraz zadowolenie chwalęcickich Seniorów to najlepsza rekomendacja tego miejsca. Na pewno będzie ono tętniło życiem, wypełnione będzie rozmowami, śmiechem, zapachami i twórczością kłodawskich Seniorów.   

Fotorelacja z otwarcia obiektu:

Trzeci Klub Senior+ Trzeci Klub Senior+Trzeci Klub Senior+Trzeci Klub Senior+Trzeci Klub Senior+Trzeci Klub Senior+Trzeci Klub Senior+Trzeci Klub Senior+Trzeci Klub Senior+Trzeci Klub Senior+Trzeci Klub Senior+Trzeci Klub Senior+
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyżur pracowników socjalnych- wrzesień 2021

2021-09-07
25
Ikonka symbolizująca artykuł

Za nami wyjazd rekreacyjny do Pobierowa

2021-09-06

W pierwszych dniach września, w przepięknej sceneriii przy słonecznej pogodzie kłodawianie odpoczywali w nadmorskim kurorcie. Zorganizowany przez GOPS wyjazd, po czasie rocznej przerwy spowodowanej pandemicznymi obostrzeniami, był okazją by odetchnąć od codziennych obowiązków, ale i również zadbać o swoje zdrowie. Bo wyjazd, to przede wszystkim aktywność fizyczna i ruchowa, ćwiczenia, spacery nadmorskimi szlakami i inhalacje jodem. Nie zabrakło jednak czasu na drobne przyjemności- integracyjne wieczory pełne śmiechu, wieczorki taneczne,  recytacje i śpiewy towarzyszyły kuracjuszom przez wszystkie dni. Ze smutkiem, ale jednak wypoczęci i zrelaksowani wszyscy niedzielnym popołudniem powrócili do domów.
Wyjazd możliwy był dzięki pozyskanemu przez GOPS w Kłodawie dofinansowaniu z PFRON i środkom gminnym.

 

Fotorelacja:

Turnus rehabilitacyjny- Pobierowo 2021Turnus rehabilitacyjny- Pobierowo 2021Turnus rehabilitacyjny- Pobierowo 2021Turnus rehabilitacyjny- Pobierowo 2021Turnus rehabilitacyjny- Pobierowo 2021Turnus rehabilitacyjny- Pobierowo 2021Turnus rehabilitacyjny- Pobierowo 2021Turnus rehabilitacyjny- Pobierowo 2021Turnus rehabilitacyjny- Pobierowo 2021Turnus rehabilitacyjny- Pobierowo 2021
Ikonka symbolizująca artykuł

Właśnie ruszył turnus rehabilitacyjny nad morze

2021-09-02

Jak co roku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie, korzystając z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków gminnych zorganizował wyjazd dla mieszkańców gminy Kłodawa z orzeczoną niepełnosprawnością. Miejscem docelowym wyjazdu tym razem jest nadmorskie Pobierowo. Aż do niedzieli kuracjusze cieszyć się będą z dobrodziejstw i bogactw morskich klimatów. Wójt Gminy Anna Mołodciak towarzyszyła uczestnikom wycieczki podczas odjazdu, życząc udanego i aktywnego wypoczynku.
Drodzy wycieczkowicze wracajcie szczęśliwie i oby pogoda Wam dopisała!   

Fotorelacja:

Turnus rehabilitacyjny- Pobierowo 2021Turnus rehabilitacyjny- Pobierowo 2021Turnus rehabilitacyjny- Pobierowo 2021Turnus rehabilitacyjny- Pobierowo 2021Turnus rehabilitacyjny- Pobierowo 2021
Ikonka symbolizująca artykuł

Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn.,,Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Kłodawa na lata 2021-2027"

2021-08-30

Obwieszczenie

 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn.,,Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Kłodawa na lata 2021-2027”

 

Zgodnie z art.5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 t.j.) oraz uchwałą nr XXVIII/257/2021 Rady Gminy Kłodawa z dnia 2 czerwca 2021 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kłodawa,

Wójt Gminy Kłodawa zaprasza Mieszkańców Gminy Kłodawa do udziału w konsultacjach projektu dokumentu pn.,,Strategia  Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Kłodawa na lata 2021-2027”

Celem konsultacji jest wyrażenie opinii na temat ww. projektu dokumentu.

Zapoznanie  się z projektem  i składanie  wniosków/ uwag będzie możliwe w siedzibie Urzędu Gminy Kłodawa w godzinach:  poniedziałek 7:30-15:00, wtorek-czwartek 7:30-14:00, piątek 7:30-12:00 oraz poprzez  stronę internetową Gminy Kłodawa i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie. Wnioski i uwagi w formie elektronicznej przyjmowane będą pod adresem e-mail: sekretariat@klodawa.gopsinfo.pl.

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 30.08.2021 do 07.09.2021r.

Ikonka symbolizująca artykuł

Spotkanie informacyjne Klubu Senior+ w Chwalęciach

2021-08-24
kk
Ikonka symbolizująca artykuł

Poszukiwane opiekunki

2021-08-09

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie poszukuje osób chętnych do wykonywania usług opiekuńczych zwłaszcza na terenie Santoczna. Szczegóły na plakacie

1
Ikonka symbolizująca artykuł

Wznawiamy dyżury w miejscowościach

2021-08-03
zad
Ikonka symbolizująca artykuł

Wyjazd dla Przelewic

2021-07-26
Mieszkańcy Naszej Gminy uczestniczący w projekcie pn: „ Nowa- perspektywa- stop wykluczeniu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020,
Oś priorytetowa 7- Równowaga Społeczna, Działanie 7.2 Program aktywnej integracji realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim
w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kłodawie dnia 22 lipca br. wzięli aktywny udział wraz ze swoimi rodzinami w jednodniowej wycieczce zorganizowanej na na rzecz podwyższenia ich kompetencji społecznych.
Zorganizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie wyjazd do Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach oprócz warsztatów z coachingu, spotkań z doradcą zawodowym, psychologiem i wizażystą jest jedną z wielu zaplanowanych atrakcji dla uczestników projektu. Ogród Dendrologiczny w Przelewicach to perła przyrody Pomorza Zachodniego, a tym samym jeden z najcenniejszych obiektów przyrodniczych w Polsce. Miejsce urokliwe, które swoją naturalnością nadaje swoistego piękna i czyni krajobraz szczególnie malowniczym.
Było mnóstwo wrażeń !
 
Fotorelacja:
Ogród Dendrologiczny w Przelewicach- wycieczka Ogród Dendrologiczny w Przelewicach- wycieczka Ogród Dendrologiczny w Przelewicach- wycieczka Ogród Dendrologiczny w Przelewicach- wycieczka Ogród Dendrologiczny w Przelewicach- wycieczka Ogród Dendrologiczny w Przelewicach- wycieczka Ogród Dendrologiczny w Przelewicach- wycieczka Ogród Dendrologiczny w Przelewicach- wycieczka Ogród Dendrologiczny w Przelewicach- wycieczka Ogród Dendrologiczny w Przelewicach- wycieczka Ogród Dendrologiczny w Przelewicach- wycieczka Ogród Dendrologiczny w Przelewicach- wycieczka Ogród Dendrologiczny w Przelewicach- wycieczka Ogród Dendrologiczny w Przelewicach- wycieczka Ogród Dendrologiczny w Przelewicach- wycieczka Ogród Dendrologiczny w Przelewicach- wycieczka Ogród Dendrologiczny w Przelewicach- wycieczka Ogród Dendrologiczny w Przelewicach- wycieczka Ogród Dendrologiczny w Przelewicach- wycieczka Ogród Dendrologiczny w Przelewicach- wycieczka
Ikonka symbolizująca artykuł

Dobry Start

2021-07-06
zsdf
Ikonka symbolizująca artykuł

Punkt Mobilny Dobry Start

2021-07-06

GOPS w Kłodawie informuje, iż w dniu 23.07.2021r.  w godz. 11:00-13:30 w tut. Ośrodku otwarty zostanie Mobilny Punkt Obsługi Programu 300+, podczas którego pracownik ZUS pomoże w wymaganych formalnościach. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z pomocy

zdj111
Ikonka symbolizująca artykuł

ZMIANY W ŚWIADCZENIU DOBRY START!

2021-07-01
zdj
Ikonka symbolizująca artykuł

Program "Opieka Wytchnieniowa"- edycja 2021

2021-05-24
al
Ikonka symbolizująca artykuł

Seniorze- weź udział w Narodowym Spisie Powszechnym!

2021-04-30

Drodzy Seniorzy!
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 na stronie Głównego Urzędu Statystycznego:
https://spis.gov.pl/
Z myślą o bezpieczeństwie osób starszych – GUS przygotował niezbędnik postępowania podczas dokonywania spisu powszechnego, z którym można się zapoznać na stronie:
https://spis.gov.pl/pomoz-seniorowi-spisac-sie-bezpiecznie/

Ikonka symbolizująca artykuł

4 maja- dzień wolny od pracy GOPS

2021-04-30
wolne
Ikonka symbolizująca artykuł

Awaria sieci- utrudniony kontakt

2021-04-29

Informujemy, że w dniach 29-30.04.2021r. w związku z nagłą awarią sieci telekomunikacyjnej kontakt telefoniczny z  pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej będzie utrudniowny bądż też niemożliwy. Wszystkie sprawy pilne prosimy kierować osobiście do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Kościelna 10, 66-415 Kłodawa

Ikonka symbolizująca artykuł

Zdrowych Świąt Wielkanocnych!

2021-03-31
święta
Ikonka symbolizująca artykuł

Zostań rodziną wspierającą!

2021-03-18

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Kłodawie  zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. 29, 30, 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

 1. pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
 2. rodzinę wspierającą ustanawia Wójt Gminy Kłodawa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej, po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.
 3. rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:
  1. opiece i wychowaniu dziecka;
  2. prowadzeniu gospodarstwa domowego;
  3. kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.
 4. z rodziną wspierającą Wójt Gminy Kłodawa (właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej) zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy (np. za zakupione bilety do kina, muzeum, na basen, komunikację miejską), o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie ul. Kościelna 9, 66-415 Kłodawa. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie (na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego) z rodziną wspierającą podpisana zostanie umowa która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie, ul. Kościelna 9, 66-415 Kłodawa lub pod numerem telefonu 95 7216 663.

Ikonka symbolizująca artykuł

Druga edycja Programu "Wspieraj Seniora"

2021-03-17

Drodzy Seniorzy!

Informujemy, iż nadal trwa druga edycja Programu „Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. Program jest  realizowany również w I kwartale 2021 r., z ewentualną możliwością przedłużenia w kolejnych miesiącach, w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju.
Celem strategicznym programu jest zapewnienie usługi wsparcia osobom starszym i samotnym powyżej 70 roku, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.
Seniorzy mogą liczyć na pomoc ośrodków pomocy społecznej i wolontariuszy w zakresie:

 • dostarczenia zakupów, w tym artykułów spożywczych oraz środków higieny osobistej,
 • załatwienia drobnych spraw urzędowych (jeżeli nie wymagają one wydania upoważnień od seniora lub udostępnienia danych wrażliwych),
 • wyprowadzenie psa,
 • dostarczenia ciepłych posiłków, o ile usługa nie jest finansowania z innych źródeł.
  Osoby starsze mogą dokonać zgłoszenia dzwoniąc pod numer telefonu 22 505 11 11 na ogólnopolską infolinię lub bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie pod numer  95 7216 663.

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Poszukiwane osoby do wykonywania usług opiekuńczych

2021-03-04
zdj
Ikonka symbolizująca artykuł

Ankieta dotycząca opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kłodawa na lata 2021-2027

2021-01-27

Szanowni Państwo,
Gmina Kłodawa przystąpiła do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2027, która jest dokumentem planistycznym o charakterze programowym, ze szczególnym kontekstem społecznym. Zależy nam, aby proces przygotowywania SRPS Gminy Kłodawa odbywał się z uwzględnieniem partycypacji społecznej Mieszkańców naszej gminy. W związku z powyższym, bardzo mocno zachęcamy Państwa do współpracy, polegającej na anonimowym wypowiedzeniu się w przedstawionej poniżej ankiecie. Państwa głos pozwoli rozpocząć etap diagnozowania sfery życia społecznego w Gminie Kłodawa.

 

wypełnij »

wyniki »

Ikonka symbolizująca artykuł

Wnioski 500+

2021-01-25
plakat
Ikonka symbolizująca artykuł

Szczepienia przeciwko COVID-19

2021-01-15

Drodzy Mieszkańcy!
Od 15 stycznia 2021r. rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat.
Od 22 stycznia 2021r. zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70 roku życia.
Szczepienia dla zarejestrowanych seniorów rozpoczną się od 25 stycznia 2021r.
W celu dokonania rezerwacji wizyty należy zadzwonić bezpośrednio do lekarza rodzinnego POZ w Gminie Kłodawa pod numer telefonu 95 731 10 71,na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia pod numer telefonu 989  lub za pośrednictwem portalu Pacjent.gov.pl
Punkt szczepień dla Gminy Kłodawa znajduje się:
Przychodnia Lekarza Rodzinnego Jadwiga Lebioda
ul. Kościelna 9
66-415 Kłodawa
tel: 95 731 10 71
Bezpłatny transport na szczepienie dla pacjentów niepełnosprawnych oraz mających trudności w dostępie do punktu szczepień, zostanie zorganizowany.
Osoby zainteresowane transportem do punktu szczepień od 15 stycznia 2021 r. proszone są o kontakt pod numerem telefonu:
Gmina Kłodawa (95) 7216 660
Godziny, w których telefon jest czynny
• Poniedziałek 7:30-17:00
• Wtorek-czwartek 7:30-15:30
• Piątek 7:30-14:00
Koordynator: Bożena Popowska +48 504-185-595
• Poniedziałek 17:00-20:00
• Wtorek-czwartek 15:30-20:00
• Piątek 14:00-20:00
O starcie rejestracji dla kolejnych grup będziemy informować na bieżąco. Już od 15 stycznia będziecie mogli zgłosić chęć zaszczepienia się przeciw COVID-19 przez formularz online. W momencie, kiedy szczepienia będą dostępne dla Twojej grupy - dostaniesz maila.

ZDJ 1ZDJ
Ikonka symbolizująca artykuł

"Świąteczna paczka" 2020

2020-12-22
Serdecznie dziękujemy naszym Gminnym placówkom oświatowym i instytucjom za zorganizowanie przedświątecznej zbiórki do „Świętej paczki” dla osób najbardziej potrzebujących. Jak co roku „GOPSOWY Mikołaj” przekazał wiele podarunków, które napłynęły do nas m.in.: ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza – Koło Wolontariatu (gry, książki i zabawki), Poczty Polskiej Oddział w Kłodawie i Gorzowie Wlkp. – mnóstwo prezentów w postaci książeczek, art. szkolnych, słodyczy i zabawek.
Nie możemy zapomnieć o Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Różankach (Koło Wolontariatu), która zorganizowała równie szczytną akcję ! Zebrali siły i chęci na zbiórkę żywności dla potrzebujących z najbliższej okolicy. Taki prezent Mikołajkowy otrzymała każda wskazana przez nas osoba.
Równie serdecznie dziękujemy wszystkim prywatnym darczyńcom, którzy obdarowali za naszym pośrednictwem wskazane rodziny.
Ogromnie cieszy nas każda taka współpraca – Razem możemy więcej !
Dziękujemy !!!
Świąteczna paczka 2020Świąteczna paczka 2020Świąteczna paczka 2020Świąteczna paczka 2020
Ikonka symbolizująca artykuł

Rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kłodawa

2020-11-23
Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym jest opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych.

Obowiązujący w latach 2015-2020 dokument utracił ważność. Wójt Gminy Kłodawa powołał zespół ds. opracowania i koordynacji realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2027.

Powołany zespół przystąpił do projektu rekomendowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pn. STRATEGOR, który polega na przygotowaniu merytorycznym kadry powołanej do pracy na strategią oraz na konsultacjach eksperckich w formie rekomendacji, zaleceń, wniosków z przeprowadzonej oceny jakościowej obecnej Strategii.

Informacja o rozpoczęciu prac nad opracowaniem tego dokumentu a także harmonogram etapów jego tworzenia zostanie umieszczona na stronie Gminy Kłodawa oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W związku z tym, iż strategia jest dokumentem planistycznym o charakterze programowym w zakresie polityki społecznej, bardzo ważnym jest uspołecznienie jej procesu planowania poprzez zapewnienie aktywnego udziału mieszkańców w jej opracowaniu. Proces konsultacji społecznych będzie realizowany poprzez możliwość wypowiedzenia się Mieszkańców gminy w zamieszczanych na stronach internetowych Gminy i jednostek gminnych, ankietach czy sondach.

Planuje się, iż proces tworzenia pełnej dokumentacji zakończy się w pierwszym półroczu 2021r.


J.Piotrzkiewicz
Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

2020-11-09
Od 9 do 29 listopada ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Można się o niego starać, m.in. w razie zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko.


Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Ikonka symbolizująca artykuł

Pomoc dla gorzowskiego szpitala

2020-11-04
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej gorąco zachęca do wparcia zarówno pacjentów jak i personelu gorzowskiego szpitala


Pomoc dla gorzowskiego szpitala

Ikonka symbolizująca artykuł

Poszukiwani wolontariusze do pomocy przy realizacji programu "Wspieraj Seniora"

2020-11-03
W związku z nowymi ograniczeniami związanymi z COVID-19, które dotyczą seniorów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie realizuje Program Wspieraj seniora.
Do udziału w realizacji programu poszukujemy wolontariuszy.
Wspólne działania polegałyby na robieniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Pomoc udzielana będzie osobom powyżej 70 roku życia, które nie są objęte kwarantanną, a ze względu na wiek czy też ograniczoną sprawność są w grupie szczególnego ryzyka. Osoby chętne do współpracy proszone są o zarejestrowanie swojej oferty w bazie wolontariuszy :
https://cas.mrpips.gov.pl/wolontariusz/formularz
Ikonka symbolizująca artykuł

Wstrzymanie dyżurów pracowników socjalnych

2020-10-28


Wstrzymanie dyżurów pracowników socjalnych

Ikonka symbolizująca artykuł

Gmina Kłodawa - pomoc w trakcie epidemii

2020-10-27

Pomoc

Ikonka symbolizująca artykuł

Program

2020-10-27


Drogi Seniorze!

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów w trosce o Wasze bezpieczeństwo i zdrowie uruchomił program Wspieraj Seniora, którego koordynatorem jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
Pomoc w ramach programu polega na dostarczeniu do miejsca zamieszkania Seniora produktów pierwszej potrzeby, takich jak np. artykuły spożywcze, czy też środki ochrony osobistej.


Jak krok po kroku skorzystać z pomocy?

1) osoba starsza w wieku 70 lat i więcej (w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia), która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię pod numer 22 505 11 11
2) osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.
3) pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.
Pamiętajmy, iż koszty zakupów pokrywa Senior!!
Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

Program

Ikonka symbolizująca artykuł

Zmany godziny otwarcia punktu bankowego GBS w Kłodawie

2020-10-19


Zmany godziny otwarcia punktu bankowego BGS w Kłodawie

Ikonka symbolizująca artykuł

Wizaż i kreowanie wizerunku- czyli nasza codzienność!!!

2020-10-15

Z końcem września zakończyliśmy cykl warsztatów z wizażu i autoprezentacji prowadzony w ramach projektu Nowa perspektywa- Stop Wykluczeniu. Nasi uczestnicy mogli osobiście przekonać się, jak wielką rolę w naszym życiu odkrywa nasz wygląd zewnętrzny.
Hasło: Jak nas widzą, tak nas piszą - jest tym, na czym podczas wrześniowych zajęć najbardziej się skupiliśmy.
Jak dbać o siebie i wykonywać podstawową pielęgnację skóry, cery i włosów?
Pomiary własnej figury i klasyfikacja typu każdej z sylwetek
Rola dodatków, i jak nie popełniać błędów przy ich doborze.
Analiza kolorystyczna
Psychologia koloru
Uczestnicy projektu zarówno Panie jak i Panowie przeszli Metamorfozy, które koniecznie trzeba zobaczyć- umieściliśmy je w galerii!!!
Pomimo utrudnień związanych ze stanem epidemiologicznym dotrwaliśmy do końca co dalej? Czas pokaże, jedno jest pewne. Tego szaleństwa, jakie miało miejsce, nikt nam nie odbierze
Projekt pn.: Nowa perspektywa - Stop wykluczeniu - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7 - Równowaga Społeczna, Działanie 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Wizaż i kreowanie wizerunku- czyli nasza codzienność!!!Wizaż i kreowanie wizerunku- czyli nasza codzienność!!!Wizaż i kreowanie wizerunku- czyli nasza codzienność!!!
Ikonka symbolizująca artykuł

Zajęcia z wizażu i kreowania wizerunku- projekt

2020-10-08
fewer

Z końcem września zakończyliśmy cykl warsztatów z wizażu i autoprezentacji prowadzony w ramach projektu Nowa perspektywa- Stop Wykluczeniu. Nasi uczestnicy mogli osobiście przekonać się, jak wielką rolę w naszym życiu odkrywa nasz wygląd zewnętrzny.
Hasło: Jak nas widzą, tak nas piszą - jest tym, na czym podczas wrześniowych zajęć najbardziej się skupiliśmy.
Jak dbać o siebie i wykonywać podstawową pielęgnację skóry, cery i włosów?
Pomiary własnej figury i klasyfikacja typu każdej z sylwetek
Rola dodatków, i jak nie popełniać błędów przy ich doborze.
Analiza kolorystyczna
Psychologia koloru
Uczestnicy projektu zarówno Panie jak i Panowie przeszli Metamorfozy, które koniecznie trzeba zobaczyć- umieściliśmy je w galerii!!!
Pomimo utrudnień związanych ze stanem epidemiologicznym dotrwaliśmy do końca co dalej? Czas pokaże, jedno jest pewne. Tego szaleństwa, jakie miało miejsce, nikt nam nie odbierze
Projekt pn.: Nowa perspektywa - Stop wykluczeniu - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7 - Równowaga Społeczna, Działanie 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Zajęcia z wizażu i kreowania wizerunku- projekt Zajęcia z wizażu i kreowania wizerunku- projekt Zajęcia z wizażu i kreowania wizerunku- projekt
Ikonka symbolizująca artykuł

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacje w powiecie gorzowskim

2020-09-11
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, iż do końca roku 2020 na terenie powiatu gorzowskiego funkcjonują 3 punty, w których świadczona jest nieodpłatne pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie oraz mediacja.
Szczegółowe informacje na temat działania punktów oraz zapisy na porady pod numerem tel. 690 811 540 w każdy poniedziałek w godz. od 8:00 do 10:00
Lokalizacja i godziny otwarcia poniżej:
KOSTRZYŃSKIE CENTRUM KULTURY KRĘGIELNIA ul. Fabryczna 5, Kostrzyn n/Odrą- p.23 tel. 95 752 23 11 poniedziałek 9:00-13:00
URZĄD MIASTA I GMINY W WITNICY Pl. Andrzeja Zabłockiego 6- p.3 tel. 95 721 64 62 wtorek 9:00-13:00
URZĄD GMINY W LUBISZYNIE pl. Jedności Robotniczej 7 - sala konferencyjna 95 727 71 30 środka 9:00- 13:00
Ikonka symbolizująca artykuł

Zmiana numeru konta bankowego

2020-07-29


Zmiana numeru konta bankowego

Ikonka symbolizująca artykuł

Poszukiwany rower dla chłopca

2020-07-28

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie poszukuje dla potrzebującej rodziny rower dla chłopca w wieku 12 lat. Jest on szczególnie potrzebny ze względu na daleką odległość miejsca zamieszkania rodziny od centrum miejscowości. Szczegółowe informacje pod nr. tel. 95 721 66 63 lub w siedzibie tut. Ośrodka ul. Kościelna 10
Ikonka symbolizująca artykuł

Dziękujemy za odzew i podarowany rower

2020-07-28
Dziękujemy wszystkim za ogromne zainteresowanie, wszystkim Darczyńcom za gest dobroci oraz tak duży odzew i szybką reakcję. Szczególne podziękowania dla jednej z pracownic Urzędu Gminy Kłodawa za podarunek. Dzięki Wam chłopiec już cieszy się pięknym prezentem!!
Ikonka symbolizująca artykuł

Przysługuje Ci bon turystyczny - załóż konto na PUE ZUS

2020-07-20


Prezydent podpisał właśnie ustawę o Polskim Bonie Turystycznym. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych przypadła rola utworzenia, dostosowania i utrzymania infrastruktury informatycznej do obsługi Bonu.
Świadczenie w formie bonu turystycznego będzie przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500+. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka niepełnosprawnego przysługuje dodatkowy bon o takiej samej wysokości, tj. 500 zł.
Za pomocą bonu będzie można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Bon będzie ważny do 31 marca 2022 r. i nie będzie podlegał wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze. Prawo do bonu będzie ustalane na podstawie informacji z bazy danych Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przez Polską Organizację Turystyczną (POT).
Obsługa bonu będzie odbywać się w systemie teleinformatycznym ZUS. Aby skorzystać z Bonu wystarczy mieć konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Bon będzie tam czekał na osoby uprawnione. Będzie go można aktywować w dowolnym momencie (np. na kilka dni przed planowanymi wakacjami), po podaniu danych kontaktowych (adres e-mail i nr telefonu komórkowego). Osoby, które mają niepełnosprawne dziecko i będą chciały uzyskać dodatkowe świadczenie, będą mogły na PUE ZUS złożyć oświadczenie, które jest podstawą przyznania dodatkowych 500 zł. Płatności Bonem będą realizowane w oparciu o komunikację SMS.
Na stronie ZUS, każdy znajdzie instrukcję, w jaki sposób, krok po kroku, założyć konto na PUE - informuje Marlena Nowicka - regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce - Co istotne, profil na PUE ZUS można założyć bez konieczności wychodzenia z domu, przez bankowość elektroniczną, profil zaufany, czy przy użyciu podpisu kwalifikowanego, ale także tradycyjnie, podczas wizyty w placówce ZUS.

Na PUE ZUS dostępne będą też specjalne funkcje dla podmiotów turystycznych. Zainteresowani przystąpieniem do programu Polski Bon Turystyczny, będą mogli za pośrednictwem PUE ZUS, zarejestrować się na liście podmiotów turystycznych, prowadzonej przez POT. Będą też mogli zarządzać uprawnieniami dla osób, które będą w ich imieniu przyjmować płatności Bonem. Na PUE ZUS uzyskają też dostęp do swoich rozliczeń.
Sprawy związane z uprawnieniami do Bonu oraz z uprawnieniami podmiotów turystycznych, będzie wyjaśniała Polska Organizacja Turystyczna. POT opublikuje też na stronie internetowej listę przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego, za których usługi można płacić Bonem.
Z bonu turystycznego nie można jeszcze korzystać. Będziemy informować o uruchomieniu programu. Obecnie ZUS intensywnie pracuje nad wdrożeniem przedsięwzięcia. Zakończenie prac jest planowane na przełomie lipca i sierpnia br. - informuje Marlena Nowicka - regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.
Przysługuje Ci bon turystyczny - załóż konto na PUE ZUS

Ikonka symbolizująca artykuł

Terminy dyżurów pracowników socjalnych w lipcu 2020r.

2020-06-23

Terminy dyżurów pracowników socjalnych w lipcu 2020r.

Ikonka symbolizująca artykuł

Wnioski "Dobry Start" oraz świadczenia rodzinne na okres 2020/2021

2020-06-22
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczenia "Dobry Start" na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 są przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie w następujących terminach:
od dnia 1 lipca 2020 roku - w formie elektronicznej
od dnia 1 sierpnia 2020 roku - w formie papierowej i elektronicznej
Formularze wniosków oraz informacje o niezbędnych dokumentach, koniecznych do ubiegania się o świadczenia, dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie przy ul. Kościelnej 10, a także na stronie internetowej www.klodawa.gopsinfo.pl.
Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. (95)7216663 oraz (95)7310046 w godzinach urzędowania tut. ośrodka, tj.:
poniedziałek 7.30 - 17.00
wtorek - czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00
Ponadto informujemy, iż świadczenie wychowawcze 500+ w roku 2020 jest zwolnione z obowiązku składania nowych wniosków, gdyż przyznane jest ono do roku 2021.

Wnioski

Ikonka symbolizująca artykuł

DYŻURY PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH- CZERWIEC 2020

2020-06-02
Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie pełnią dyżury wg harmonogramu:
09.06.2020 -12.00-13.30 WOJCIESZYCE( Maria Bałdych)
09.06.2020 Ź-9.00-10.00 RYBAKOWO( Anna Łukaszewska)
09.06.2020 -10.15-11.15 SANTOCZNO (Anna Łukaszewska)
10.06.2020 -12.15-13.30 RÓŻANKI ( Magdalena Polakowska)
16.06.2020 - 9.00- 10.30 ŁOŚNO ( Maria Bałdych)

Osoby zainteresowane, prosimy o zgłaszanie się do pracowników socjalnych, pełniących dyżury w miejscowościach wg ustalonych terminów.

Ikonka symbolizująca artykuł

Podarunek od firmy ICT Poland Kostrzyn nad Odrą

2020-05-07
Dziś dostarczono do naszego Ośrodka przez firmę ICT Poland Kostrzyn nad Odrą oraz Klub Sportowy Stilon Gorzów Prosupport najbardziej potrzebne w czasie panującej epidemii środki ochrony oraz artykuły chemiczne takie jak: maseczki, papier toaletowy, ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne. Wszystkie produkty zostaną podarowane naszym podopiecznym, osobom starszym i niepełnosprawnym, którym codzienne zakupy sprawiają nie lada wyzwanie.
Zadbano również o naszych pracowników, a wśród podarków znalazły się także przyłbice, by zadbać o własne bezpieczeństwo pracy.
Za Wasze wielkie serca serdecznie dziękujemy💓Podarunek od firmy ICT Poland Kostrzyn nad OdrąPodarunek od firmy ICT Poland Kostrzyn nad OdrąPodarunek od firmy ICT Poland Kostrzyn nad OdrąPodarunek od firmy ICT Poland Kostrzyn nad OdrąPodarunek od firmy ICT Poland Kostrzyn nad Odrą
Ikonka symbolizująca artykuł

PLAN AWARYJNY DLA OSÓB DOSWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ

2020-04-28
Przekazujmy publikację Osobisty plan awaryjny. Poradnik został opracowany przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertkami Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia IPZ. W załączniku poniżej dokument w całości.

PLAN AWARYJNY DLA OSÓB DOSWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ

Załączniki:

 1. PLAN AWARYJNY DLA OSÓB DOSWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ (plik pdf 431KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Godziny funkcjonowania punktu kasowego

2020-04-27
W związku z wypłatą świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przez nasz Ośrodek informujemy, iż punkt kasowy Banku GBS w Kłodawie (ul. Gorzowska 40) od 28.04.2020 r., będzie otwarty w godzinach 8:00 - 13:00.
Wszystkie świadczenia oraz zasiłki można odbierać w wyznaczonych godzinach. O zmianach będziemy informować na bieżąco.
Godziny funkcjonowania punktu kasowego
Ikonka symbolizująca artykuł

Zarządzenie Kierownika GOPS

2020-04-01

Zarządzenie Kierownika GOPS

Ikonka symbolizująca artykuł

Apel do mieszkanców i przedstawicieli Sołectw

2020-04-01

Apel do mieszkanców i przedstawicieli Sołectw

Ikonka symbolizująca artykuł

Godziny otwarcia banku

2020-04-01
W związku z ograniczoną działalnością banku, prosimy o terminowy odbiór zasiłków wydawanych w dniach 26.03 oraz 27.03. Obiór pieniążków po tym terminie będzie odbywał się w innych oddziałach banku (Gorzów Wielkopolski). O wszystkich zmianach będziemy informować na bieżąco..

Godziny otwarcia banku

Ikonka symbolizująca artykuł

WYŁĄCZONA BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA

2020-04-01

WYŁĄCZONA BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA

Ikonka symbolizująca artykuł

Zawieszenie projektu

2020-04-01

Zawieszenie projektu

Ikonka symbolizująca artykuł

Opiekunka/ opiekun w ramach usług opiekuńczych

2020-03-20

Opiekunka/ opiekun w ramach usług opiekuńczych

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja Kierownika GOPS w sprawie Koronawirusa

2020-03-16


W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników urzędu,
począwszy od dnia 13-03-2020 do odwołania
wstrzymuje się możliwość osobistego załatwiania spraw
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie.

Prosimy o załatwianie spraw wyłącznie w formie korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej.
➡️ w przypadku korespondencji tradycyjnej prosimy kierować ją na adres Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kościelna 10, 66-415 Kłodawa
➡️ w przypadku formy elektronicznej korespondencję prosimy kierować na wskazane adresy e-mail:
adres ogólny- sekretariat@klodawa.gopsinfo.pl
w sprawach świadczeń rodzinnych i 500+- sr@klodawa.gopsinfo.pl
w sprawach pomocy społecznej- ps@klodaa.gopsinfo.pl
W sprawach wyjątkowych w tym niecierpiących zwłoki prosimy o kontakt pod nr. tel 95 721 66 63 celem ustalenia sposobu postępowania.

Dziękujemy za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będziemy informować za pośrednictwem strony internetowej www.klodawa.gopsinfo.pl
Informacja Kierownika GOPS w sprawie Koronawirusa

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja Kierownika GOPS w sprawie Koronawirusa

2020-03-13

Informacja Kierownika GOPS w sprawie Koronawirusa

Ikonka symbolizująca artykuł

Urząd Pracy w GOPS

2020-03-13


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, iż zaplanowane na najbliższy wtorek- 17 marca spotkanie w ramach Urzędu Pracy zostaje odwołane. Urząd Pracy w GOPS

Ikonka symbolizująca artykuł

Odwołanie zajęć programowych

2020-03-12

Odwołanie zajęć programowych

Ikonka symbolizująca artykuł

Wypłaty 500+ i rodzinne

2020-03-12
W związku z planowanymi wypłatami gotówkowymi świadczeń wychowawczych (500+) oraz świadczeń rodzinnych w dniach 12-13.03.2020 r. Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.

Wypłaty 500+ i rodzinne

Ikonka symbolizująca artykuł

Bank Żywnosci- POPŻ 2014-2020

2020-03-12


W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa SARS-CoV-2, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie apeluje do osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 o jak najszybszy odbiór produktów żywnościowych wydawanych przez Bank Żywności w Gorzowie Wlkp. ul. Słoneczna 63. Na chwilę obecną nie mamy informacji do kiedy i na jakich zasadach działać będzie placówka w najbliższych dniach.Bank Żywnosci- POPŻ 2014-2020

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla seniorów

2020-03-12
Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową.

Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

Często myj ręce

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe

Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają domownicy powinny być starannie dezynfekowane.

Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków

Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy

Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu

Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij ok. 2 litry płynów (najlepiej wodę). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie

Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych GIS i MZ. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem.
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja NFZ w sprawie ochrony przed Koronawirusem

2020-03-11
Koronawirus SARS-CoV-2

Ikonka symbolizująca artykuł

Nowa perspektywa - stop wykluczeniu

2020-01-22


Gmina Kłodawa/ Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatem Gorzowskim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim

realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7 - Równowaga Społeczna, Działanie 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie
pn.,, Nowa perspektywa - stop wykluczeniu
Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2019r. do 31.08.2021r

CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU
Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez udział w kompleksowych formach aktywizacji społeczno -zawodowej do 31.08.2021r.

UCZESTNICY PROJEKTU

Uczestnikami Projektu mogą być mieszkańcy województwa lubuskiego (Powiat Gorzowski), w tym:
- Gmina Kłodawa / Ośrodek Pomocy Społecznej

- osoby niepełnosprawne

- Powiat Gorzowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim

- wychowankowie pieczy zastępczej, w tym:
- osoby usamodzielniane w wieku 18-24 lat
- osoby w wieku 15-17 lat
- osoby w wieku 10 -14 lat

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby:
a) o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
b) z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osobom z zaburzeniami psychicznymi, w tym osobom
z niepełnosprawnością intelektualną i osobom z całościowymi zaburzeniami
rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych)
c) osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz osoby i rodziny korzystające z POPŻ
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w siedzibie:

1) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wielkopolski
2) Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Kościelna 10; 66-415 Kłodawa

FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU
Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest nabycie lub wzmocnienie kompetencji społecznych ukierunkowane na wzrost zdolności do zatrudnienia:
a) Coaching grupowy i indywidualny
b) Warsztaty indywidualne i grupowe z zakresu autoprezentacji i kreowania wizerunku
c) Warsztaty z zakresu zarządzania budżetem domowym
d) Warsztaty z zakresy uzależnień
e) Warsztaty z zakresu zagrożeń w cyberprzestrzeni
f) Zajęcia socjoterapeutyczne
g) Wyrównywanie braków edukacyjnych ( korepetycje)

Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym, których celem jest wyposażenie w
kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy :

a) Kursy /szkolenia zawodowe w oparciu o indywidualnie określone preferencje i predyspozycje
zawodowe uczestników projektu


Uczestnicy otrzymają kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej ukierunkowanej na pozyskanie i utrzymanie zatrudnienia określone w Indywidualnej Ścieżce Reintegracji.
Rodzaj i forma udzielonego wsparcia będzie wynikała z diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb z uwzględnieniem obszaru społecznego, zawodowego
i zdrowotnego.
Nowa perspektywa - stop wykluczeniu

Ikonka symbolizująca artykuł

Projekt pn. Nowa perspektywa - stop wykluczeniu

2020-01-01
fewer

Gmina Kłodawa-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w partnerstwie z Powiatem Gorzowskim- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7 - Równowaga Społeczna, Działanie 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie pn. Nowa perspektywa - stop wykluczeniu
Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez udział w kompleksowych formach aktywizacji społeczno-zawodowej. Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa lubuskiego (Powiat Gorzowski), w tym osoby:
a) o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
b) z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osobom z zaburzeniami psychicznymi, w tym osobom
z niepełnosprawnością intelektualną i osobom z całościowymi zaburzeniami
rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych)
c) osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz osoby i rodziny korzystające z POPŻ.
W ramach projektu uczestnicy odbędą szereg spotkań i warsztatów, których celem jest nabycie lub wzmocnienie kompetencji społecznych ukierunkowane na wzrost zdolności do zatrudnienia:
- coaching grupowy i indywidualny
- warsztaty indywidualne i grupowe z zakresu autoprezentacji i kreowania wizerunku
- warsztaty z zakresu zarządzania budżetem domowym
- warsztaty z zakresy uzależnień
- warsztaty z zakresu zagrożeń w cyberprzestrzeni
- zajęcia socjoterapeutyczne
- wyrównywanie braków edukacyjnych ( korepetycje)
- kursy /szkolenia zawodowe w oparciu o indywidualnie określone preferencje i predyspozycje
zawodowe uczestników projektu.
Uczestnicy otrzymają kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej ukierunkowanej na pozyskanie i utrzymanie zatrudnienia określone w Indywidualnej Ścieżce Reintegracji.
Rodzaj i forma udzielonego wsparcia będzie wynikała z diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb z uwzględnieniem obszaru społecznego, zawodowego
i zdrowotnego.
Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2019r. do 31.08.2021r. Z ramienia GOPS do projektu przystąpiło 19 uczestników.

 

333Projekt
Ikonka symbolizująca artykuł

Akcja "Świąteczna Paczka" za nami!

2019-12-20
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie jest organizatorem corocznej przedświątecznej akcji charytatywnej Świąteczna Paczka, której patronuje Anna Mołodciak Wójt Gminy Kłodawa. Tegoroczna, już czwarta edycja zachęciła do udziału, jak co roku wiele wrażliwych na losy drugiego człowieka osób. Odzew, wsparcie, pomoc rzeczowa i finansowa okazały się tak duże, że przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. Dziękujemy bardzo wszystkim ŚWIĘTYM MIKOŁAJOM 🤶🏼🎅🏼 za to, że otworzyli swoje serca i wywołali szerokie dziecięce uśmiechy na ich buziach W sposób szczególny na nasze uznanie zasługują tegoroczni darczyńcy, a należą do nich:
Patron akcji i darczyńca w jednej osobie - Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak
Ksiądz Kanonik Tadeusz Stachura z Parafii w Kłodawie
Poczta Polska oddział w Kłodawie wraz z Panią Naczelnik Renatą Kujbidą
Koło Łowieckie Leśnik z Kłodawy pod kierownictwem Pana Błażeja Liska oraz przy ogromnym wsparciu Pani Edyty Marciniak
Koło Łowieckie Wilk z Różanek
Firma Constans z Kłodawy
Firma Dromax
Firma Ciecierski Instalacje z Kłodawy
Pan Marek Ludian Koło Łowieckie Leśnik z Kłodawy
Radny Gminy Kłodawa Ireneusz Winnik
Pani Eliza Jarmolińska
Pani Adrianna Chwalisz
Drużyna Piłkarska GKP Kłodawa
Pan Edmund Matwiejuk
Sołtys Gminy Kłodawa Damian Żołędziejewski
Pan Maciej Kowalski
Pan Jerzy Stanisław Machała
Obecnym na Wigilii Gminnej 2019 darczyńcom, wręczono dyplomy z podziękowaniami
Dziękujemy bardzo i zapraszamy ponownie za rokAkcja Akcja Akcja Akcja Akcja Akcja Akcja
Ikonka symbolizująca artykuł

24 grudnia- dzień wolny od pracy

2019-12-04
zarzadzenie24 grudnia- dzień wolny od pracy
Ikonka symbolizująca artykuł

Wigilia Gminna 2019

2019-12-04
wigiliaWigilia Gminna 2019
Ikonka symbolizująca artykuł

Dzień Parcownika Socjalnego

2019-11-22
Dzień 21 listopada jest zawsze mile spędzany w naszym Ośrodku. Z racji przypadającego Dnia Pracownika Socjalnego zawsze odwiedzają nas mili goście, otrzymujemy też mnóstwo serdeczności i życzeń. Jak co roku przedszkolaki z grupy Pszczółki wybrały się do nas, aby złożyć wszystkim pracownikom serdeczne życzenia, każda Pani otrzymała własnoręcznie zrobionego przez dzieci kwiatka z życzeniami, a Pani Kierownik laurkę. Naszym przedszkolakom odwdzięczyłyśmy się pięknymi uśmiechami oraz słodką niespodziankę.
Dzień Parcownika Socjalnego Dzień Parcownika Socjalnego Dzień Parcownika Socjalnego Dzień Parcownika Socjalnego Dzień Parcownika Socjalnego
Ikonka symbolizująca artykuł

Spotkanie ze specjalistą

2019-11-21
19 listopada 2019r. odbyło się pierwsze z serii zaplanowanych spotkań ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka Wytchnieniowa- edycja 2019-moduł III". Na terenie naszej gminy projekt ten realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.Spotkanie ze specjalnistą
Ikonka symbolizująca artykuł

Bezpłatne porady

2019-11-08
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. zaprasza na bezpłatne specjalistyczne spotkania w związku z funkcjonowaniem jednostki poradnictwa prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego według harmonogramu zamieszczonego poniżej

Czytaj całość artykułu "Bezpłatne porady "

Bezpłatne porady
Ikonka symbolizująca artykuł

"Podziel się dobrocią"

2019-11-06
swiatecznapaczkaa
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyżury pracowników socjalnych

2019-11-04
harmonogramDyżury pracowników socjalnych
Ikonka symbolizująca artykuł

OFERTA PRACY

2019-10-01
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie z siedzibą przy ul. Kościelnej 10, 66-415 Kłodawa,
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko : ASYSTENT RODZINY

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2018r. poz.998) asystentem rodziny może być osoba, która:
1) posiada:
- wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
- wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia () i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
- wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2018r. poz.998) do zadań asystenta rodziny należeć będzie w szczególności:
- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym
- opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej
- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
- wspieranie aktywności społecznej rodzin;
- motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
- udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
- motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
- udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
- prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
- dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
- monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
- sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
- współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
- współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2018r. poz.998) asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. Praca na terenie gminy Kłodawa,

Termin i miejsce składania dokumentów:
- Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie w godzinach pracy Ośrodka tj.
w poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30,
w piątek od 7:30 do 14:00
lub mailowe pod adresem: sekretariat@klodawa.gopsinfo.pl
- Dodatkowe informacje o naborze na stanowisko można uzyskać pod numerem telefonu 95 721 66 63, 95 731 00 46.
Ikonka symbolizująca artykuł

Przerwa w dostawie prądu

2019-09-23
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, iż w związku z planowanym wyłączeniem prądu przez ENEA Operator sp. z o.o. dnia 24-09-2019r. (wtorek) możne pojawić się problem z obsługą Klientów w godzinach 08:00-15:00Przerwa w dostawie prądu
Ikonka symbolizująca artykuł

Pomoc żywnosciowa 2019r.

2019-09-16
BANKZYWNOSCI2019Pomoc żywnosciowa 2019r.
Ikonka symbolizująca artykuł

Wyjazd do Gościmia...

2019-09-13
Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością z terenu gminy Kłodawa już po raz trzeci miały możliwość wypocząć i podreperować swoje zdrowie w Gościmiu. Wyjazd rehabilitacyjno-rekreacyjny odbył się w dniach 3-6 września 2019r. dzięki środkom finansowym PFRON oraz funduszom gminnym. W zorganizowanym przez GOPS wyjeździe wzięło udział 50 osób, choć tegoroczne zainteresowanie przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów. Rehabilitacja, odpoczynek i integracja to przewodnie hasła tegorocznego pobytu. Uczestnicy wyjazdu byli zakwaterowani w domkach letniskowych oraz mieli zapewnione pełne wyżywienie. Na kuracjuszy czekały liczne zabiegi lecznicze czy specjalistyczne masaże, rekreacja na basenie i siłowni, dostęp do sprzętu pływającego, leśne spacery. Już w pierwszym dniu wszyscy chętnie spotkali się na wieczorku tanecznym, gdzie wspólna zabawa trwała do późnych godzin nocnych. Czas pośniadaniowy spędzano na aktywności fizycznej i rehabilitacji. Dla kuracjuszy przygotowano także koncert kobiecego kwartetu, który wysłuchano w wielkim skupieniu i radości. Podczas wyjazdu nie mogło też zabraknąć wspólnego ogniska połączonego z pieczeniem kiełbasek i śpiewem przy akompaniamencie gitary. Czas spędzony na rozmowach, śmiechach i tańcach pozwolił osobom zmagającym się na co dzień z niepełnosprawnością i problemami oderwać się o trosk życia codziennego oraz powrócić do domów z nowymi siłami witalnymi.Wyjazd do Gościmia...Wyjazd do Gościmia...Wyjazd do Gościmia...Wyjazd do Gościmia...Wyjazd do Gościmia...Wyjazd do Gościmia...Wyjazd do Gościmia...Wyjazd do Gościmia...Wyjazd do Gościmia...Wyjazd do Gościmia...Wyjazd do Gościmia...Wyjazd do Gościmia...Wyjazd do Gościmia...Wyjazd do Gościmia...Wyjazd do Gościmia...Wyjazd do Gościmia...Wyjazd do Gościmia...Wyjazd do Gościmia...Wyjazd do Gościmia...Wyjazd do Gościmia...
Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór na stanowisko Pracownik Socjalny

2019-08-19
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie z siedzibą przy ul. Kościelnej 10, 66-415 Kłodawa,
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko : PRACOWNIK SOCJALNY

Czytaj całość artykułu "Nabór na stanowisko Pracownik Socjalny"

Nabór na stanowisko Pracownik Socjalny
Ikonka symbolizująca artykuł

Realizacja projektu "Międzyregionalne Centrum Informacji i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami CIWON2019

2019-07-29
CIWON2019
Ikonka symbolizująca artykuł

Branżowy katalog podmiotów ekonomii społecznej z województwa lubuskiego już dostępny!

2019-07-29
Z przyjemnością prezentujemy długo wyczekiwaną publikację Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze pn. LUBUSKA EKONOMIA SPOŁECZNA. Branżowy katalog podmiotów ekonomii społecznej.
W publikacji zaprezentowano wybrane przedsiębiorstwa społeczne oraz podmioty ekonomii społecznej z województwa lubuskiego, które wytwarzają produkty i świadczą usługi w ramach działalności handlowej, usługowej i wytwórczej.
Katalog zawiera informacje, dotyczące danych adresowych oraz zakresu oferty wybranych przedsiębiorstw społecznych, działających w województwie lubuskim. Stanowi on doskonałe źródło informacji na temat podmiotów, którym można i którym warto zlecać zamówienia społecznie odpowiedzialne ale także zamówienia o charakterze komercyjnym.
Należy podkreślić, że za zaprezentowanymi przedsiębiorstwami, ich produktami i usługami kryją się niezwykli ludzie, którzy w oparciu o godne warunki pracy, w zindywidualizowany sposób, realizują aktywizację społeczną i zawodową osób o najsłabszej pozycji na rynku pracy.
Przedsiębiorczość społeczna to doskonałe narzędzie uzupełniające system wparcia samorządowego, a także wspierające spójność i równowagę społeczno-gospodarczą w regionie.
Warto nadmienić, że niniejsza publikacja została zrealizowana z zastosowaniem aspektów społecznych w zamówieniach publicznych, a w efekcie zlecona do wykonania zielonogórskiej spółdzielni socjalnej.
Niniejszy Katalog dostępny jest także w wersji PDF na pod linkiem: http://www.es.lubuskie.pl/pl/Aktualnosci/Branzowy-katalog-podmiotow-ekonomii-spolecznej-juz-dostepny
Ikonka symbolizująca artykuł

Spotkanie 500+

2019-07-15
Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne z pracownikami Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz pracownikiem GOPS które odbędzie się 18 lipca 2019r. o godzi 11:30 na Placu Targowym przy Urzędzie Gminy w Kłodawie. Jeśli potrzebujesz informacji dotyczącej programu ""Rodzina 500+" na każde dziecko lub pomocy przy wypełnieniu wniosku przyjdź!

Załączniki:

 1. Spotkanie 500+ (plik docx 1031KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Wyjazd do Gościmia- edycja 2019

2019-07-08
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, iż w dniu 3-6 września 2019r. organizowany jest kolejny wyjazd dla niepełnosprawnych mieszkańców gminy Kłodawa do Ośrodka rehabilitacyjno-rekreacyjnego w Gościmiu. Osoby zmagające się na co dzień z niepełnosprawnością i problemami zdrowotnym będą miały możliwość odpoczynku, relaksu i integracji społecznej.
Zapisy przyjmowane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie ul. Kościelna 10 bądź telefonicznie pod nr tel. 95 721 66 63 w terminie do 31 lipca 2019r.
Podstawą zakwalifikowania się na wyjazd jest posiadane aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń, ostateczną listę uczestników wyjazdu wyłoni powołana komisja.
Ikonka symbolizująca artykuł

Potrzebne łózko dla starszej kobiety

2019-06-17
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie poszukuje jednoosobowego łózka dla starszej kobiety. Osoby, które zdecydują się przekazać w/w rzeczy potrzebującym proszone są o kontakt z tut. Ośrodkiem tel. 95 721 66 63
Ikonka symbolizująca artykuł

WNIOSKI DOBRY START na okres 2019-2020

2019-06-14

Wójt Gminy Kłodawa działając na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu Dobry start (Dz. U. z 2018r., poz. 1061), informuje, że wnioski o przyznanie świadczenia ,,Dobry start będzie można składać:
 od 1 lipca 2019 r. drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformacyjnego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny - empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną. Podobne zasady stosowane są przy przyznawaniu świadczenia wychowawczego (500+),
 Od 1 sierpnia 2019 r. przyjmowane będę w formie tradycyjnej (papierowej)
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie przy ul. Kościelnej 10,
w poniedziałki w godz. 7.30 do 17.00, od wtorku do czwartku w godz. 7.30 do 15.30 oraz w piątki w godz. 7.30 do 14.00.
Wnioski przyjmowane będę w terminie do 30 listopada br., a ustalenie prawa do świadczenia i wypłata nastąpi w terminie 2 miesięcy. Uwaga: Jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu i sierpniu, pieniądze będą wypłacone najpóźniej do końca września.
(Terminarz wypłat świadczeń w GOPS w Kłodawie zostanie podany w terminie późniejszym.)
Świadczenie ,,Dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20. Roku życia
2) przez dziecko lub osobę uczącą się 24. Roku życia- w przypadku dzieci lub osób uczących się i legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności
Świadczenie ,,Dobry start przysługuje także w przypadku:
1) ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. Rok życia
2) ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia- w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności
Świadczenie ,,Dobry start przysługuje rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo- wychowawczych, dyrektorom placówek opiekuńczo- terapeutycznych- raz w roku, w wysokości 300 zł.
Ikonka symbolizująca artykuł

WNIOSKI 500+ na okres 2019-2021

2019-06-14
Szanowni Rodzice i Opiekunowie,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Dzięki tym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta każde dziecko do ukończenia 18 roku życia.
Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w urzędzie lub listownie pocztą).
Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone
z wyrównaniem od lipca.
Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Tak przedstawiają się poszczególne, maksymalne terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:
- Złożenie wniosku w okresie lipiec - sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie,
z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
- Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
- Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie,
z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
- Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.
- Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.
W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).
Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br
Od 1 lipca 2019 r. zniesione zostaje kryterium dochodowe. To oznacza, że rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej. Ponadto prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.
Teraz wydawana będzie informacja o przyznaniu świadczenia. Właściwy organ wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej
W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.
Dotychczas świadczenia z programu Rodzina 500+ otrzymywały dzieci
w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Od 1 lipca świadczenie otrzymają również dzieci umieszczone w innych instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, czyli w pozostałych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. Program obejmie także dzieci umieszczone
w domach pomocy społecznej.
Obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje, co do zasady, od miesiąca złożenia wniosku. Brak złożenia wniosku w miesiącu, w którym dziecko się urodziło, oznaczało brak prawa do świadczenia za ten miesiąc.
Od 1 lipca rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. To ważny zapas czasu w tak gorączkowym okresie, wypełnionym nowymi obwiązkami. Oczywiście świadczenie 500+ otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Szczegółowe informacje można uzyskać u pracowników GOPS w Kłodawie pod nr tel. 95 7310-046, 95 7216-663
Ikonka symbolizująca artykuł

WNIOSKI ŚWIADCZENIA RODZINNE na okres 2019-2020

2019-06-14
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 są przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie w następujących terminach:
od dnia 1 lipca 2019 roku - w formie elektronicznej
od dnia 1 sierpnia 2019 roku - w formie papierowej i elektronicznej
Formularze wniosków oraz informacje o niezbędnych dokumentach, koniecznych do ubiegania się o świadczenie rodzinne, dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie przy ul. Kościelnej 10, a także na stronie internetowej www.klodawa.gopsinfo.pl.
Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. (95)7216663 oraz (95)7310046 w godzinach urzędowania tut. ośrodka, tj.:
poniedziałek 7.30 - 17.00
wtorek - czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Zgodnie z art. 26 ust. 3, 4 i 4a ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych:
o w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
o w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.
o w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

W przypadku dokumentów składanych w formie kopii konieczne
Ikonka symbolizująca artykuł

X Bieg Szlakiem Jeziora Kłodawskiego

2019-05-23
18 maja 2019r już po raz kolejny podczas Kłodawskiej Majówki odbył się towarzyszący imprezie X Bieg Szlakiem Jeziora Kłodawskiego. Na linii startu stawiło się 38 pasjonatów biegania, w tym 14 kobiet i 24 mężczyzn.
Celem biegu była popularyzacja zdrowego trybu życia i propagowanie naturalnej formy ruchu. Trasa wynosząca 6 kilometrów prowadziła drogą szutrową wokół jeziora kłodawskiego, następnie nawierzchnią asfaltową i brukową zawodnicy powrócili na miejsce docelowe.
W kategorii mężczyzn najlepszy okazał się Mariusz Nowak mieszkaniec Różanek, natomiast wśród kobiet zwyciężyła Joanna Kupisz. Na ogromne brawa i pochwałę zasługuje Pan Ryszard Czernicki, który ukończył bieg będąc osobą niepełnosprawną.
Tradycyjnie odbył się także bieg rodzinny, w którym wzięło udział aż 6 czteroosobowych drużyn. Dystans 250 m najszybciej pokonała rodzina Państwa Bronisz w składzie: Maciej, Justyna. Alicja i Łukasz.
Na zwycięzców czekały pamiątkowe medale, zaś Wójt Gminy Anna Mołodciak uhonorowała zwycięzców wręczając puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom udziału i zapraszamy za rok koleją edycje biegu.

X Bieg Szlakiem Jeziora Kłodawskiego X Bieg Szlakiem Jeziora Kłodawskiego X Bieg Szlakiem Jeziora Kłodawskiego X Bieg Szlakiem Jeziora Kłodawskiego X Bieg Szlakiem Jeziora Kłodawskiego X Bieg Szlakiem Jeziora Kłodawskiego X Bieg Szlakiem Jeziora Kłodawskiego X Bieg Szlakiem Jeziora Kłodawskiego X Bieg Szlakiem Jeziora Kłodawskiego X Bieg Szlakiem Jeziora Kłodawskiego X Bieg Szlakiem Jeziora Kłodawskiego X Bieg Szlakiem Jeziora Kłodawskiego X Bieg Szlakiem Jeziora Kłodawskiego X Bieg Szlakiem Jeziora Kłodawskiego X Bieg Szlakiem Jeziora Kłodawskiego X Bieg Szlakiem Jeziora Kłodawskiego
Ikonka symbolizująca artykuł

X BIEG SZKALIEM JEZIORA KŁODAWSKIEGO

2019-04-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie zaprasza do zapisów na Bieg Szlakiem Jeziora Kłodawskiego, który odbędzie się podczas Kłodawskiej Majówki 18 maja godz.15:00

Załączniki:

 1. X BIEG SZKALIEM JEZIORA KŁODAWSKIEGO (plik pdf 606KB)
 2. X BIEG SZKALIEM JEZIORA KŁODAWSKIEGO (plik docx 67KB)
 3. X BIEG SZKALIEM JEZIORA KŁODAWSKIEGO (plik docx 13KB)
 4. X BIEG SZKALIEM JEZIORA KŁODAWSKIEGO (plik pdf 117KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Pomoc dla młodej matki

2019-04-25
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie poszukuje wózka niemowlęcego oraz łóżeczka dla potrzebującej młodej matki. Wszelkie informacje dostępne pod numerem telefonu 95 721 66 63.
Ikonka symbolizująca artykuł

Zakończenie naboru

2019-03-12
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, iż zakończono już nabór na stanowisko: pracownik socjalny oraz asystent rodziny. Za złożone oferty serdecznie dziękujemy.
Ikonka symbolizująca artykuł

OFERTA PRACY

2019-02-18

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie
z siedzibą przy ul. Kościelnej 10, 66-415 Kłodawa,
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko : PRACOWNIK SOCJALNY

Wymagania kwalifikacyjne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego wskazane są w art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 poz.1508 ze zm.).
Zgodnie z zapisem ustawowym pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;
3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
 pedagogika,
 pedagogika specjalna,
 politologia,
 polityka społeczna,
 psychologia,
 socjologia,
 nauki o rodzinie.
Dodatkowym atutem kandydata jest posiadanie samochodu z uprawnieniami do prowadzenia samochodu.

Termin i miejsce składania dokumentów:
- Chętnych zapraszamy do składania CV wraz z listem motywacyjnym oraz dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie w godzinach pracy Ośrodka tj.
w poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30,
w piątek od 7:30 do 14:00
lub mailowe pod adresem: sekretariat@klodawa.gopsinfo.pl
- Dodatkowe informacje o naborze na stanowisko można uzyskać pod numerem telefonu
95 721 66 63, 95 731 00 46.
Ikonka symbolizująca artykuł

Poszukiwane mieszkanie do wynajęcia!

2019-01-25
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie poszukuje mieszkania do wynajęcia w Kłodawie lub w miejscowościach gminnych na dłuższy okres wynajmu dla rodziny z trzymiesięcznym dzieckiem. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym- Panią Marią Bałdych pod numerem telefonu 514 813 598.
Ikonka symbolizująca artykuł

OFERTA PRACY

2019-01-17

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie z siedzibą przy ul. Kościelnej 10, 66-415 Kłodawa,
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko : ASYSTENT RODZINY

Czytaj całość artykułu "OFERTA PRACY"

Ikonka symbolizująca artykuł

Zmiany w KDR

2019-01-03
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, iż z początkiem 2019 r. w życie weszły zmiany dotyczące przyznania Karty Dużej Rodziny. Od 1 stycznia o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się także rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku. Dotychczas przepisy upoważniały do skorzystania ze zniżek tylko rodzinę, posiadającą minimum trójkę dzieci, które nie przekroczyły 18 roku życia. Granica ta była podwyższona do 25 roku życia w przypadku dzieci kontynuujących naukę. Poszerzenie kręgu osób, które mogą korzystać z Karty Dużej Rodziny to ogromne wsparcie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla rodziców, którzy decydowali się na wychowywanie dużej liczby dzieci już dużo wcześniej.
Karta Dużej Rodziny (KDR) to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. To zniżki np. na przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, księgarni czy w końcu zniżki na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa.
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie lub za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (www.empatia.mrpips.gov.pl).
Ikonka symbolizująca artykuł

Wesołych Świąt

2018-12-21
W ten magiczny czas
świąt Bożego Narodzenia
życzymy rodzinnego ciepła i życzliwości,
chwil zadumy i dużo radości.
Nadchodzący zaś rok 2019
niech będzie wolny od trosk i przyniesie to,
co najcenniejsze: dobre zdrowie, pomyślność
oraz spełnienie marzeń
życzy Kierownik- Justyna Piotrzkiewicz
i pracownicy GOPS w Kłodawie

Wesołych Świąt
Ikonka symbolizująca artykuł

Pilnie poszukiwany sprzęt AGD

2018-12-20
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie pilnie poszukuje sprawnej pralki automatycznej dla schorowanej, samotnej osoby starszej. Wszelkie informacje w siedzibie Ośrodka lub pod numerem telefonu 95 721 66 63
Ikonka symbolizująca artykuł

Świątecze odwiedziny przedszkolaków

2018-12-20
W środę 19 grudnia 2018 r. pracowników naszego Ośrodka Pomocy Społecznej odwiedziły dzieci z grupy przedszkolnej Pszczółki kłodawskiego przedszkola. Z pastorałką na ustach i świąteczno- noworocznymi życzeniami na ręce Pani Justyny Piotrzkiewicz - kierownika ośrodka przedszkolaki wręczyły własnoręcznie zrobiony i ozdobiony stroik oraz kartkę z życzeniami.
Pracownicy GOPS-u obdarowali zaś miłych gości świątecznymi paczuszkami. Dziękujemy maluszki za odwiedziny!Świątecze odwiedziny przedszkolakówŚwiątecze odwiedziny przedszkolakówŚwiątecze odwiedziny przedszkolakówŚwiątecze odwiedziny przedszkolakówŚwiątecze odwiedziny przedszkolakówŚwiątecze odwiedziny przedszkolakówŚwiątecze odwiedziny przedszkolaków
Ikonka symbolizująca artykuł

Świąteczna Zbiórka Żywności

2018-12-10
Tegoroczny, przedświąteczny czas uczestnicy świetlicy wiejskiej w Kłodawie oraz wolontariusze z kłodawskiej szkoły podstawowej postanowili spędzić pomagając potrzebującym. Po raz kolejny pod patronatem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie dzieci i młodzież czynnie wzięły udział w akcji organizowanej przez Bank Żywności - Świąteczna Zbiórka Żywności. W sklepie sieci handlowej Tesco przez weekend dzielnie zachęcali kupujących do podarowania różnorodnych produktów żywnościowych.. Z dumą i radością udało się uzbierać 228,798 kg żywności, która zgodnie z nawiązana współpracą trafiła do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie. Tam pracownicy rozdysponowali produkty, które w postaci świątecznych paczek powędrowały do najbardziej potrzebujących seniorów, by choć w niewielkim stopniu umilić im czas oczekiwania na Boże Narodzenie.Świąteczna Zbiórka Żywności świąteczna zbiórka zywnosci świąteczna zbiórka zywnosci świąteczna zbiórka zywnosci świąteczna zbiórka zywnosci świąteczna zbiórka zywnosci świąteczna zbiórka zywnosci świąteczna zbiórka zywnosci świąteczna zbiórka zywnosci świąteczna zbiórka zywnosci Świąteczna Zbiórka Żywności
Ikonka symbolizująca artykuł

I N F O R M A C J A

2018-12-05
W dniu 24 grudnia 2018 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie będzie nieczynny.
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kłodawa dzień 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) ustala się dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie.
Odpracowanie dnia wolnego od pracy (Wigilii) nastąpi w dniu 8 grudnia 2018 r. (sobota) w godzinach od 7.30 do 17.00
Ikonka symbolizująca artykuł

Gościm dla niepełnosprawnych po raz drugi...

2018-09-13
Za nami druga edycja wyjazdu rehabilitacyjno-rekreacyjnego do Gościmina. W dniach 3-6 września 2018r. prawie 50 osobowa grupa z orzeczoną niepełnosprawnością z terenu gminy Kłodawa wyjechała do Gościmina, by w otoczeniu lasów i jezior podreperować swoje zdrowie. Zorganizowany po raz pierwszy w 2017r. wyjazd odniósł ogromny sukces i przyniósł zamierzone rezultaty w postaci rehabilitacji, odpoczynku a także zadowolenia kuracjuszy, dlatego też Wójt Gminy podjął decyzję o dofinansowaniu również i tegorocznej edycji. Wyjazd współfinansowany ze środków PFRON oraz funduszy gminnych dał osobom zmagającym się na co dzień z niepełnosprawnością i problemami zdrowotnym możliwość odpoczynku, relaksu i integracji społecznej. Uczestnicy wyjazdu byli zakwaterowani w domkach letniskowych oraz mieli zapewnione pełne wyżywienie. Mnogość zabiegów leczniczych czy specjalistycznych masaży, rekreacja na basenie i siłowni, dostęp do sprzętu pływającego, leśne spacery to nie jedyne atrakcje jakie czekały na kuracjuszy. Wieczorki taneczne przy muzyce na żywo oraz wspólne ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek pozwoliły spędzić czas na rozmowach, śmiechach a nawet tańcach. Łzy śmiechu wywołały występy satyryczne wczasowiczów, którzy pokazali jak wielkie poczucie humoru towarzyszy im pomimo choroby. Wszyscy uczestnicy powrócili do swych domów wypoczęci i zrelaksowani, z naładowanymi bateryjkami do dalszych działań. Wśród kuracjuszy słychać było głosy, iż szkoda, że wszystko co dobre szybko się kończy. Gościm dla niepełnosparwnych po raz drugi...Gościm dla niepełnosparwnych po raz drugi...Gościm dla niepełnosprawnych po raz drugi...Gościm dla niepełnosparwnych po raz drugi...Gościm dla niepełnosparwnych po raz drugi...Gościm dla niepełnosparwnych po raz drugi...Gościm dla niepełnosparwnych po raz drugi...Gościm dla niepełnosparwnych po raz drugi...Gościm dla niepełnosparwnych po raz drugi...Gościm dla niepełnosparwnych po raz drugi...Gościm dla niepełnosparwnych po raz drugi...Gościm dla niepełnosparwnych po raz drugi...Gościm dla niepełnosparwnych po raz drugi...Gościm dla niepełnosparwnych po raz drugi...Gościm dla niepełnosparwnych po raz drugi...Gościm dla niepełnosparwnych po raz drugi...Gościm dla niepełnosparwnych po raz drugi...
Ikonka symbolizująca artykuł

Wyjazd rehabilitacyjny do Gościmia...

2018-08-08
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że w okresie od 03.09.2018r. do 06.09.2018r. zostanie zorganizowany wyjazd rehabilitacyjno - rekreacyjny dla 46 osób z orzeczoną niepełnosprawnością do Ośrodka Rehabilitacyjno - Wypoczynkowego w Gościmiu.
Dla uczestników wyjazdu zostanie zapewnione zakwaterowanie w domkach campingowych lub murowanych 2 lub 3 osobowych, pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja). Uczestnicy w cenie pobytu będą mieli dostęp do rekreacji na basenie, siłowni, sprzętu pływającego oraz dodatkowego zabiegu na zlecenie lekarza (dostępnego na terenie ośrodka).
Organizowany wyjazd jest w całości bezpłatny, zagwarantowany dojazd w obie strony wynajętym autokarem.
Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie do 24 sierpnia 2018r.
Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie aktualnego orzeczenia
o niepełnosprawności i wiek powyżej 18 lat.
Ikonka symbolizująca artykuł

Charytatywna zbiórka dla Krzysia

2018-07-31
W minioną sobotę- 28.07.2018r. podczas Kłodawskiej Nocy Rockowej obyła się charytatywna zbiórka pieniężna dla chorego chłopca. Krzysiu z Łośna od urodzenia jest dzieckiem niepełnosprawnym, ze zdiagnozowanym mózgowym porażeniem dziecięcym. W codziennym funkcjonowaniu wymaga ciągłej opieki, pielęgnacji oraz podawania stałych i kosztownych leków. Koszty związane z odpowiednim leczeniem dziecka przerastają jednak możliwości rodziny, dlatego możliwość zdobycia dodatkowych funduszy na leczenie i rehabilitację okazała się trafną formą wsparcia zarówno chłopca jak i jego rodziców. Akcję pod patronatem Wójta Gminy Kłodawa Anny Mołodciak przeprowadzili pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, Szkoły Podstawowej w Kłodawie, oraz Sołtys wraz z Radą Sołecką Łośna i rodzina z przyjaciółmi chorego chłopca. Wyznaczeni wolontariusze w porozumieniu z Fundacją Dzieciom ,,Zdążyć z Pomocą" zbierali datki do specjalnie oznaczonych puszek, a uczestnicy zabawy mogli zakupić pyszne ciasta domowej roboty, kiełbaski z grilla, pajdy ze smalcem i ogóreczkiem czy ruskie pierogi. Podczas imprezy odbyła się także licytacja, której całkowity dochód został przekazany na rzecz Krzysia. Zbiórka okazała się wielkim sukcesem- dzięki dobroci ludzkich serc udało się zebrać kilka tysięcy złotych! Zebrane podczas kwesty pieniążki zostały przekazane na konto Fundacji z przekazaniem na subkonto chorego chłopca.
Zachęcamy wszystkich, którzy chcieliby wspomóc jeszcze chłopca w jego codziennym zmaganiu z niepełnosprawnością do dokonywania wpłat - darowizn na konto Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa na konto bankowe Alior Bank SA. 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994 tytułem: 4102 Różycki Krzysztof z dopiskiem: darowizna na pomoc i ochronę zdrowia.
Charytatywna zbiórka dla KrzysiaCharytatywna zbiórka dla KrzysiaCharytatywna zbiórka dla KrzysiaCharytatywna zbiórka dla KrzysiaCharytatywna zbiórka dla KrzysiaCharytatywna zbiórka dla KrzysiaCharytatywna zbiórka dla KrzysiaCharytatywna zbiórka dla KrzysiaCharytatywna zbiórka dla Krzysia
Ikonka symbolizująca artykuł

WNIOSKI 500+ NA OKRES 2018/2019

2018-06-13
Szanowni Rodzice i Opiekunowie,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wnioski
w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres 2018/2019 przyjmowane będą - od dnia 1 sierpnia 2018 roku, natomiast wnioski składane drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2018 roku.
Aby zachować ciągłość wypłat między okresami zasiłkowymi należy złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z wymaganymi dokumentami
do dnia 31 sierpnia 2018 roku, wówczas ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października.
- w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia wychowawcze na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 30 września 2018 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada.
- W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia wychowawcze na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października 2018 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia
31 grudnia tego roku.
- Gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada 2018 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku. (UWAGA świadczenie przysługuje od miesiąca listopada!)
- W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku. (UWAGA świadczenie przysługuje od miesiąca grudnia!)

Szczegółowe informacje można uzyskać u pracowników GOPS w Kłodawie pod nr tel. 95 7310-046, 95 7216-663
Ikonka symbolizująca artykuł

PROGRAM "DOBRY START" - 300 ZŁ NA DZIECKO UCZĄCE SIĘ

2018-06-13
Wójt Gminy Kłodawa uprzejmie informuje, iż w tym roku po raz pierwszy rusza rządowy program Dobry start, na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na dziecko uczące się w szkole - bez względu na dochody. Jednostką realizującą zadanie w gminie Kłodawa jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie.

Wnioski o przyznanie świadczenia ,,Dobry start będzie można składać:
→ od 1 lipca 2018 r. drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformacyjnego - empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną. (Podobne zasady stosowane są przy przyznawaniu świadczenia wychowawczego 500+),
→ od 1 sierpnia 2018 r. przyjmowane będę w formie tradycyjnej (papierowej) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie przy ul. Kościelnej 10, (w poniedziałki w godz. 7.30 do 17.00, od wtorku do czwartku w godz. 7.30 do 15.30 oraz w piątki w godz. 7.30 do 14.00).

Wnioski przyjmowane będę w terminie do 30 listopada br., a ustalenie prawa do świadczenia i wypłata nastąpi w terminie 2 miesięcy. Uwaga: Jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu i sierpniu, pieniądze będą wypłacone najpóźniej do końca września. (Harmonogram wypłat świadczeń przez GOPS w Kłodawie zostanie podany w późniejszym terminie.)
→ Świadczenie ,,Dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia,
2) przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się i legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
→ Świadczenie ,,Dobry start przysługuje także w przypadku:
1) ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia,
2) ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
Świadczenie ,,Dobry start przysługuje rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom placówek opiekuńczo- terapeutycznych - raz w roku, w wysokości 300 zł.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy GOPS w Kłodawie pod nr tel. 957216-663 lub 95 7310-046. Infolinia programu Dobry start - 95 7115-500 (czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 14:00).

Ikonka symbolizująca artykuł

IX Bieg Szlakiem Jeziora Kłodawskiego...

2018-05-23
19 maja br. podczas Kłodawskiej Majówki odbył się IX Bieg Szlakiem Jeziora Kłodawskiego. Z ramienia organizatora zawodów -Wójta Gminy Kłodawa, Anny Mołodciak tegoroczne zmagania sportowe przygotował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie wraz z zastępcą kierownika Referatu Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Gospodarki Gruntami- Grzegorzem Zapytowskim, W zakresie czynności było m.in.: przygotowanie trasy biegu, czuwanie nad przebiegiem zawodów i dobrym samopoczuciem zawodników. Nadzór techniczny i bezpieczeństwo zapewnili strażacy z OSP Santocko oraz ratownik medyczny. Na mecie na każdego uczestnika czekał pamiątkowy medal oraz woda i regenerująca przekąska, natomiast puchary i nagrody wręczane były na scenie głównej Majówki przez Wójta Gminy Kłodawa. W rywalizacji wzięło udział 48 pasjonatów biegania, w tym 15 kobiet. Celem biegu była popularyzacja zdrowego trybu życia i propagowanie naturalnej formy ruchu. W kategorii mężczyzn najlepszy okazał się Marcin Palczarski, natomiast wśród kobiet zwyciężyła Agnieszka Ćwirko-Gross. Tradycyjnie odbył się także bieg rodzinny, w którym wzięło udział 5 czteroosobowych drużyn. Dystans 250 m najszybciej pokonała rodzina Państwa Bronisz w składzie: Maciej, Alicja, Łukasz i Justyna.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom za udział i zapraszamy za rok na X jubileuszowy bieg.
 IX Bieg Szlakiem Jeziora Kłodawskiego... IX Bieg Szlakiem Jeziora Kłodawskiego... IX Bieg Szlakiem Jeziora Kłodawskiego... IX Bieg Szlakiem Jeziora Kłodawskiego... IX Bieg Szlakiem Jeziora Kłodawskiego... IX Bieg Szlakiem Jeziora Kłodawskiego... IX Bieg Szlakiem Jeziora Kłodawskiego... IX Bieg Szlakiem Jeziora Kłodawskiego... IX Bieg Szlakiem Jeziora Kłodawskiego... IX Bieg Szlakiem Jeziora Kłodawskiego... IX Bieg Szlakiem Jeziora Kłodawskiego... IX Bieg Szlakiem Jeziora Kłodawskiego... IX Bieg Szlakiem Jeziora Kłodawskiego... IX Bieg Szlakiem Jeziora Kłodawskiego... IX Bieg Szlakiem Jeziora Kłodawskiego... IX Bieg Szlakiem Jeziora Kłodawskiego... IX Bieg Szlakiem Jeziora Kłodawskiego... IX Bieg Szlakiem Jeziora Kłodawskiego... IX Bieg Szlakiem Jeziora Kłodawskiego... IX Bieg Szlakiem Jeziora Kłodawskiego... IX Bieg Szlakiem Jeziora Kłodawskiego... IX Bieg Szlakiem Jeziora Kłodawskiego... IX Bieg Szlakiem Jeziora Kłodawskiego... IX Bieg Szlakiem Jeziora Kłodawskiego... IX Bieg Szlakiem Jeziora Kłodawskiego... IX Bieg Szlakiem Jeziora Kłodawskiego...
Ikonka symbolizująca artykuł

Akcja Czysty Aniołek

2018-04-13
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji Czysty Aniołek zainicjowanej przez Stowarzyszenie Piękne Anioły, która rusza po raz piąty. Honorowy patronat objął Rzecznik Praw Dziecka. Akcja przewiduje organizację ogólnopolskich zbiórek środków czystości oraz artykułów higienicznych (mydełka, szampony, pasty, szczotki do zębów, ręczniki). Akcja trwa do końca czerwca. Wszystkie osoby zainteresowane wsparciem akcji zapraszamy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie, gdzie można dostarczyć ww. środki czystości i artykuły higieniczne. Zachęcamy wszystkich do zaangażowania się w akcję na rzecz najmłodszych mieszkańców społeczności gminy. Zebrane środki czystości pracownicy socjalni przekażą dzieciom z najuboższych rodzin zamieszkałych na terenie gminy Kłodawa.
Więcej o ogólnopolskiej akcji Czysty Aniołek na stronie Stowarzyszenia: https://www.piekne-anioly.org/programy.
Akcja
Ikonka symbolizująca artykuł

Karta Dużej Rodziny w wersji mobilnej

2018-03-27
Już od początku roku 2018 dzięki staraniom Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- Karta Dużej Rodziny zyskała nową formę- dokumentu elektronicznego. Dzięki temu skraca się przede wszystkim czas oczekiwania na wydanie Karty- z kilku tygodni do kilku minut od momentu pozytywnego rozpatrzenia elektronicznego wniosku i wysłania zamówienia na Karty. Posiadacze mobilnej aplikacji (mKDR) w łatwy sposób będą mogli także zlokalizować najbliższych Partnerów Karty Dużej Rodziny oraz wyświetlać na ekranie telefonów Karty nie tylko swoje, ale również pozostałych członków rodziny. Wystarczy więc, że jedna osoba udostępni na telefonie Karty wszystkich osób, które chcą skorzystać z danej zniżki.
Portal Informacyjno- Usługowy Emp@tia daje możliwość złożenia wniosków o nowe Karty zarówno dla nowej rodziny lub nowego jej członka, jak i domówienia Kart elektronicznych dla osób, które posiadają już Karty w formie tradycyjnej (plastikowej).
Szczegółowe informacje o wygodnym składaniu wniosków o Kartę Dużej Rodziny za pośrednictwem Portalu Informacyjno- Usługowego Emp@tia można znaleźć na stronie MPiPS pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/mkdr/
oraz na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/karta
https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny
https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu
Karta Dużej Rodziny w formie elektronicznej jest bardzo atrakcyjnym narzędziem w znacznym stopniu ułatwiającym rodzinom wielodzietnym korzystanie z przysługujących im zniżek.

Ikonka symbolizująca artykuł

"Czas na zmiany- skuteczna pomoc społeczna w Kłodawie"

2018-03-21

W okresie od 1 marca 2018 r. do 31 marca 2019 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest Projekt ,,Czas na zmiany - skuteczna pomoc społeczna w Kłodawie. Projekt zakłada wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych. Celem Projektu jest poprawa obsługi osób zgłaszających się do Ośrodka poprzez zmianę organizacji jego pracy, obejmującą wprowadzenie rozwiązań optymalizujących wykorzystanie kompetentnej kadry.

Działania w projekcie przewidują głównie zmianę organizacji pracy pracowników socjalnych Ośrodka i jego struktury organizacyjnej. W ramach projektu przewidziane zostaną warsztaty przygotowujące pracowników GOPS-u w Kłodawie, w tym kadry zarządzającej do wprowadzonych zmian oraz częściowe wyposażenie stanowisk pracy 5 pracowników socjalnych. Ma to na celu podniesienie jakości i efektywności pracy, w tym umożliwienie realizacji działań przypisanych do nowopowstałych stanowisk pracy zgodnych z modelem organizacyjnym oddzielającym pracę administracyjną od pracy socjalnej
Dofinansowanie projektu z UE wynosi 420 777,43 zł.


Ikonka symbolizująca artykuł

Wielkanocna Zbiórka Żywnosci

2018-03-20
Już po raz drugi w Gminie Kłodawa dzieci i młodzież ze świetlicy wiejskiej w Kłodawie pod kierunkiem Gminnego Ośrodka Kultury oraz opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie z ochotą wzięły udział w Wielkanocnej Zbiórce Żywności 2018". Organizatorem akcji w przedświąteczny weekend- 16- 17 marca był Bank Żywności w Gorzowie Wlkp. W kłodawskim supermarkecie Tesco wolontariusze zachęcali klientów sklepu do podarowania długoterminowych produktów spożywczych , by choć w małym stopniu wspomóc potrzebujące osoby w naszej gminie. Akcja okazała się wielkim sukcesem- zebranych zostało ponad 154 kg żywności! Zgromadzone dary zostały przekazane do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie, który rozdysponował produkty w formie świątecznych paczek. Tegoroczna pomoc żywnościowa trafiła do schorowanych, starszych potrzebujących mieszkańców naszej gminy. Dzięki ofiarności ludzi oraz bezinteresownemu zaangażowaniu młodzieży pomogliśmy 42 rodzinom, wspierając ich okresie zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Wielkanocna Zbiórka ŻywnosciWielkanocna Zbiórka ŻywnosciWielkanocna Zbiórka ŻywnosciWielkanocna Zbiórka ŻywnosciWielkanocna Zbiórka ŻywnosciWielkanocna Zbiórka ŻywnosciWielkanocna Zbiórka ŻywnosciWielkanocna Zbiórka ŻywnosciWielkanocna Zbiórka ŻywnosciWielkanocna Zbiórka Żywnosci
Ikonka symbolizująca artykuł

BIP

2018-03-16
Biuletyn Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie znajduje się pod adresem www.gops.klodawa.biuletyn.net
Ikonka symbolizująca artykuł

Akcja Świąteczna Paczka za nami...

2017-12-21
Tegoroczna akcja charytatywna pod nazwą Świąteczna Paczka prowadzona przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie pod patronatem Wójta Gminy Kłodawa okazała się wielkim sukcesem i pokazała ogrom dobroci jaką mamy dla tych, którzy naszej pomocy potrzebują. Zbiórka na ten cel zaowocowała mnóstwem prezentów dla dzieci o których Święty Mikołaj wielokrotnie zapomina.
Tek rok był wyjątkowy -mieliśmy rekordową liczbę darczyńców, a tym samym środków na spełnienie dziecięcych marzeń. Zrobiono ponad 130 paczek z różnorodnym wyposażeniem dbając szczególnie o dzieci niepełnosprawne- dla nich Mikołaj przyniósł najbardziej potrzebne specjalistyczne artykuły codziennego użytku.
Na apel o pomoc dla osób najbardziej potrzebujących w naszej Gminie odpowiedziało szerokie grono mieszkańców, a w szczególności:
- Wójt Gminy Kłodawa- Anna Mołodciak
- Ksiądz Kanonik Tadeusz Stachura
- Ksiądz Proboszcz Dariusz Chmist
- Radni Gminy Kłodawa: Pani Justyna Kowalska, Pan Roman Leśnicki i Pani Wanda Grabowska
-Pani Renata Kujbida Naczelnik Poczty Polskiej oddział w Kłodawie
- Pan Tomasz Kalmkiewicz Nadleśniczy Nadleśnictwa Kłodawa
- Panowie Marek Hrebeniak i Mirosław Urbanowicz Firma Constans
- Pan Paweł Chojnacki- Prezes Zarządu Mienia Komunalnego Lewin Brzeski
-Panowie Ryszard Kobierski i Karol Kobierski Przedsiębiorstwo Drogowo - Usługowe "DROMAX"
- Pani Ewa Cimander Usługi Transportowe Leśne i Ogólnobudowlane
Z całego serca serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy okazali się naszymi Mikołajami - cieszymy się, że razem z nami zmieniacie Państwo świat na lepsze i wywołujecie radość i uśmiech na buźkach dzieci i ich rodzin. Dla nas bowiem jest to największa satysfakcja, nagroda i pewność, że się podąża we właściwym kierunku.

Akcja Akcja Akcja Akcja
Ikonka symbolizująca artykuł

Poszukiwane mieszkanie do wynajęcia!!!

2017-12-08
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie poszukuje mieszkania do wynajęcia w Kłodawie lub okolicznych miejscowościach na dłuższy okres wynajmu. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Kierownikiem GOPS pod numerem telefonu 957216663.
Ikonka symbolizująca artykuł

21 Świąteczna Zbiórka Żywności

2017-12-05
Pierwszy grudniowy weekend w kłodawskim supermarkecie Tesco upłynął w atmosferze świątecznej pomocy i wolontariatu. Dzieci i młodzież ze świetlicy wiejskiej w Kłodawie oraz wolontariusze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie włączyli się czynnie w akcję pod nazwą 21 Świąteczna Zbiórka Żywności", której organizatorem był Bank Żywności w Gorzowie Wlkp. Przez trzy dni wolontariusze zachęcali klientów sklepu do podarowania produktów spożywczych takich jak: konserwy, cukier, olej, słodycze, mąka, przetwory warzywne i owocowe, by choć w małym stopniu wspomóc przedświąteczne zakupy potrzebujących rodzin w naszej gminie. Akcja okazała się wielkim sukcesem- zebranych zostało ponad 195 kg żywności! Zgromadzone dary zostały przekazane do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie, który rozdysponował produkty w formie świątecznych paczek dla najuboższych i najbardziej potrzebujących osób. Dzięki ofiarności mieszkańców gminy oraz bezinteresownemu zaangażowaniu młodzieży tegoroczne święta dla niejednej rodziny będą piękniejsze, bogatsze i spokojniejsze. Jeszcze raz dziękujemy za wielkie serca i hojność!!

21 Świąteczna Zbiórka Żywności21 Świąteczna Zbiórka Żywności21 Świąteczna Zbiórka Żywności21 Świąteczna Zbiórka Żywności21 Świąteczna Zbiórka Żywności21 Świąteczna Zbiórka Żywności
Ikonka symbolizująca artykuł

Świąteczna Paczka

2017-11-28
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie pod patronatem Wójta Gminy Kłodawa serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w corocznej akcji charytatywnej Świąteczna Paczka, organizowanej w ramach kampanii pomoc osobom najbardziej potrzebującym w naszej Gminie. Tegoroczna akcja skierowana jest głównie do dzieci o których Święty Mikołaj wielokrotnie zapomina. Pomóżmy przynieść naszym milusińskim radość i wywołać uśmiech na ich buźkach, bo to jest największa satysfakcja, nagroda i pewność, że się podąża we właściwym kierunku.

Chętnych do udzielenia wsparcia finansowego na ten cel zapraszamy do przekazania środków finansowych na konto Gminy Kłodawa nr 30 8363 0004 0008 4680 2000 0008
z dopiskiem Świąteczna Paczka. Zbiórka na Świąteczną Paczkę potrwa do
14 grudnia 2017 r.
Gorąco zapraszamy!

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie
Justyna Piotrzkiewicz


Ikonka symbolizująca artykuł

Pomoc w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych

2017-10-09
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje o możliwości występowania z wnioskami o pomoc finansową w formie zasiłków celowych dla poszkodowanych rodzin lub osób samotnie gospodarujących, które  poniosły straty w gospodarstwach domowych podczas odnotowanego w dniach 5-6 października 2017r. orkanu Ksawery.
Podstawą do określania wysokości przyznanej pomocy jest rodzinny wywiad przeprowadzony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Wniosek o przyznanie pomocy powinien być poprzedzony szczegółową analizą potrzeb osób i rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej oraz sporządzony w oparciu o zatwierdzone przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej
W trybie pilnym prosimy o przedłożenie wniosków na zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych, tj. w wysokości do 6 tys. zł.
Ikonka symbolizująca artykuł

Wyjazd dla ciała i ducha za nami

2017-10-05
W dniach 28.09-01.10.2017 czterdziestodwuosobowa grupa niepełnosprawnych z terenów Gminy Kłodawa przebywała na zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie, pod patronatem Wójta Gminy- Anny Mołodciak, turnusie rehabilitacyjno-wypoczynkowym. Wyjazd współfinansowany ze środków PFRON oraz funduszy gminnych umożliwił osobom zmagającym się na co dzień z problemami zdrowotnymi, spędzenie czasu w okolicach Puszczy Noteckiej w Ośrodku Rehabilitacyjno- Wypoczynkowym w Gościmiu.

Czytaj całość artykułu "Wyjazd dla ciała i ducha za nami"

Wyjazd dla ciała i ducha za namiWyjazd dla ciała i ducha za namiWyjazd dla ciała i ducha za namiWyjazd dla ciała i ducha za namiWyjazd dla ciała i ducha za namiWyjazd dla ciała i ducha za namiWyjazd dla ciała i ducha za namiWyjazd dla ciała i ducha za namiWyjazd dla ciała i ducha za namiWyjazd dla ciała i ducha za namiWyjazd dla ciała i ducha za namiWyjazd dla ciała i ducha za namiWyjazd dla ciała i ducha za namiWyjazd dla ciała i ducha za namiWyjazd dla ciała i ducha za namiWyjazd dla ciała i ducha za namiWyjazd dla ciała i ducha za namiWyjazd dla ciała i ducha za namiWyjazd dla ciała i ducha za nami
Ikonka symbolizująca artykuł

Pomoc żywnościowa - Podprogram 2017

2017-08-22
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że rozpoczął się nowy okres realizacji pomocy żywieniowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 , współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Dystrybucja rozpoczyna się od września 2017 r. Na listę żywności można zapisać się u pracowników socjalnych, którzy będą wydawać skierowania do Banku Żywności w Gorzowie Wlkp. ul. Słoneczna 63 .
Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej , których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z tej formy pomocy , tj. :
- 1268 zł dla osób samotnych
- 1028 - na osobę w rodzinie

Informujemy, iż przy wyliczaniu dochodu rodziny nie uwzględnia się świadczenia wychowawczego 500+.

Grupy najbardziej potrzebujących osób , do których jest kierowana pomoc żywnościowa to: bezdomni, niepełnosprawni, bezrobotni, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe ( w tym społeczności marginalizowane ) oraz grupy osób i rodzin spełniających kryterium dochodowe.

Prosimy o zgłaszanie się bezpośrednio do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie o wydanie skierowania .
Dodatkowe informacje można uzyskać także telefonicznie pod numerem 95 7216 663 - w godzinach pracy Ośrodka.
Ikonka symbolizująca artykuł

Od 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2017/2018

2017-08-04
Nowy okres zasiłkowy rozpoczyna się 1 listopada 2017 r. i obejmuje miesiące
od listopada 2017 r. do października 2018 r.

Czytaj całość artykułu "Od 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2017/2018"

Ikonka symbolizująca artykuł

Gościm

2017-07-13
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje,
że w okresie od 28.09.2017r. do 01.10.2017r. zostanie zorganizowany wyjazd rehabilitacyjno - rekreacyjny dla 42 osób z orzeczoną niepełnosprawnością do Ośrodka Rehabilitacyjno - Wypoczynkowego w Gościmiu.

Czytaj całość artykułu "Gościm"

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja na temat składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 - 500+

2017-06-28
Szanowni Rodzice i Opiekunowie,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego ( 500+) na nowy okres przyjmowane będą od 1 sierpnia 2017r.
Dokumenty będzie można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie, przy ul. Kościelnej 10. Ponadto informujemy, że wnioski można złożyć za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek
o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mpips.gov.pl; PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.
Druki wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego dostępne będą w siedzibie GOPS w Kłodawie, a także na stronie internetowej www.klodawa.gopsinfo.pl.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci:
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługująca za miesiąc październik następuje do 31 października.
W przypadku osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za październik nastąpi do 30 listopada

Szczegółowe informacje można uzyskać u pracowników GOPS w Kłodawie pod nr tel. 95 7310-046, 95 7216-663
Ikonka symbolizująca artykuł

PAN KOTEK BYŁ CHORY ....

2017-04-28
Ten wspaniały i pewnie wszystkim znany wiersz Stanisława Jachowicza, przeczytany przez Kierownika GOPS w Kłodawie dla przybyłych gości, stał się wstępem do spotkania z dziećmi. Klasa I A ze Szkoły Podstawowej w Kłodawie, wraz z wychowawcą klasy Panią Edytą Ralcewicz, odwiedziła 26 kwietnia 2017 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie. Dzieci tego dnia uczestniczyły w spotkaniu edukacyjnym, promującym zdrowe odżywianie a wiersz stał się też dobrą zachętą do czytelnictwa.
Kierownik GOPS Justyna Piotrzkiewicz poprowadziła pogadankę dotyczącą znaczenia prawidłowego odżywiania, by dawało dzieciom siłę i energię do nauki i zabawy. Pierwszoklasiści wykazali się dobrą wiedzą na temat zdrowych produktów, doskonale wiedziały dlaczego pan kotek był chory a słowo "łakomstwo" natychmiast rozszyfrowały podając jego przykłady.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie wykorzystała też spotkanie do opowiedzenia pierwszakom, w jaki sposób Ośrodek pomaga rodzinom uboższym, aby dzieci z takich środowisk także mogły prawidłowo odżywiać się, jeść zdrowe i pożywne posiłki.
Na pożegnanie dzieci otrzymały drobne upominki i dorodne jabłka, złożyły nam piękne podziękowanie, które samodzielnie podpisały swoimi imionami. Było radośnie i wesoło.PAN KOTEK BYŁ CHORY ....PAN KOTEK BYŁ CHORY ....PAN KOTEK BYŁ CHORY ....PAN KOTEK BYŁ CHORY ....PAN KOTEK BYŁ CHORY ....PAN KOTEK BYŁ CHORY ....PAN KOTEK BYŁ CHORY ....PAN KOTEK BYŁ CHORY ....PAN KOTEK BYŁ CHORY ....PAN KOTEK BYŁ CHORY ....PAN KOTEK BYŁ CHORY ....PAN KOTEK BYŁ CHORY ....
Ikonka symbolizująca artykuł

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD"

2017-03-10
Powiat Gorzowski (jednostka organizacyjna Realizatora: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.) informuje, iż od dnia 01.03.2017r. rozpoczyna nabór wniosków w ramach pilotażowego programu AKTYWNY SAMORZĄD" MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Wnioski dotyczące dofinansowania nauki w semestrze letnim/semestr II roku akademickiego 2016/2017 należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp., ul. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp., pokój 206 w terminie do dnia 30.03. 2017r.
Wnioski dotyczące dofinansowania nauki w semestrze zimowym/semestr I roku akademickiego 2017/2018 należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp., ul. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp., pokój 206 w terminie od dnia 1.09.2017r. do dnia 10.10. 2017r.
Wnioski dotyczące Modułu I -likwidacje barier utrudniającą aktywizacje społeczną i zawodową, w tym:
Moduł I:
Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Obszar B Zadanie 1- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
Obszar D — pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego)
Moduł II — pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).
Wnioski dotyczące Modułu I Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. rozpocznie nabór od dnia 4.04.2017r. do dnia 30.08.2017r. ul. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp., pokój 206.
Druki wniosków dostępne są do pobrania w siedzibie PCPR w Gorzowie Wlkp. lub na stronie internetowej www.pcpr.gorzowwlkp.pl
Więcej informacji na temat programu można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. tel. 95 7330 458, 95 7330 470 lub też na stronie internetowej: www.ncnr.2orzowwlkp.pl oraz www.nfron.org.pl
Ikonka symbolizująca artykuł

TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW

2017-02-20
Podczas tegorocznego Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
w dniach od 20 lutego do 25 lutego 2017 r. w ramach obchodów ,, Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, zorganizowane zostały punkty konsultacyjne, do których może zgłosić się każdy , kto potrzebuje pomocy lub porady.
W zorganizowanych na tę okazję punktach konsultacyjnych cennych wskazówek udzielać będą policjanci oraz specjaliści z instytucji pomocowych i organizacji działających na rzecz ofiar przestępstw.

Czytaj całość artykułu "TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW"

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja dot. projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.

2017-02-06
Zapraszamy
do wzięcia udziału w projekcie Nowa Perspektywa - nowe możliwości, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.
Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej/zawodowej wśród uczestników projektu , mieszkańców powiatu gorzowskiego.
1) Uczestnicy projektu odbędą kursy/szkolenia, po ukończeniu i zdaniu egzaminu - uzyskają kwalifikacje uprawniające do odbywania danego zawodu,
2) Dzięki możliwości wzięcia udziału w projekcie, uczestnik zwiększy swoją szansę na podjęcie pracy,
3) Dla uczestników projektu będą pokrywane koszty dojazdu do Gorzowa Wlkp. na zajęcia oraz na spotkania z pracownikiem socjalnym
4) Wszyscy uczestnicy wezmą także udział w wyjeździe z elementami rehabilitacji, gdzie podczas tego wyjazdu będzie do dyspozycji m.in.; lekarz, rehabilitant, psycholog, dietetyk, doradca zawodowy. Ponadto zostanie zorganizowana część rekreacyjna.
5) Każdy z uczestników będzie współpracował z pracownikiem socjalnym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. ul. Pankiewicza 5-7,

Projekt skierowany jest do osób:
- korzystających z pomocy społecznej,
- niepełnosprawnych,
- rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym (o ile jeden z rodziców nie pracuje ze względu na sprawowanie opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym),
- przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających piecze zastępczą oraz rodzice biologiczni,
- nieletni wobec, których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji
i przestępczości a także przebywające w MOW, MOS
ZAPRASZAMY!
wszystkich niezbędnych informacji udzielą pracownicy socjalni w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. ul Pankiewicza 5-7 pokój 204, 205
Koordynator projektu: Joanna Romaniuk 95 7330461 pracownik socjalny : Hanna Grams tel.
95 7330490
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogólnopolskie liczenie osób bezdomnych

2017-02-06
W nocy z 8 na 9 lutego 2017 r. odbędzie się kolejna edycja ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych. Taką akcję Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej organizuje
co dwa lata - przeprowadzane jest we wszystkich województwach, w tę samą zimową noc. Akcja będzie przeprowadzona w każdej polskiej gminie (w tym samym czasie),
we wszystkich możliwych instytucjach i miejscach, w których mogą znajdować się osoby bezdomne, badanie zostanie przeprowadzone również w Gminie Kłodawa. Koordynacją działań związanych z przeprowadzeniem akcji na terenie gminy Kłodawa zajmuje się zespół, w skład którego wchodzą przedstawiciele jednostek:
Straż Gminna, pr. socjalni, dzielnicowi
Mieszkańcy gminy mogą pomóc w realizacji badania, przekazując informację na temat bezdomnych przebywających np. w pustostanach, altankach, domkach letniskowych, klatkach schodowych, piwnicach i innych znanych miejscach.
Okres zimowy to najtrudniejszy czas do przetrwania dla mieszkańców naszej gminy, którzy nie posiadają schronienia. Zgłaszajmy, kiedy widzimy osoby przebywające na terenie ogródków działkowych, czy też innych pustostanów i reagujmy. To może uratować komuś
życie. Każdy zgłaszany sygnał będzie sprawdzony.

Najważniejsze numery telefonów:
Pogotowie Ratunkowe: telefon alarmowy 999 lub 112
Policja: telefon alarmowy 997

Informacje można przekazywać również dzwoniąc do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie, nr telefonu: 095 7216 663; 095 7310 046.
Ikonka symbolizująca artykuł

Poradnik dotyczący postępowania z dzieckiem doświadczającym przemocy

2017-01-17
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zakończył projekt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. Dzieciństwo nie boli - wspólna lubuska sprawa. W ramach projektu powstał Poradnik dotyczący postępowania z dzieckiem doświadczającym przemocy. Poradnik zawiera wskazówki i porady będące jednocześnie odpowiedzią na problemy otrzymane w wynikach badań przeprowadzonych wśród policjantów, pracowników socjalnych, pedagogów i kuratorów sądowych. Badania te dotyczyły wskazania głównych problemów w podejmowanych działaniach na rzecz dzieci doświadczających przemocy domowej. Mamy nadzieję, że Poradnik okaże się pomocny w Państwa pracy na rzecz ochrony najmłodszych.
Dr Anita Kucharska – Dziedzic opracowanie ankiety ewaluacyjnej, przeprowadzenie badań i opracowanie ich wyników oraz projekt Poradnika Internetowego.
Prof. dr hab. Zbigniew Izdebski nadzór naukowy nad opracowaniem wyników badań oraz nad powstaniem Poradnika Internetowego.

Poniżej przekazujemy link do portalu Lubuska Niebieska Tarcza, na której znajduje się poradnik:

http://www.tarcza.lubuskie.pl/Aktualnosci/Jesli-dziecku-dzieje-sie-krzywda-poradnik

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Ikonka symbolizująca artykuł

"ŚWIĄTECZNA PACZKA"

2016-12-15
Uwieńczenie akcji charytatywnej ,, Świąteczna Paczka zorganizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie pod patronatem Wójta Gminy Kłodawa odbyło się 9 grudnia 2016r. w Sali Nadleśnictwa Kłodawa ,,Korsakówka.
Do 120 dzieci z pięknymi prezentami przybył specjalnie Święty Mikołaj, który wręczył osobiście paczki szczęśliwym i podekscytowanym maluchom. Oprócz tego dzieci i młodzież, które ze względu na swoją niepełnosprawność lub chorobę nie mogły uczestniczyć w imprezie Mikołajkowej dostali prezenty składające się z kosmetyków, przyborów szkolnych, art. higienicznych, upominków rzeczowych oraz słodyczy prosto do domu. W przygotowywanie podarunków włączyli się także ochoczo wolontariusze z Zespołu Szkół w Kłodawie.
W związku z tym, iż tak wiele osób odpowiedziało na apel o sprawienie dzieciom takiej niespodzianki, GOPS w Kłodawie składa serdeczne podziękowania wszystkim Darczyńcom i Sponsorom- Świętym Mikołajom za życzliwość, zrozumienie, ofiarność i pomoc w organizacji tego pięknego przedsięwzięcia. A nagroda to radość i uśmiech na dziecięcych buźkach widoczne w piątkowe mikołajkowe popołudnie.
Ikonka symbolizująca artykuł

OFERTA NA ZORGANIZOWANIE TURNUSU REHABILITACYJNEGO

2016-11-09
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje o możliwości składania ofert cenowych dotyczących zorganizowania turnusu dla osób niepełnosprawnych na ok 3 dni (pobyt uzależniony jest od kosztów) we wrześniu 2017 roku dla 49 osób ( w tym opiekunowie ) z pełnym wyżywieniem i dostępem do zabiegów rehabilitacyjnych i leczniczych dla osób niepełnosprawnych w cenie. Oferty proszę przesyłać poprzez email na adres opsklodawa@wp.pl lub fax na nr tel 957310046.
Justyna Piotrzkiewicz
Kierownik GOPS w Kłodawie
Ikonka symbolizująca artykuł

Moje ABC Zdrowia - Dzień Profilaktyki i Promocji Zdrowia

2016-10-04
Dnia 29 września 2016 roku Zespół Szkół w Kłodawie wraz z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie zorganizował Dzień Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla najmłodszych uczniów z klas I - III. O godzinie 8.00 odbył się uroczysty apel i otwarcie tego dnia przez Panią Dyrektor Dorotę Żołądziejewską, po czym Pani pedagog Donata Smolińska zaprezentowała przebieg uroczystości. Honorowym gościem była Pani Anna Mołodciak - Wójt Gminy Kłodawa.
Na spotkanie zaproszono przedstawicieli policji oraz straży pożarnej, którzy przeprowadzili rozmowy na temat bezpieczeństwa, w tym także w cyberprzestrzeni. Tematem wiodącym była promocja zdrowia oraz zapobieganie przemocy w szkole i w rodzinie. Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Pani Justyna Piotrzkiewicz - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie , wyjaśniła dzieciom, jak zjawisko przemocy, agresji wpływa na stan zdrowia psychicznego. Pracownicy socjalni GOPS przygotowali dla dzieci prezentację dotyczącą agresji, przemocy, niewłaściwych zachowań wobec siebie a uczniowie aktywnie uczestniczyli w tej edukacyjnej zabawie. Były nagrody i upominki. Nie zabrakło też konkursów i zawodów sportowych. Wszakże zdrowie to nie tylko prawidłowe odżywianie ale też dbałość o sprawność fizyczną .
Dzień Profilaktyki i Promocji Zdrowia zakończył się apelem, na którym podsumowano jego przebieg, wręczono też nagrody laureatom konkursów o tematyce zdrowotnej.
Ikonka symbolizująca artykuł

Zespół konsultacyjny

2016-10-04
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że w bieżącym roku, w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. Gmina Kłodawa zawarła współpracę, w ramach której:

1. w siedzibie Gminnej Biblioteki przy ul. Gorzowskiej w Kłodawie dyżury pełnią :
- osoba pierwszego kontaktu ( rozpoznanie problemu, skierowanie do specjalisty )
- psycholog
- psychoterapeuta

2. w Urzędzie Gminy - dyżury pełni prawnik .

Z pomocy specjalistów mogą skorzystać mieszkańcy , którzy potrzebują wsparcia w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych. Konieczne jest uprzednie umówienie wizyty za pośrednictwem pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - co można zrobić osobiście lub telefonicznie - pod nr 95 7216 663.
Zapraszamy do korzystania ze specjalistycznej pomocy.
Ikonka symbolizująca artykuł

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.(św. Jan Paweł II)

2016-09-21
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie pod patronatem Wójta Gminy Kłodawa serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w corocznej akcji charytatywnej "Świąteczna Paczka", organizowanej w ramach kampanii pomoc osobom najbardziej potrzebującym w naszej Gminie . Tegoroczna akcja skierowana jest głównie do dzieci z rodzin niepełnych, nie objętych wsparciem ze strony państwa z tytułu świadczenia wychowawczego, ale również do tych dzieci, o których Święty Mikołaj wielokrotnie zapomina. Pomóżmy przynieść naszym milusińskim radość i wywołać uśmiech na ich buźkach, bo to jest największa satysfakcja, nagroda i pewność, że się podąża we właściwym kierunku .
Chętnych do udzielenia wsparcia finansowego na ten cel zapraszamy do przekazywania środków na konto Gminy Kłodawa nr 30 8363 0004 0008 4680 2000 0008 z dopiskiem Świąteczna Paczka, natomiast upominki rzeczowe (zabawki lub przybory szkolne) zbierane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie ul. Kościelna 10 .
 Zbiórka na Świąteczną Paczkę potrwa do 20 listopada 2016r.
Gorąco zapraszamy!
Ikonka symbolizująca artykuł

Ruszył konkurs "Lubuski Włącznik - Lider Biznesu Społecznego"

2016-09-21
Lubuski Włącznik - Lider Biznesu Społecznego to konkurs na najlepszy podmiot ekonomii społecznej. Jeśli znasz stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, spółki non profit, które prowadzą dobrą firmę społeczną, są miejscem pracy, w których w pełni wykorzystują twórczy potencjał ludzi, a ich działalność jest potrzebna i użyteczna społecznie, zgłoś je do konkursu!
Szukamy podmiotów, które wyróżnia przedsiębiorczość, wysokiej jakości usługi i produkty, oraz zaangażowanie w społeczności lokalnej. Jeśli znasz taki podmiot lub sam chcesz się zgłosić do konkursu, wypełnij formularz konkursowy.
Na zgłoszenia czekamy do 30 października 2016 r.
Formularz konkursowy wraz z Regulaminem konkursu dostępny jest na stronie www.es.lubuskie.pl
Konkurs organizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze we współpracy z Regionalnym Komitetem Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego, TVP Gorzów Wlkp., Radiem Zachód oraz Gazetą Wyborczą Oddział w Zielonej Górze.
Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu Efekt synergii - koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej.
Ikonka symbolizująca artykuł

DOŻYWIANIE DZIECI W ROKU SZKOLNYM 2016 / 2017

2016-09-01
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że rozpoczął się okres przyjmowania wniosków o przyznanie świadczenia w formie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania.
Informujemy rodziców, że pomoc taka przysługuje rodzinom, których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1028 zł.
W przypadku ubiegania się o powyższą formę pomocy wniosek należy złożyć w siedzibie OPS lub bezpośrednio do pracowników socjalnych w czasie ich dyżurów w miejscowości zamieszkania wnioskodawców.
Do wniosków należy załączyć zaświadczenia o dochodach netto członków rodziny za miesiąc sierpień 2016 r. Do wniosków składanych w kolejnych miesiącach należy załączyć dokumenty poświadczające dochody rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
Szczegółowych informacji udzielamy pod nr telefonu 95 7 216 663 lub 95 7 310 046.

Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ZASIŁEK RODZINNY

2016-09-01
Szanowni Rodzice!
W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego prosimy o dostarczanie do 12 września 2016 r. zaświadczeń ze szkoły uczących się dzieci.
Do dostarczania takich zaświadczeń są zobowiązani rodzice dzieci:
- rozpoczynających przygotowanie szkolne w kl. 0
- uczęszczających do szkoły ponadgimnazjalnej
- dzieci, które ukończyły 18 lat.

Czytaj całość artykułu "INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ZASIŁEK RODZINNY"

Ikonka symbolizująca artykuł

Świadczenia Rodzinne

2016-08-25
Od 1 września 2016 r. można składać wnioski o świadczenia rodzinne
na nowy okres zasiłkowy 2016/2017

Czytaj całość artykułu "Świadczenia Rodzinne"

Ikonka symbolizująca artykuł

WYPOCZYNEK LETNI

2016-06-01
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie jak każdego roku zapewni wypoczynek letni dla dzieci z terenu naszej gminy. Przy pomocy Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Szkoły Podstawowej w Nowinach Wielkich, dzieci spędzą wakacje pod namiotami w Pogorzelicy. Organizator zapewnia przewóz dzieci, opiekę wychowawców i pielęgniarki, 4 posiłki dziennie, atrakcyjne wycieczki: na Latarnię Morską w Niechorzu, przejazd kolejką Retro oraz spotkanie z magikiem czy karaoke.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie sfinansuje kolonie dla 30 dzieci z rodzin wielodzietnych, pozostających w trudnej sytuacji materialnej oraz dofinansuje też pobyt dzieci na obozie w Lipach organizowanym przez Wójta Gminy Kłodawa Annę Mołodciak.
Ikonka symbolizująca artykuł

"KŁODAWSKA MAJÓWKA"

2016-05-23
21 maja 2016r. odbyła się Kłodawska Majówka, na której pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie skupili się na tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Rozmowy o profilaktyce w tym zakresie prowadzone były przez Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w skład którego wchodzą m.in. pracownicy GOPS. Przygotowano stoisko, na którym można było zapoznać się z ulotkami o tematyce profilaktyki przemocy, dostępne były także gadżety z policji, z których szczególnie cieszyli się najmłodsi. Kolejnymi członkami Zespołu Interdyscyplinarnego są także dzielnicowi, którzy swoją obecnością uświetnili także akcję profilaktyki przemocy w rodzinie. Rozmowy na te trudne tematy prowadzone były przy przygotowanych przez pracownice GOPS przekąskach, których bezpłatnie można było skosztować.
Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPRASZAMY

2016-05-17
W związku z organizacją Kłodawskiej Majówki w dniu 21 maja 2016r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie zaprasza mieszkańców Gminy Kłodawa do punktu, w którym podczas imprezy, pracownicy GOPS będą udzielać informacji o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Oferujemy rozmowy z członkami Zespołu Interdyscyplinarnego, w skład którego wchodzą specjaliści udzielający pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. By umilić rozmowy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie zaprasza wszystkich zainteresowanych na słodki (i nie tylko) poczęstunek, przy którym będzie możliwość poznania instytucji pomocy społecznej.
Ikonka symbolizująca artykuł

500 bus w Kłodawie

2016-04-07
W ramach akcji promocyjno-informacyjnej programu 500+ specjalnie oznakowanym busem, służby Wojewody Lubuskiego pojadą do wszystkich gmin województwa lubuskiego. W uruchomionym mobilnym punkcie informacyjnym pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. będą udzielali wszystkich potrzebnych informacji dotyczących wypełniania wniosków i korzystania ze świadczenia wychowawczego. Punkty konsultacyjne będą organizowane na otwartej przestrzeni.

Wizyta w Kłodawie nastąpi 11 kwietnia 2016 roku w godzinach 9.00-11.00. 500bus ustawi się w centrum Kłodawy.
Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców gminy.
Ikonka symbolizująca artykuł

Wyniki naboru na stanowisko referenta do spraw świadczenia wychowawczego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie

2016-03-14
Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta do spraw świadczenia wychowawczego

Załączniki:

 1. Wyniki naboru na stanowisko referenta do spraw świadczenia wychowawczego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie (plik pdf 1784KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie komisji rekrutacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta do spraw świadczenia wychowawczego

2016-03-08
OGŁOSZENIE NR 1
KOMISJI REKRUTACYJNEJ
powołanej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta do spraw świadczenia wychowawczego

Czytaj całość artykułu "Ogłoszenie komisji rekrutacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta do spraw świadczenia wychowawczego"

Załączniki:

 1. Ogłoszenie komisji rekrutacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta do spraw świadczenia wychowawczego (plik pdf 2887KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Od 1 kwietnia wchodzi w życie ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

2016-03-03
logo

Program Rodzina 500 plus

Czytaj całość artykułu " Od 1 kwietnia wchodzi w życie ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci"

Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

2016-02-25
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. świadczenia wychowawczego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie, ul. Kościelna 10, 66-415 Kłodawa.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze (plik pdf 10602KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny

2015-12-02
Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień.

Czytaj całość artykułu "Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny"

Ikonka symbolizująca artykuł

Wyniki naboru na stanowisko podinspektora do spraw świadczeń z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie

2015-11-06
Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora do spraw świadczeń z pomocy społecznej

Załączniki:

 1. Wyniki naboru na stanowisko podinspektora do spraw świadczeń z pomocy społecznej Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie (plik pdf 1552KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie komisji rekrutacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora do spraw świadczeń z pomocy społecznej

2015-10-30
OGŁOSZENIE NR 1
KOMISJI REKRUTACYJNEJ
powołanej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko
podinspektora do spraw świadczeń z pomocy społecznej

Czytaj całość artykułu "Ogłoszenie komisji rekrutacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora do spraw świadczeń z pomocy społecznej"

Załączniki:

 1. Ogłoszenie komisji rekrutacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora do spraw świadczeń z pomocy społecznej (plik pdf 1752KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

2015-10-19
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. świadczeń z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie ul. Kościelna 10, 66-415 Kłodawa

Czytaj całość artykułu "Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze"

Ikonka symbolizująca artykuł

OGŁOSZENIE

2015-07-06
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie, przy patronacie Wójt Gminy Kłodawa - Anny Mołodciak, informuje, iż w dniu 15.07.2015r. odbędzie się jednodniowa wycieczka nad morze do Międzyzdrojów, na którą zaprasza się dzieci z terenu Gminy Kłodawa w wieku od lat 7 do 15. Podstawowym kryterium doboru uczestników będzie kwalifikacja rodziny do programu rządowego Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz sytuacja rodziny. Zgłoszenia uczestników odbywają się w siedzibie GOPS w Kłodawie przy ul. Kościelnej 10, do dnia 10.07.2015r.
Serdecznie zapraszamy!

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kłodawie
Justyna Piotrzkiewicz
Ikonka symbolizująca artykuł

Terminy wypłat świadczeń w lipcu 2015 roku

2015-07-02
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wypłaty w lipcu 2015 roku będą odbywać się w następujących dniach:
- świadczenia rodzinne
- 15 lipca 2015 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do K,
- 16 lipca 2015 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki L do Ż,
- pomoc społeczna
- 27 lipca 2015 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki A do J,
- 28 lipca 2015 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki K do O,
- 29 lipca 2015 roku - osoby, których nazwiska zaczynają się od literki P do Ż.
O terminach następnych wypłat będziemy informować Państwa na bieżąco.
Ikonka symbolizująca artykuł

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - FEAD

2015-06-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że od 1 lipca 2015 r., wydawane będą skierowania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy, Najbardziej Potrzebującym - FEAD. Pomoc żywnościowa w ramach programu przysługuje osobom, które nie przekraczają
150 % kryterium dochodowego tj:
813 zł, w przypadku osób samotnie gospodarujących
684 zł, na jedną osobę wchodzącą w skład wspólnego gospodarstwa domowego

Osoby zainteresowane, proszone są o zgłaszanie się do pracownika socjalnego
pełniącego dyżur w wyznaczonym terminie lub bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie, ul. Kościelna 10, tel. 95 72 16 663 lub 95 73 10 046.
Ikonka symbolizująca artykuł

Terminy wypłat świadczeń w kwietniu 2015 roku

2015-03-13
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że od 1-go marca 2015 roku wypłaty świadczeń będą odbywać się
w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Kłodawie. Osoby uprawnione w dniu wypłat będą stawiać się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie, gdzie otrzymają druk wypłaty KW. Z tym drukiem należy udać się do banku w celu otrzymania świadczenia. Koniecznym jest posiadanie przy sobie ważnego dowodu osobistego, bez niego świadczeniobiorca nie otrzyma świadczenia. Druk KW będzie ważny 5 dni roboczych.

Czytaj całość artykułu "Terminy wypłat świadczeń w kwietniu 2015 roku"

Ikonka symbolizująca artykuł

Nowa forma wypłat świadczeń

2015-02-13
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że od 1-go marca 2015 roku wypłaty świadczeń będą odbywać się
w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Kłodawie. Osoby uprawnione w dniu wypłat będą stawiać się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie, gdzie otrzymają druk wypłaty KW. Z tym drukiem należy udać się do banku w celu otrzymania świadczenia. Koniecznym jest posiadanie przy sobie ważnego dowodu osobistego, bez niego świadczeniobiorca nie otrzyma świadczenia. Druk KW będzie ważny 5 dni roboczych.

Czytaj całość artykułu "Nowa forma wypłat świadczeń"

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2014-08-07
Od 1 września 2014 r. można składać wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy.

Czytaj całość artykułu "Informacja"

Ikonka symbolizująca artykuł

KARTA DUŻEJ RODZINY

2014-06-16
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie realizuje od 16 czerwca 2014 roku Kartę Dużej Rodziny.

Załączniki:

 1. KARTA DUŻEJ RODZINY (plik pdf 433KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

PORADY PRAWNE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KŁODAWA

2014-04-23
Stowarzyszenie im. Brata Krystyna informuje, że od 1 kwietnia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku realizuje projekt współfinansowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości zakładający różne formy pomocy osobom pokrzywdzonym i członkom rodzin.

Czytaj całość artykułu "PORADY PRAWNE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KŁODAWA"

Ikonka symbolizująca artykuł

Zmiana terminów wypłat

2014-01-02
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że od 1 stycznia 2014 roku świadczenia z pomocy społecznej będą wypłacane w kasie tut. Ośrodka w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca.
Ikonka symbolizująca artykuł

OGŁOSZENIE

2013-09-17
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że w Gminnym Ośrodku Kultury w Wojcieszycach znajduje się punkt wydawania żywności dla klientów GOPS.
Żywność będzie wydawana w następujących dniach:
18 września 2013 (środa ) 10.00 - 14.30
19 września 2013 (czwartek) 10.00 - 14.00
20 września 2013 (piątek ) 10.00 - 12.00

Czytaj całość artykułu "OGŁOSZENIE"

Ikonka symbolizująca artykuł

List referencyjny

2013-09-03
W załączeniu zamieszczamy na naszej stronie List Referencyjny Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Załączniki:

 1. List referencyjny (plik pdf 178KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

25 WRZEŚNIA 2012R ASERTYWNOŚĆ

2012-09-28
efs-logo

W dniu 25 września 2012 roku odbyło się kolejne spotkanie z zakresu asertywności. Spotkanie to zostało zorganizowane na wyraźna prośbę uczestników, którzy po pierwszym spotkaniu wyrazili chęć kontynuowania i pogłębienia swojej wiedzy na temat asertywności oraz nabywania nowych umiejętności asertywnych zachowań w życiu codziennym w sposób taktowny i efektowny broniąc swoich praw i honoru nie naruszając przy tym godności drugiego człowieka.

Czytaj całość artykułu "25 WRZEŚNIA 2012R ASERTYWNOŚĆ"

Ikonka symbolizująca artykuł

19 WRZEŚNIA 2012R. POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI

2012-09-21
efs-logo

W dniu 19 września 2012 roku odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Treningu umiejętności społecznych. Celem tego spotkania było pokazanie uczestnikom projektu jak wiele można zdziałać znając własną wartość i wierząc we własne możliwości. Ponadto podczas tego spotkania wszyscy uczestnicy biorący w nim udział starali się określić własną wartość poprzez autoanalizę. Określano również znaczenie własnych myśli na emocje i zachowanie. Psycholog prowadząca spotkanie wskazała sposoby przełamywania destrukcyjnego myślenia o sobie i swojej siły sprawczości oraz w jaki sposób kształtować w sobie pozytywne myślenie o własnej osobie za pomocą komunikatów wspierających.

Czytaj całość artykułu "19 WRZEŚNIA 2012R. POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI"

19 WRZEŚNIA 2012R. POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI19 WRZEŚNIA 2012R. POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI19 WRZEŚNIA 2012R. POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI19 WRZEŚNIA 2012R. POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI
Ikonka symbolizująca artykuł

18 WRZEŚNIA 2012R ASERTYWNOŚĆ

2012-09-20
efs-logo

W dniu 18 września 2012 roku odbyło się kolejne spotkanie z cyklu spotkań zatytułowanych Trening umiejętności społecznych. Celem tego spotkanie było przybliżenie uczestnikom projektu Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie istoty pojęcia asertywności, jakie korzyści można uzyskać zachowując postawę asertywną oraz w jaki sposób bezpośrednio wyrażać swoje emocje, żądania i oczekiwania za pomocą zachowań asertywnych czyli takich, które nie naruszają praw psychicznych i terytorialnych innych osób, jak również własnych.

Czytaj całość artykułu "18 WRZEŚNIA 2012R ASERTYWNOŚĆ"

Ikonka symbolizująca artykuł

INTEGRACJA GRUPY 12 WRZEŚNIA 2012 R. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 13 WRZEŚNIA 2012 R.

2012-09-18
efs-logo

W dniach 12 13 września 2012 roku odbyły się spotkania realizowane w ramach projektu Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie. Pierwsze ze spotkań było spotkaniem rozpoczynającym cykl spotkań z zakresu rozwoju i treningu umiejętności społecznych, które prowadzone będą przez Panią psycholog Grażynę Michałowską Założeniem pierwszego ze spotkań była Integracja grupy poprzez wzajemne poznanie się wszystkich uczestników grupy, określenie ich oczekiwań, celów indywidualnych i grupowych jak również zasad pracy. Spotkanie to zmierzało również do zbudowania przyjaznej atmosfery pomiędzy uczestnikami ale także pomiędzy uczestnikami i prowadzącą Panią psycholog oraz do przełamania oporów związanych z pracą zespołową i wypowiadaniem się na forum poprzez ustalenie ról pełnionych w grupie poszczególnych uczestników.

Czytaj całość artykułu "INTEGRACJA GRUPY 12 WRZEŚNIA 2012 R. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 13 WRZEŚNIA 2012 R."

INTEGRACJA GRUPY 12 WRZEŚNIA 2012 R. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 13 WRZEŚNIA 2012 R.INTEGRACJA GRUPY 12 WRZEŚNIA 2012 R. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 13 WRZEŚNIA 2012 R.INTEGRACJA GRUPY 12 WRZEŚNIA 2012 R. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 13 WRZEŚNIA 2012 R.INTEGRACJA GRUPY 12 WRZEŚNIA 2012 R. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 13 WRZEŚNIA 2012 R.INTEGRACJA GRUPY 12 WRZEŚNIA 2012 R. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 13 WRZEŚNIA 2012 R.INTEGRACJA GRUPY 12 WRZEŚNIA 2012 R. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 13 WRZEŚNIA 2012 R.INTEGRACJA GRUPY 12 WRZEŚNIA 2012 R. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 13 WRZEŚNIA 2012 R.
Ikonka symbolizująca artykuł

Nowe kwoty kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r.

2012-08-21
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), od 1 listopada 2012 r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.

Czytaj całość artykułu "Nowe kwoty kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r."

Ikonka symbolizująca artykuł

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE - WYŁONIENIE GRUPY DOCELOWEJ UCZESTNIKÓW PROJEKTU WSPARCIE DZIAŁAŃ NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI REALIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODAWIE

2012-08-21
efs-logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie rozpoczyna realizację projektu systemowego w kolejnej edycji na 2012 rok, współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez GOPS w Kłodawie.

Czytaj całość artykułu "SPOTKANIE ORGANIZACYJNE - WYŁONIENIE GRUPY DOCELOWEJ UCZESTNIKÓW PROJEKTU WSPARCIE DZIAŁAŃ NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI REALIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODAWIE"

Ikonka symbolizująca artykuł

KOMUNIKAT

2012-07-06
W związku z podpisaną przez GOPS w Kłodawie umową Partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej, Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze przesyła kolejny komunikat informujący o działaniach podjętych przez Radę Programową Partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej na spotkaniu w 29 czerwca 2012r.

Załączniki:

 1. KOMUNIKAT (plik doc 420KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od lipca do grudnia 2012 r.

2012-07-03
Rada Ministrów w dniu 25 czerwca 2012 r. przyjęła uchwałę Nr 104/2012 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2012 r., poz. 732). Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku, listopadzie lub grudniu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) - niezależnie od wieku dziecka, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana z urzędu. Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego. Osoby uprawnione do pomocy nie muszą składać wniosków o jej przyznanie, gdyż będzie ona przyznawana i wypłacana z urzędu.

Czytaj całość artykułu "Informacja w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od lipca do grudnia 2012 r."

Ikonka symbolizująca artykuł

WYJAZD INTEGRACYJNY DO MIĘDZYZDROJÓW 21. 06. 2012R.

2012-06-25
efs-logo

W ramach realizowanego projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie, uczestnicy w/w projektu pojechali na jednodniowy wyjazd nad morze do miejscowości Międzyzdroje. Plan wycieczki został opracowany wspólnie z uczestnikami, którzy przy wykorzystaniu internetu oraz własnych doświadczeń wskazali miejsca najbardziej wartościowe oraz najbardziej godne zwiedzenia. W związku z tym grupa uczestników zobowiązana została do ustalenia kosztów biletów wstępu do wybranych wcześniej miejsc z zaznaczeniem tego, iż dotyczy to grupy zorganizowanej. Ponadto uczestnicy wraz z pracownikami zaangażowanymi w realizację projektu przeprowadzili rozeznanie w celu znalezienia odpowiedniego miejsca oferującego posiłki.

Czytaj całość artykułu "WYJAZD INTEGRACYJNY DO MIĘDZYZDROJÓW 21. 06. 2012R. "

WYJAZD INTEGRACYJNY DO MIĘDZYZDROJÓW 21. 06. 2012R. WYJAZD INTEGRACYJNY DO MIĘDZYZDROJÓW 21. 06. 2012R. WYJAZD INTEGRACYJNY DO MIĘDZYZDROJÓW 21. 06. 2012R. WYJAZD INTEGRACYJNY DO MIĘDZYZDROJÓW 21. 06. 2012R. WYJAZD INTEGRACYJNY DO MIĘDZYZDROJÓW 21. 06. 2012R. WYJAZD INTEGRACYJNY DO MIĘDZYZDROJÓW 21. 06. 2012R. WYJAZD INTEGRACYJNY DO MIĘDZYZDROJÓW 21. 06. 2012R. WYJAZD INTEGRACYJNY DO MIĘDZYZDROJÓW 21. 06. 2012R. WYJAZD INTEGRACYJNY DO MIĘDZYZDROJÓW 21. 06. 2012R. WYJAZD INTEGRACYJNY DO MIĘDZYZDROJÓW 21. 06. 2012R. WYJAZD INTEGRACYJNY DO MIĘDZYZDROJÓW 21. 06. 2012R. WYJAZD INTEGRACYJNY DO MIĘDZYZDROJÓW 21. 06. 2012R. WYJAZD INTEGRACYJNY DO MIĘDZYZDROJÓW 21. 06. 2012R. WYJAZD INTEGRACYJNY DO MIĘDZYZDROJÓW 21. 06. 2012R. WYJAZD INTEGRACYJNY DO MIĘDZYZDROJÓW 21. 06. 2012R. WYJAZD INTEGRACYJNY DO MIĘDZYZDROJÓW 21. 06. 2012R.
Ikonka symbolizująca artykuł

ATRAKCYJNE DOKUMENTY APLIKACYJNE - PRZEPUSTKĄ DO ZNALEZIENIA PRACY 11-12 CZERWCA 2012 R.

2012-06-18
efs-logo

Zajęcia te stanowiły kontynuację cyklu zajęć komputerowych, zapoczątkowanego w miesiącu kwietniu. Jednak tym razem zdecydowanie bardziej nacisk został położony na kwestię dotyczącą poszukiwania zatrudnienia.

Czytaj całość artykułu "ATRAKCYJNE DOKUMENTY APLIKACYJNE - PRZEPUSTKĄ DO ZNALEZIENIA PRACY 11-12 CZERWCA 2012 R. "

ATRAKCYJNE DOKUMENTY APLIKACYJNE - PRZEPUSTKĄ DO ZNALEZIENIA PRACY 11-12 CZERWCA 2012 R. ATRAKCYJNE DOKUMENTY APLIKACYJNE - PRZEPUSTKĄ DO ZNALEZIENIA PRACY 11-12 CZERWCA 2012 R. ATRAKCYJNE DOKUMENTY APLIKACYJNE - PRZEPUSTKĄ DO ZNALEZIENIA PRACY 11-12 CZERWCA 2012 R.
Ikonka symbolizująca artykuł

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA 13 CZERWCA 2012

2012-06-18
efs-logo

W tym dniu odbyło się spotkanie pod nazwą Rozmowa kwalifikacyjna, stanowiące kontynuacje poprzednich spotkań z obejmujących zakres przygotowania do poszukiwania i podjęcia zatrudnienia.

Czytaj całość artykułu "ROZMOWA KWALIFIKACYJNA 13 CZERWCA 2012"

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA 13 CZERWCA 2012ROZMOWA KWALIFIKACYJNA 13 CZERWCA 2012ROZMOWA KWALIFIKACYJNA 13 CZERWCA 2012ROZMOWA KWALIFIKACYJNA 13 CZERWCA 2012ROZMOWA KWALIFIKACYJNA 13 CZERWCA 2012
Ikonka symbolizująca artykuł

Przedłużenie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

2012-06-12
Termin do składania wniosków o przyznanie pomocy na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r., został przedłużony do dnia do 30 czerwca 2012 r.

Czytaj całość artykułu "Przedłużenie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne "

Ikonka symbolizująca artykuł

KOLONIE DLA DZIECI ROLNIKÓW

2012-06-06
Lubuska Izba Rolnicza prowadzi nabór na kolonie letnie, dofinansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników dla dzieci i młodzieży szkolnej do 16 roku życia, którego przynajmniej jedno z rodziców jest ubezpieczone w pełnym zakresie lub jedno z rodziców jest uprawnione do świadczeń z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Odpłatność za jednego uczestnika:450zł

Czytaj całość artykułu "KOLONIE DLA DZIECI ROLNIKÓW"

Ikonka symbolizująca artykuł

ZAJĘCIA Z DECUPAGE-U 24 MAJA 2012 R.

2012-05-31
efs-logo

Po doświadczeniach z ubiegłej edycji postanowiono powtórzyć zajęcia manualne, które wówczas okazały się starzałem w dziesiątkę, w związku z tym w dniu 24 maja 2012 roku zorganizowane zostały dla uczestników projektu pod nazwą Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Kłodawie zajęcia, które dotyczyły pracy metodą decupage .

Czytaj całość artykułu "ZAJĘCIA Z DECUPAGE-U 24 MAJA 2012 R. "

ZAJĘCIA Z DECUPAGE-U 24 MAJA 2012 R. ZAJĘCIA Z DECUPAGE-U 24 MAJA 2012 R. ZAJĘCIA Z DECUPAGE-U 24 MAJA 2012 R. ZAJĘCIA Z DECUPAGE-U 24 MAJA 2012 R. ZAJĘCIA Z DECUPAGE-U 24 MAJA 2012 R. ZAJĘCIA Z DECUPAGE-U 24 MAJA 2012 R.
Ikonka symbolizująca artykuł

SPOTKANIE Z KURATOREM 28 MAJA 2012 R.

2012-05-31
efs-logo

W dniu 28 maja 20112 roku uczestniczki projektu Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie spotkały się z kuratorem rodzinnym Panią Beatą Makowską, która podczas tego spotkania, udzieliła wielu odpowiedzi na pytania uczestniczek projektu. Dzięki temu, iż spotkanie to miało charakter luźnego spotkania (pogadanki), uczestniczki nie odczuwały dystansu do Pani prowadzącej, a tym samym potrafiły się otworzyć i pytać o nurtujące je kwestie.

Czytaj całość artykułu "SPOTKANIE Z KURATOREM 28 MAJA 2012 R. "

SPOTKANIE Z KURATOREM 28 MAJA 2012 R. SPOTKANIE Z KURATOREM 28 MAJA 2012 R. SPOTKANIE Z KURATOREM 28 MAJA 2012 R. SPOTKANIE Z KURATOREM 28 MAJA 2012 R.
Ikonka symbolizująca artykuł

PODSTAWY KRAWIECTWA - 7 MAJA 2012 R.

2012-05-14
efs-logo

Kontakt z igłą i nitką nie jest niczym nowym dla uczestniczek projektu Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS. Jednak poziom umiejętności jakie posiadają jest bardzo różnorodny, a w niektórych przypadkach była to pierwsza, tak zaawansowana przygoda z krawiectwem. Zajęcia te odbyły się w Wojewódzkim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. Zakres programowy tego spotkania obejmował poziom podstawowy, w takim stopniu aby uczestniczki, nabyte umiejętności mogły wykorzystać dla potrzeb własnych i swoich rodzin w codziennym życiu.

Czytaj całość artykułu "PODSTAWY KRAWIECTWA - 7 MAJA 2012 R."

PODSTAWY KRAWIECTWA - 7 MAJA 2012 R.PODSTAWY KRAWIECTWA - 7 MAJA 2012 R.PODSTAWY KRAWIECTWA - 7 MAJA 2012 R.PODSTAWY KRAWIECTWA - 7 MAJA 2012 R.PODSTAWY KRAWIECTWA - 7 MAJA 2012 R.PODSTAWY KRAWIECTWA - 7 MAJA 2012 R.PODSTAWY KRAWIECTWA - 7 MAJA 2012 R.PODSTAWY KRAWIECTWA - 7 MAJA 2012 R.PODSTAWY KRAWIECTWA - 7 MAJA 2012 R.PODSTAWY KRAWIECTWA - 7 MAJA 2012 R.PODSTAWY KRAWIECTWA - 7 MAJA 2012 R.PODSTAWY KRAWIECTWA - 7 MAJA 2012 R.PODSTAWY KRAWIECTWA - 7 MAJA 2012 R.PODSTAWY KRAWIECTWA - 7 MAJA 2012 R.PODSTAWY KRAWIECTWA - 7 MAJA 2012 R.PODSTAWY KRAWIECTWA - 7 MAJA 2012 R.PODSTAWY KRAWIECTWA - 7 MAJA 2012 R.
Ikonka symbolizująca artykuł

ZNACZENIE WIZERUNKU W POSZUKIWANIU PRACY 26 KWIETNIA 2012 R., 9 MAJA 2012 R.

2012-05-14
efs-logo

W dniach 26 kwietnia i 9 maja 2012r. uczestniczki projektu Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie skorzystały z usług salonu odnowy biologicznej Villa Estetica, gdzie poddane zostały kompleksowej metamorfozie. Część Pań zdecydowała się na radykalne zmiany w pełni zdając się na profesjonalizm Pani Angeliki Zielińskiej (stylistka fryzur ) i Pani Magdaleny Motyka (kosmetyczka, wizażystka) - efekty były oszałamiające.

Czytaj całość artykułu "ZNACZENIE WIZERUNKU W POSZUKIWANIU PRACY 26 KWIETNIA 2012 R., 9 MAJA 2012 R."

ZNACZENIE WIZERUNKU W POSZUKIWANIU PRACY 26 KWIETNIA 2012 R., 9 MAJA 2012 R.ZNACZENIE WIZERUNKU W POSZUKIWANIU PRACY 26 KWIETNIA 2012 R., 9 MAJA 2012 R.ZNACZENIE WIZERUNKU W POSZUKIWANIU PRACY 26 KWIETNIA 2012 R., 9 MAJA 2012 R.ZNACZENIE WIZERUNKU W POSZUKIWANIU PRACY 26 KWIETNIA 2012 R., 9 MAJA 2012 R.ZNACZENIE WIZERUNKU W POSZUKIWANIU PRACY 26 KWIETNIA 2012 R., 9 MAJA 2012 R.ZNACZENIE WIZERUNKU W POSZUKIWANIU PRACY 26 KWIETNIA 2012 R., 9 MAJA 2012 R.ZNACZENIE WIZERUNKU W POSZUKIWANIU PRACY 26 KWIETNIA 2012 R., 9 MAJA 2012 R.ZNACZENIE WIZERUNKU W POSZUKIWANIU PRACY 26 KWIETNIA 2012 R., 9 MAJA 2012 R.ZNACZENIE WIZERUNKU W POSZUKIWANIU PRACY 26 KWIETNIA 2012 R., 9 MAJA 2012 R.ZNACZENIE WIZERUNKU W POSZUKIWANIU PRACY 26 KWIETNIA 2012 R., 9 MAJA 2012 R.ZNACZENIE WIZERUNKU W POSZUKIWANIU PRACY 26 KWIETNIA 2012 R., 9 MAJA 2012 R.ZNACZENIE WIZERUNKU W POSZUKIWANIU PRACY 26 KWIETNIA 2012 R., 9 MAJA 2012 R.ZNACZENIE WIZERUNKU W POSZUKIWANIU PRACY 26 KWIETNIA 2012 R., 9 MAJA 2012 R.ZNACZENIE WIZERUNKU W POSZUKIWANIU PRACY 26 KWIETNIA 2012 R., 9 MAJA 2012 R.ZNACZENIE WIZERUNKU W POSZUKIWANIU PRACY 26 KWIETNIA 2012 R., 9 MAJA 2012 R.ZNACZENIE WIZERUNKU W POSZUKIWANIU PRACY 26 KWIETNIA 2012 R., 9 MAJA 2012 R.
Ikonka symbolizująca artykuł

INDYWIDUALNE KONSULTACJE Z PSYCHOLOGIEM

2012-05-07
efs-logo

Uczestnicy obecnej edycji projektu Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS, korzystali w miesiącach marzec i kwiecień z indywidualnych konsultacji psychologicznych.

Czytaj całość artykułu "INDYWIDUALNE KONSULTACJE Z PSYCHOLOGIEM"

Ikonka symbolizująca artykuł

29 MARCA 2012R. PROFILAKTYKA ZDROWIA KOBIET

2012-04-02
efs-logo

Nie od dziś wiadomo, że lepiej zapobiegać niż leczyć dlatego w programie projektu Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie przewidziane zostało dla Pań biorących udział w tegorocznej edycji projektu spotkanie promujące zdrowie z Panią Anną Janicką - położną, która poruszyła kwestie dotyczące zdrowia kobiecego. Szczególnie bardzo podkreślała znaczenie regularnego przeprowadzania badań kontrolnych jak również prowadzenia zdrowego trybu życia.

Czytaj całość artykułu "29 MARCA 2012R. PROFILAKTYKA ZDROWIA KOBIET"

29 MARCA 2012R. PROFILAKTYKA ZDROWIA KOBIET29 MARCA 2012R. PROFILAKTYKA ZDROWIA KOBIET29 MARCA 2012R. PROFILAKTYKA ZDROWIA KOBIET29 MARCA 2012R. PROFILAKTYKA ZDROWIA KOBIET29 MARCA 2012R. PROFILAKTYKA ZDROWIA KOBIET29 MARCA 2012R. PROFILAKTYKA ZDROWIA KOBIET29 MARCA 2012R. PROFILAKTYKA ZDROWIA KOBIET
Ikonka symbolizująca artykuł

PORADY PRAWNE 21 MARCA 2012R.

2012-03-23
efs-logo

W dniu 21 marca 2012 roku uczestnicy projekty Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie mieli okazję skorzystania z profesjonalnych porad prawnych, których udzielił radca prawny Pan Krzysztof Kowalski.

Czytaj całość artykułu "PORADY PRAWNE 21 MARCA 2012R."

Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie - Program

2012-03-22
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że w Gminnym Ośrodku Kultury w Wojcieszycach znajduje się punkt wydawania żywności dla klientów GOPS.

Czytaj całość artykułu "Ogłoszenie - Program "

Ikonka symbolizująca artykuł

PLANOWANIE BUDŻETU DOMOWEGO 15 MARCA 2012R.

2012-03-20
efs-logo

Spotkanie to miało charakter warsztatu zmierzającego do pokazania uczestnikom projektu POKL Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie, że racjonalne planowanie i przemyślane wydatki przyczynią się do zminimalizowania wyciekania pieniędzy przez palce, a tym samym mogą znacząco poprawić kondycję domowego budżetu.

Czytaj całość artykułu "PLANOWANIE BUDŻETU DOMOWEGO 15 MARCA 2012R."

Ikonka symbolizująca artykuł

6-7 MARCA 2012 R. INTERNET - MEDIUM W POSZUKIWANIU PRACY

2012-03-12
efs-logo

Podczas spotkań w dniach 3 i 4 kwietnia 2012r. Paniom biorącym udział w projekcie Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie zostały zaprezentowane podstawy obsługi komputera. Spotkania te miały charakter praktycznych zajęć podczas, których wszystkie uczestniczki czynnie poszerzały zakres swoich informacji na temat komputerów. Niestety w przypadku kilku Pań wiedza ta była znikoma, a wręcz równa zeru. W związku z tym, zajęcia te opiewały głównie o najważniejszych kwestiach dotyczących obsługi komputera. Jednak najistotniejszym założeniem tego spotkania było pokazanie uczestniczkom obcego im dotychczas, choć ogólnie powszechnego dzisiaj sposobu poszukiwania ofert pracy na stronach internetowych i aplikowania stosownej dokumentacji.

Czytaj całość artykułu "6-7 MARCA 2012 R. INTERNET - MEDIUM W POSZUKIWANIU PRACY"

6-7 MARCA 2012 R. INTERNET - MEDIUM W POSZUKIWANIU PRACY6-7 MARCA 2012 R. INTERNET - MEDIUM W POSZUKIWANIU PRACY6-7 MARCA 2012 R. INTERNET - MEDIUM W POSZUKIWANIU PRACY6-7 MARCA 2012 R. INTERNET - MEDIUM W POSZUKIWANIU PRACY6-7 MARCA 2012 R. INTERNET - MEDIUM W POSZUKIWANIU PRACY6-7 MARCA 2012 R. INTERNET - MEDIUM W POSZUKIWANIU PRACY6-7 MARCA 2012 R. INTERNET - MEDIUM W POSZUKIWANIU PRACY6-7 MARCA 2012 R. INTERNET - MEDIUM W POSZUKIWANIU PRACY6-7 MARCA 2012 R. INTERNET - MEDIUM W POSZUKIWANIU PRACY6-7 MARCA 2012 R. INTERNET - MEDIUM W POSZUKIWANIU PRACY
Ikonka symbolizująca artykuł

7 MARCA 2012 r. POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI

2012-03-09
efs-logo

W dniu 7 marca 2012 roku odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Treningu umiejętności społecznych. Celem tego spotkania było pokazanie uczestniczkom projektu jak wiele można zdziałać znając własną wartość i wierząc we własne możliwości. Ponadto podczas tego spotkania wszystkie panie biorące w nim udział starały się określić własną wartość poprzez autoanalizę. Określano również znaczenie własnych myśli na emocje i zachowanie. Psycholog prowadząca spotkanie wskazała sposoby przełamywania destrukcyjnego myślenia o sobie i swojej sile sprawczej oraz w jaki sposób kształtować w sobie pozytywne myślenie o własnej osobie za pomocą komunikatów wspierających.

Czytaj całość artykułu "7 MARCA 2012 r. POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI"

7 MARCA 2012 r. POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI7 MARCA 2012 r. POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI7 MARCA 2012 r. POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI7 MARCA 2012 r. POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI7 MARCA 2012 r. POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI7 MARCA 2012 r. POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI
Ikonka symbolizująca artykuł

6 MARCA 2012 r. WYJŚCIE DO KINA

2012-03-08
efs-logo

W dniu 6 marca 2012 roku uczestniczki projektu Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie zostały zaproszone do kina Helios w Gorzowie Wlkp. na film pt. I że Cię nie opuszczę. Koszt dojazdu oraz zakupionych biletów został pokryty ze środków przewidzianych na realizację w/w projektu, dzięki czemu jedynym kosztem poniesionym przez uczestniczki były chwile radości i miło spędzonego dnia w sympatycznym towarzystwie 

Czytaj całość artykułu "6 MARCA 2012 r. WYJŚCIE DO KINA"

6 MARCA 2012 r. WYJŚCIE DO KINA6 MARCA 2012 r. WYJŚCIE DO KINA6 MARCA 2012 r. WYJŚCIE DO KINA6 MARCA 2012 r. WYJŚCIE DO KINA6 MARCA 2012 r. WYJŚCIE DO KINA6 MARCA 2012 r. WYJŚCIE DO KINA6 MARCA 2012 r. WYJŚCIE DO KINA
Ikonka symbolizująca artykuł

29 LUTEGO 2012 r. KOMUNIKACJA W RELACJI RODZIC - DZIECKO

2012-03-02
efs-logo

Kolejnego dnia po spotkaniu poświęconym asertywności tj. 29 lutego 2012 roku odbyło się spotkanie poświęcone prawidłowej komunikacji pomiędzy rodzicami i ich dziećmi. Szczególną uwagę zwrócono przede wszystkim na uczucia i emocje dziecka, jak je rozpoznać i prawidłowo zrozumieć, ale również na aktywne słuchanie tego, co dziecko ma do powiedzenia.

Czytaj całość artykułu "29 LUTEGO 2012 r. KOMUNIKACJA W RELACJI RODZIC - DZIECKO"

Ikonka symbolizująca artykuł

28 LUTEGO 2012 r. ASERTYWNOŚĆ

2012-03-01
efs-logo

W dniu 28 lutego 2012 roku odbyło się kolejne spotkanie z cyklu spotkań zatytułowanych Trening umiejętności społecznych. Celem tego spotkanie było przybliżenie uczestnikom projektu Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie istoty pojęcia asertywności, jakie korzyści można uzyskać zachowując postawę asertywną oraz w jaki sposób bezpośrednio wyrażać swoje emocje, żądania i oczekiwania za pomocą zachowań asertywnych czyli takich, które nie naruszają praw psychicznych i terytorialnych innych osób jak również własnych.

Czytaj całość artykułu "28 LUTEGO 2012 r. ASERTYWNOŚĆ"

28 LUTEGO 2012 r. ASERTYWNOŚĆ28 LUTEGO 2012 r. ASERTYWNOŚĆ28 LUTEGO 2012 r. ASERTYWNOŚĆ28 LUTEGO 2012 r. ASERTYWNOŚĆ
Ikonka symbolizująca artykuł

INTEGRACJA GRUPY 7 LUTEGO 2012 R. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 8 LUTEGO 2012 R.

2012-02-22
efs-logo

W dniach 7 i 8 lutego 2012 roku odbyły się spotkania realizowane w ramach projektu Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie.

Czytaj całość artykułu "INTEGRACJA GRUPY 7 LUTEGO 2012 R. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 8 LUTEGO 2012 R."

INTEGRACJA GRUPY 7 LUTEGO 2012 R. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 8 LUTEGO 2012 R.INTEGRACJA GRUPY 7 LUTEGO 2012 R. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 8 LUTEGO 2012 R.INTEGRACJA GRUPY 7 LUTEGO 2012 R. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 8 LUTEGO 2012 R.INTEGRACJA GRUPY 7 LUTEGO 2012 R. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 8 LUTEGO 2012 R.INTEGRACJA GRUPY 7 LUTEGO 2012 R. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 8 LUTEGO 2012 R.INTEGRACJA GRUPY 7 LUTEGO 2012 R. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 8 LUTEGO 2012 R.INTEGRACJA GRUPY 7 LUTEGO 2012 R. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 8 LUTEGO 2012 R.
Ikonka symbolizująca artykuł

Opis założen projektu na 2012 rok

2012-02-13
efs-logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie od 1 stycznia 2012 roku realizuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten nosi nazwę Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie, w ramach którego realizowane będą spotkania ukierunkowane na aktywizację i integrację uczestników, oraz na powrót do pełnienia podstawowych ról społecznych. Działania przewidziane na 2012 rok stanowią kolejną edycję w/w projektu, którego realizację tut. GOPS rozpoczął w miesiącu lipcu 2011r.

Czytaj całość artykułu "Opis założen projektu na 2012 rok"

Ikonka symbolizująca artykuł

Spotkanie organizacyjne

2012-02-01
efs-logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie rozpoczyna realizację projektu systemowego w edycji na 2012 rok, współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez GOPS w Kłodawie.

Czytaj całość artykułu "Spotkanie organizacyjne"

Ikonka symbolizująca artykuł

Komunikat dot. spotkania partnerskiego

2012-01-25
W związku z podpisaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie umową Partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej, Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze przesłał komunikat dot. spotkania partnerskiego, które odbyło się w grudniu 2011r. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze.

Załączniki:

 1. Komunikat dot. spotkania partnerskiego (plik doc 437KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

SPOTKANIE WIGILIJNE - ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

2011-12-19
efs-logo

Zbieżność zakończenia I etapu projektu pn. Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Kłodawie i zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia było doskonałym czasem na uroczyste zakończenie owiane atmosferą świąt. Spotkanie, które odbyło się 14 grudnia 2011 roku, zorganizowane zostało w klimacie wigilijnym, gdzie przy wspólnym, suto zastawionym stole spotkali się uczestnicy projektu z pracownikami GOPS Kłodawa bezpośrednio zaangażowanymi w realizację w/w projektu i Panią Kierownik Bożeną Wójcik, z Panem Piotrem Czaplińskim - sekretarzem Gminy Kłodawa, z Panią Elizą Siedziniewską przedstawicielem Firmy AUDIT prowadzącej spotkania realizowane w ramach projektu, z Panem dr Jakubem Kowalskim - stomatologiem i jego asystentką Margeritą Łaszyn, którzy świadczyli swoje specjalistyczne usługi uczestnikom projektu oraz z Panią Moniką Piątek Pracownikiem Publicznej Biblioteki w Kłodawie, która przeprowadziła zajęcia decupage.

Czytaj całość artykułu "SPOTKANIE WIGILIJNE - ZAKOŃCZENIE PROJEKTU"

SPOTKANIE WIGILIJNE - ZAKOŃCZENIE PROJEKTUSPOTKANIE WIGILIJNE - ZAKOŃCZENIE PROJEKTUSPOTKANIE WIGILIJNE - ZAKOŃCZENIE PROJEKTUSPOTKANIE WIGILIJNE - ZAKOŃCZENIE PROJEKTUSPOTKANIE WIGILIJNE - ZAKOŃCZENIE PROJEKTUSPOTKANIE WIGILIJNE - ZAKOŃCZENIE PROJEKTUSPOTKANIE WIGILIJNE - ZAKOŃCZENIE PROJEKTUSPOTKANIE WIGILIJNE - ZAKOŃCZENIE PROJEKTU
Ikonka symbolizująca artykuł

OFERTA

2011-12-15
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie ogłasza ofertę transportową na dystrybucję artykułów spożywczych w roku 2012 z Banku Żywności w Gorzowie Wlkp. przy ul. Chopina do Gminnego Ośrodka Kultury w Wojcieszycach.

Czytaj całość artykułu "OFERTA"

Ikonka symbolizująca artykuł

ZAJĘCIA Z DECUPAGE-U

2011-12-08
efs-logo

Z okazji mikołajek zorganizowane zostały dla uczestników projektu pod nazwą Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Kłodawie zajęcia niespodzianka, które odbył się, dzięki uprzejmości Pani dyrektor Magdaleny Turskie,j w Bibliotece Publicznej w Kłodawie.
Uczestnicy do ostatniej chwili nie wiedzieli jaka będzie tematyka spotkania.

Czytaj całość artykułu "ZAJĘCIA Z DECUPAGE-U"

ZAJĘCIA Z DECUPAGE-UZAJĘCIA Z DECUPAGE-UZAJĘCIA Z DECUPAGE-UZAJĘCIA Z DECUPAGE-UZAJĘCIA Z DECUPAGE-UZAJĘCIA Z DECUPAGE-UZAJĘCIA Z DECUPAGE-UZAJĘCIA Z DECUPAGE-UZAJĘCIA Z DECUPAGE-UZAJĘCIA Z DECUPAGE-U
Ikonka symbolizująca artykuł

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

2011-12-07
efs-logo

W dniach 1-2 grudnia 2011 roku odbyły się spotkania pod nazwą Rozmowa kwalifikacyjna, stanowiące kontynuacje poprzednich spotkań z zakresu autoprezentacji oraz analizy rynku i poszukiwania ofert pracy.

Czytaj całość artykułu "ROZMOWA KWALIFIKACYJNA"

Ikonka symbolizująca artykuł

"ANALIZA RYNKU I POSZUKIWANIE OFERT PRACY"

2011-11-28
efs-logo W dniach 23 i 24 listopada odbyło się spotkanie uczestników projektu pod tytułem"Analiza rynku i poszukiwanie ofert pracy".

Czytaj całość artykułu ""ANALIZA RYNKU I POSZUKIWANIE OFERT PRACY""

Ikonka symbolizująca artykuł

"AUTOPREZENTACJA"

2011-11-14
efs-logo Było to spotkanie mające charakter spotkania towarzyskiego, na którym uczestniczki projektu pn. Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Kłodawie prowadziły luźne rozmowy na temat znaczenia wizerunku w życiu codziennym jak również w sytuacjach związanych ze sprawami formalnymi, urzędowymi itp.

Czytaj całość artykułu ""AUTOPREZENTACJA""

IMG_0020.jpgIMG_0025.jpgIMG_0037.jpgIMG_0040.jpgIMG_0041.jpgIMG_0049.jpgIMG_0050.jpgIMG_0053.jpgIMG_0057.jpgIMG_0063.jpg
Ikonka symbolizująca artykuł

SPOTKANIE INDYWIDUALNE Z PSYCHOLOGIEM

2011-11-10
efs-logo Dnia 8 listopada 2011 roku odbyły się indywidualne spotkania z psychologiem, który podczas innych zajęć miał możliwość bliżej przyjrzeć się i rozeznać w specyficznych, indywidualnych właściwościach psychicznych poszczególnych uczestników i na tej podstawie spośród wszystkich uczestników projektu pn. Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Kłodawie wskazał grupę ośmiu osób wymagających indywidualnej rozmowy z psychologiem.

Czytaj całość artykułu "SPOTKANIE INDYWIDUALNE Z PSYCHOLOGIEM"

Ikonka symbolizująca artykuł

Spotkania z serii SZKOŁA RODZICÓW

2011-11-07
efs-logo W dniach 12, 19, 27 października 2011 roku oraz 3 listopada 2011 roku odbyły się spotkania organizowane w ramach projektu systemowego z Poddziałania 7.1.1. p.n Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie. Zajęcia te zatytułowane były Szkoła rodziców, których celem było uświadomienie rodzicom, że za pomocą prawidłowej relacji i stosowaniu właściwych metod można kształtować w dzieciach pozytywne postawy wobec własnej osoby jak również innych osób.

Czytaj całość artykułu "Spotkania z serii SZKOŁA RODZICÓW"

Ikonka symbolizująca artykuł

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

2011-10-07
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że dnia 27 września 2011 roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Czytaj całość artykułu "Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne"

Załączniki:

 1. Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (plik pdf 88KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

19 - 20 i 26 - 27 września 2011r. TRENING INTERPERSONALNY

2011-09-29
efs-logo W dniach 19 - 20 oraz 26 - 27 września 2011 roku odbyły się kolejne spotkania w ramach realizowanego projektu systemowego z Poddziałania 7.1.1 pod nazwą Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie.

Czytaj całość artykułu "19 - 20 i 26 - 27 września 2011r. TRENING INTERPERSONALNY"

19 - 20 i 26 - 27 września 2011r. TRENING INTERPERSONALNY19 - 20 i 26 - 27 września 2011r. TRENING INTERPERSONALNY19 - 20 i 26 - 27 września 2011r. TRENING INTERPERSONALNY19 - 20 i 26 - 27 września 2011r. TRENING INTERPERSONALNY19 - 20 i 26 - 27 września 2011r. TRENING INTERPERSONALNY19 - 20 i 26 - 27 września 2011r. TRENING INTERPERSONALNY19 - 20 i 26 - 27 września 2011r. TRENING INTERPERSONALNY19 - 20 i 26 - 27 września 2011r. TRENING INTERPERSONALNY19 - 20 i 26 - 27 września 2011r. TRENING INTERPERSONALNY19 - 20 i 26 - 27 września 2011r. TRENING INTERPERSONALNY19 - 20 i 26 - 27 września 2011r. TRENING INTERPERSONALNY19 - 20 i 26 - 27 września 2011r. TRENING INTERPERSONALNY19 - 20 i 26 - 27 września 2011r. TRENING INTERPERSONALNY19 - 20 i 26 - 27 września 2011r. TRENING INTERPERSONALNY
Ikonka symbolizująca artykuł

Spotkanie integracyjne uczestników projektu Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie.

2011-09-02
efs-logo We wtorek 30 sierpnia 2011 roku odbyło się spotkanie integracyjne zorganizowane dla beneficjentów tutejszego GOPS, biorących aktualnie udział w projekcie współfinansowanym ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
pn. Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie.

Czytaj całość artykułu "Spotkanie integracyjne uczestników projektu Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie."

Spotkanie integracyjne uczestników projektu Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie.Spotkanie integracyjne uczestników projektu Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie.Spotkanie integracyjne uczestników projektu Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie.Spotkanie integracyjne uczestników projektu Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie.Spotkanie integracyjne uczestników projektu Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie.Spotkanie integracyjne uczestników projektu Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie.Spotkanie integracyjne uczestników projektu Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie.Spotkanie integracyjne uczestników projektu Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie.Spotkanie integracyjne uczestników projektu Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie.Spotkanie integracyjne uczestników projektu Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie.Spotkanie integracyjne uczestników projektu Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie.Spotkanie integracyjne uczestników projektu Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie.Spotkanie integracyjne uczestników projektu Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie.
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2011-08-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że zgodnie z art. 14 ust.1a
ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych do zasiłku rodzinnego przysługuje dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.
Dodatek ten przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.

Czytaj całość artykułu "Informacja"

Ikonka symbolizująca artykuł

Spotkanie z doradcą zawodowym

2011-08-26
efs-logo W ramach realizowanego projektu współfinansowanego ze środków UE Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie, uczestnicy w/w projektu mieli możliwość 27 lipca 2011 roku oraz 5 i 8 sierpnia 2011 roku skorzystania z indywidualnych porad doradcy zawodowego, który dzięki rozmowie i przeprowadzonym specjalistycznym testom określi ich profil i preferencje zawodowe.

Czytaj całość artykułu "Spotkanie z doradcą zawodowym"

Spotkanie z doradcą zawodowymSpotkanie z doradcą zawodowymSpotkanie z doradcą zawodowymSpotkanie z doradcą zawodowymSpotkanie z doradcą zawodowym
Ikonka symbolizująca artykuł

Spotaknie integracyjne uczestników projektu

2011-08-26
efs-logo Dnia 30 sierpnia 2011r. odbędzie się spotkanie integracyjne dla uczestników i ich rodzin, którzy biorą udział w projekcie pn. Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Czytaj całość artykułu "Spotaknie integracyjne uczestników projektu"

Ikonka symbolizująca artykuł

Realizacja Projektu Systemowego Poddziałanie 7.1.1 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie

2011-08-04
efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie realizuje od 1 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2013 roku Projekt Systemowy Poddziałanie 7.1.1.pn.:Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie . Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj całość artykułu "Realizacja Projektu Systemowego Poddziałanie 7.1.1 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie"

Realizacja Projektu Systemowego Poddziałanie 7.1.1 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w KłodawieRealizacja Projektu Systemowego Poddziałanie 7.1.1 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w KłodawieRealizacja Projektu Systemowego Poddziałanie 7.1.1 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w KłodawieRealizacja Projektu Systemowego Poddziałanie 7.1.1 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w KłodawieRealizacja Projektu Systemowego Poddziałanie 7.1.1 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie
Ikonka symbolizująca artykuł

Komunikat przypominający o zmianach od 1 stycznia 2012 r. zasad ustalania prawa do świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka

2011-07-27
Od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem).

Czytaj całość artykułu "Komunikat przypominający o zmianach od 1 stycznia 2012 r. zasad ustalania prawa do świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka"

Ikonka symbolizująca artykuł

Niebieska Linia pomaga ofiarom przemocy

2011-05-02
Doświadczasz przemocy domowej i szukasz wsparcia w trudnej sytuacji? Jesteś świadkiem rodzinnego dramatu i chcesz pomóc ofiarom? Wystarczy wybrać numer 0801-12-00-02, by skontaktować się z psychologami i prawnikami. Konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia codziennie pomagają w zmianie życia każdemu, kto chce uwolnić się od przemocy.

Czytaj całość artykułu "Niebieska Linia pomaga ofiarom przemocy"

Link do Europejskie Programy Regionalne
Link do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2023
Link do wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i domu” - edycja 2019-2023
Link do Program „Korpus Wsparcia Seniorów” - edycja 2023
Nowy okres zasiłkowy 2023/2024 - ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie

ul. Kościelna 10
66-415 Kłodawa
tel. (95)721-66-63, faks (95)731-00-46

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności