ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Aktualności
← Powrót do strony głównej

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Ważne informacje kierowane do osób pobierających świadczenia opiekuńcze tj. świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie

2023-09-26

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429) zakłada przebudowę od 1 stycznia 2024 r. dotychczasowego systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez:

- wprowadzenie do systemu prawnego nowego świadczenia - świadczenia wspierającego kierowanego bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 18 r. życia,

- zmiany w warunkach przyznawania funkcjonującego obecnie świadczenia pielęgnacyjnego,

- likwidację specjalnego zasiłku opiekuńczego.

 1. Świadczenie wspierające

Ww. ustawa o świadczeniu wspierającym (w skrócie u.ś.w.), wprowadza nowy rodzaj świadczenia, tj. świadczenie wspierające, które będzie skierowane bezpośrednio do osób z niepełnosprawnościami. Uprawnionymi do świadczenia wspierającego będą osoby z niepełnosprawnościami w wieku od ukończenia 18 roku życia, które uzyskają decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia - na poziomie od 70 pkt do 100 pkt. Poziom potrzeby wsparcia będzie ustalany w formie decyzji przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, natomiast przyznawania i wypłacanie, na podstawie ww. decyzji o poziomie potrzeby wsparcia, świadczenie wspierające będzie, na wniosek osoby z niepełnosprawnościami lub jej przedstawiciela, zadaniem Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ustawa o świadczeniu wspierającym wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r. z pewnymi wyjątkami:

- od 1 stycznia 2024 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 87 do 100 pkt,

- od 1 stycznia 2025 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 78 do 86 pkt,

- od 1 stycznia 2026 r. - świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 70 do 77 pkt .

Uwaga: wyjątkiem od tak określonego ustawą harmonogramu wejścia w życie ustawy jest art. 64 ustawy, zgodnie z którym osoba wymagająca opieki:

1)       na którą przyznano na podstawie przepisów dotychczasowych prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, albo zasiłku dla opiekuna, 

2)       na którą przyznano prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie nowego, obowiązującego od 1 stycznia 2024r. brzmienia ustawy o świadczeniach rodzinnych

– będzie mogła otrzymać świadczenie wspierające od dnia 1 stycznia 2024 r., także
w przypadku, gdy w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, potrzebę tę określono na poziomie niższym niż 87 punktów w skali potrzeby wsparcia. Świadczenie wspierające będzie przysługiwało, w zależności od poziomu potrzeby wsparcia, w wysokości od 40% wysokości renty socjalnej do maksymalnej wysokości - 220% renty socjalnej (będzie to kwota netto czyli bez potrącań na podatek dochodowy czy ubezpieczenie zdrowotne).

Co do zasady świadczenie wspierające będzie przyznawane nie wcześniej niż od dnia ustalenia przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności dla danej osoby poziomu potrzeby wsparcia - w przypadku wniosków o wydanie decyzji w tej sprawie złożonych w roku 2024, wojewódzkie zespoły orzekające będą ustalać poziom potrzeby wsparcia od dnia złożenia wniosku (a nie, jak w docelowym rozwiązaniu, od dnia posiedzenia zespołu). Takie rozwiązanie zapewni w początkowym okresie obowiązywania ustawy możliwość otrzymania przez osoby z niepełnosprawnościami świadczenia wspierającego za cały okres oczekiwania na wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia (art. 65 ust. 3 u.ś.w.).

 

Pakiet osłonowy

Ustawa o świadczeniu wspierającym wprowadziła również także szereg regulacji o charakterze osłonowym dla tych opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy zaprzestaną pobierać świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna w związku z wyborem przez osobę z niepełnosprawnościami świadczenia wspierającego. Obejmują one:

- opłacanie ze środków budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz zdrowotne za opiekuna osoby z niepełnosprawnością, która pobierać będzie świadczenie wspierające – warunkiem jest wspólne zamieszkiwanie i gospodarowanie opiekuna z osobą z niepełnosprawnościami oraz niepodejmowanie zatrudnienia przez opiekuna; co istotne ww. ubezpieczeniami będą mogli być objęci również ci opiekunowie, którzy wcześniej nie pobierali powyższych świadczeń opiekuńczych warunkiem jest jednak wspólne zamieszkiwanie i gospodarowanie opiekuna z osobą z niepełnosprawnościami otrzymującą świadczenie wspierające oraz niepodejmowanie zatrudnienia przez opiekuna; (objęcie ww. ubezpieczeniami będzie realizowane przez ZUS, na wniosek opiekuna składany do ZUS),

- możliwość uzyskania przez opiekuna zasiłku dla bezrobotnych, a także świadczenia przedemerytalnego.

Ponadto planowane jest również uruchomienie programu aktywizacji zawodowej dla opiekunów, którzy pobierali ww. świadczenia opiekuńcze.

 

 1. Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych

Ustawa o świadczeniu wspierającym wprowadziła (w art. 43) również istotne zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych w zakresie świadczeń opiekuńczych: specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczenia pielęgnacyjnego.

 1. specjalny zasiłek opiekuńczy

Z dniem wejścia w życie ustawy o świadczeniu wspierającym czyli 1 stycznia 2024 r. zostaje uchylony art. 16a ustawy o świadczeniach rodzinnych regulujący zasady przysługiwania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Oznacza to, że od tej daty specjalny zasiłek opiekuńczy nie będzie już przyznawany. Jedynie, na podstawie przepisów przejściowych, zasiłek ten będzie mógł być przyznawany także po 31 grudnia 2023 r. w pewnych przypadkach na zasadzie zachowania praw nabytych. Szczegółowe informacje dotyczące przepisów przejściowych regulujących te kwestię opisane zostały w punkcie 3 niniejszej informacji.

 1. świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach

Najważniejsze zmiany w przepisach regulujących zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego obowiązujące od 1 stycznia 2024 r. – w tym nowe brzmienie art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych:

- świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwać wyłącznie osobom sprawującym opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia (art. 17 ust. 1),

- uchylenie warunku rezygnacji lub niepodejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej - oznacza to, że osoby sprawujące opiekę nie będą musiały rezygnować z aktywności zawodowej aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne,

- w konsekwencji uchylenia warunku rezygnacji/niepodejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej uchylono również art. 17b ustawy o świadczeniach rodzinnych, czyli przepis uzależniający przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego rolnikom, małżonkom rolników lub domownikom od warunku zaprzestania prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym. W związku z tym, uchylono również w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników przepisy dotyczące opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za te osoby (składki do KRUS na dotychczasowych zasadach będą przez organy właściwe opłacane tylko w przypadku osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów dotychczasowych –art. 63. ust. 15 u.ś.w.),

- uchylenie art. 17 ust. 1a, czyli przepisu, który wskazywał kolejność osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,

- uchylenie art. 17 ust. 1b, czyli przepisu warunkującego przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego od daty powstania niepełnosprawności,

- uchylenie negatywnej przesłanki uniemożliwiającej przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego jeśli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do własnej emerytury, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia
2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, lub świadczenia pieniężnego przyznanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia,

- uchylenie art. 27 ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych, ograniczającego zbiegi wymienionych w tym przepisie świadczeń rodzinnych.

 

Zmianie uległ również katalog osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Zgodnie
z nowym brzmieniem art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2024r. będzie przysługiwać:

1)       matce albo ojcu,

2)       innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 oraz z 2022 r. poz. 2140) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom,

3)       opiekunowi faktycznemu dziecka,

4)       rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego,

jeżeli sprawują opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Ponadto nowe regulacje dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego przewidują, że w przypadku gdy opiekun sprawuje opiekę nad więcej niż jedną osobą niepełnosprawną w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności, to wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, podwyższa się po 100% na drugą i każdą kolejną osobę, nad którą sprawowana jest opieka (uwaga: dotyczy to osób-opiekunów: wymienionych w art. 17 ust. 1-3, osób będących rodziną zastępczą oraz osób prowadzących rodzinny dom dziecka).

Uwaga: opisane wyżej, nowe warunki przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2024 r. nie dotyczą osób, które, na zasadzie zachowania praw nabytych, będą pobierać to świadczenie na podstawie przepisów dotychczasowych (w oparciu o przepis przejściowy - art. 63 u.ś.w.).

Ponadto nowym przepisem, który zacznie również obowiązywać od 1 stycznia 2024 r. jest art. 17 ust. 4a, zgodnie z którym, w przypadku śmierci osoby wymagającej opieki, osoba sprawująca opiekę zachowuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił zgon osoby wymagającej opieki. Analogiczna regulacja obowiązująca od 1 stycznia 2024 dotyczyć również będzie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów dotychczasowych oraz osób pobierających zasiłek dla opiekuna i została ona uregulowana w art. 63 ust. 12 u.ś.w. (dotyczyć będzie jednak tylko przypadków gdy śmierć osoby wymagającej opieki nastąpiła po 31 grudnia 2023 r.).

 

 1. Przepisy przejściowe

Wprowadzając istotne zmiany w warunkach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego oraz uchylając specjalny zasiłek opiekuńczy, ustawa o świadczeniu wspierającym wprowadza jednocześnie przepisy mające na celu pełną ochronę praw nabytych osób, które nabyły bądź nabędą na starych, obowiązujących przed wejściem w życie ustawy, tj. do 31 grudnia 2023 r. przepisach, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego. Osoby te będą mogły w dalszym ciągu pobierać wymienione świadczenia zgodnie
z dotychczasowymi przepisami. Prawo do pobierania tych świadczeń na zasadach dotychczasowych zostało uregulowane w art. 63 u.ś.w. Przepis ten przewidują, że:

- w sprawach o świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy, do których prawo powstało do dnia 31 grudnia 2023 r., stosuje się przepisy dotychczasowe (art. 63 ust. 1 u.ś.w.),

- osoby, którym przed 1 stycznia 2024 r., albo nawet po tej dacie, ale, na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r., przyznane zostało co najmniej do dnia 31 grudnia 2023 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego, zachowują, na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r., prawo do tych świadczeń nie dłużej jednak niż do końca okresu, na który prawo zostało przyznane (art. 63 ust. 2 u.ś.w.),

- ww. osoby, zachowują prawo do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r., również w przypadku, gdy osobie nad którą sprawują opiekę zostało wydane nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności. Warunkiem zachowania prawa odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego w tym przypadku będzie złożenie wniosku o nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o niepełnosprawności, a następnie złożenie wniosku o ustalenie prawa odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego w terminie 3 miesięcy, licząc od wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności (art. 63 ust. 3 ustawy),

- prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego na zasadach dotychczasowych przysługiwać będzie ww. osobom wymienionym w art. 63 ust. 1-2 u.ś.w. również po upływie okresu zasiłkowego na który prawo zostało przyznane (czyli także na kolejne okresy zasiłkowe) pod warunkiem, że wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym zakończył się dotychczasowy okres zasiłkowy (art. 63 ust. 4 u.ś.w.).

 

Uwaga: przepisy przejściowe o świadczeniu wspierającym wprowadzają również dodatkową, negatywną przesłankę, która przewiduje, że świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy przyznane na zasadach dotychczasowych oraz zasiłek dla opiekuna, nie przysługują jeżeli osoba wymagająca opieki będzie miała przyznane prawo do świadczenia wspierającego (art. 63 ust. 6 u.ś.w.). W konsekwencji tego przepisu wprowadzone zostały także przepisy proceduralne określające:

- zawieszenie postępowania o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna do czasu rozstrzygnięcia sprawy z wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego w sytuacji gdy osoba wymagająca opieki lub osoba uprawniona do jej reprezentowania złożyły wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego. Następnie ustalenie prawa do ww. świadczeń w wyniku podjęcia zawieszonego postępowania następuje po dokonaniu przez ZUS rozstrzygnięcia sprawy z wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego (art. 63 ust. 7-8 u.ś.w.).

- zawieszenie wypłaty przyznanego już świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna jeżeli osoba wymagająca opieki lub osoba uprawniona do jej reprezentowania złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego.

W przypadku odmowy przyznania osobie wymagającej opieki świadczenia wspierającego lub pozostawienia wniosku o to świadczenie bez rozpatrzenia, świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna,  wypłaca się od miesiąca, w którym wstrzymano ich wypłatę do końca okresu na jaki je przyznano, jeżeli nadal osoba spełnia warunki określone w brzmieniu dotychczasowym (art. 63 ust. 9-10 u.ś.w.).

- uznanie za nienależnie pobrane świadczenia: świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna,  wypłaconego opiekunowi za okres, za który osoba wymagająca opieki otrzymała świadczenie wspierające.

Ikonka symbolizująca artykuł

Turnus rekreacyjno- wypoczynkowy- Gościm 2023 r. (fotorelacja)

2023-09-05

W dniach 31.08.2023- 03.09.2023r. odbył się kolejny już turnus rekreacyjny, zorganizowany dla niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Kłodawa, który w tym roku odbył się w Ośrodku Rehabilitacyjno- Wypoczynkowym im. profesora Wiktora Degi, w urokliwej miejscowości Gościm, nieopodal Puszczy Noteckiej. Turnus został sfinansowany dzięki pozyskanemu przez GOPS w Kłodawie dofinansowaniu z PFRON oraz ze środków własnych gminy. Celem wyjazdu rekreacyjnego połączonego z elementami wypoczynku, była ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników. Nasi kuracjusze aktywnie uczestniczyli zarówno w formach aktywnego wypoczynku takich jak spacery, ćwiczenia, jak również spędzali czas na wspólnych wieczorach integracyjnych oraz tanecznych.

Fotorelacja:
 

Gościm 2023 r.Gościm 2023 r.Gościm 2023 r.Gościm 2023 r.Gościm 2023 r.Gościm 2023 r.Gościm 2023 r.Gościm 2023 r.Gościm 2023 r.Gościm 2023 r.
Ikonka symbolizująca artykuł

STOP!!! PRZEMOCY DOMOWEJ

2023-08-25

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie w ramach zadań Zespołu Interdyscyplinarnego inicjuje działania profilaktyczne, edukacyjne i informatyczne mające na celu przeciwdziałanie przemocy domowej. Mając na celu dotarcie do szerokiego grona odbiorów w tym roku skorzystaliśmy z obchodów dożynkowych w Gminie Kłodawa, jakie w miniony weekend tj. 20.08.2023r. był obchodzone w Wojcieszycach.

Pracownicy tut. ośrodka zaprezentowali Mieszkańcom Gminy Kłodawa publikacje w postaci plakatów, ulotek i broszur skłaniających do zapoznania się z definicją przemocy domowej, która po nowelizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 z późn. zm.) jest głównym hasłem w zakresie jej przeciwdziałania. Podejmowane były bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami, których celem było upowszechnianie wiedzy na temat zjawiska przemocy, zjawisk pokrewnych jak i wywołujących przemoc.

Zainteresowani otrzymali broszury informacyjne wraz z numerami telefonów do wszystkich placówek zaangażowanych w pomoc ofiarom przemocy domowej, poznali sposoby reagowania w sytuacjach przemocowych zarówno ze strony ofiary jak również osoby postronnej. Zostali wyposażeni w wiedzę dotyczącą zadań Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na terenie naszej gminy.

 

przeciwdziałanie przemocy domowejprzeciwdziałanie przemocy domowejprzeciwdziałanie przemocy domowejprzeciwdziałanie przemocy domowejprzeciwdziałanie przemocy domowejprzeciwdziałanie przemocy domowejprzeciwdziałanie przemocy domowejprzeciwdziałanie przemocy domowejprzeciwdziałanie przemocy domowejprzeciwdziałanie przemocy domowejprzeciwdziałanie przemocy domowej
Ikonka symbolizująca artykuł

Zgłoszenia do programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

2023-08-25

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego
dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Kłodawa do programu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie, prosi o zgłaszanie się osób chętnych do objęcia usługą asystenta osobistego, jak również samych asystentów.

Celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia
w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, albo traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art.5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością w szczególności mogą polegać na pomocy w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca

 • załatwianiu spraw urzędowych;

 • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury ( np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13  ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U z 2023 r. poz.647,1407 i 1429).

Zgłoszenia do programu w formie - karty zgłoszenia przyjmowane są do dnia 07.09.2023r.
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Kościelna 10, 66-415 Kłodawa nr.
tel. 95 7216663 email: sekretariat@klodawa.gopsinfo.pl

 

Więcej informacji:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

 

 

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenia- Program Asystent osoby z niepełnosprawnością edycja 2024 (plik pdf 188KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

UWAGA KOMUNIKAT !!!!

2023-07-28

Bank GBS Barlinek informuje, że od dnia 07.08.2023 r. w gorzowskiej placówce ruszają prace remontowe. Remont potrwać ma do końca października br., w związku z tym nie będzie możliwe korzystanie z usług banku w siedzibie przy ul. Słowackiego 1ab w Gorzowie Wlkp.

Jednocześnie informujemy, że placówka GBS Barlinek w Kłodawie, w czasie remontu placówki gorzowskiej będzie czynna 2 razy w miesiącu do czasu zakończenia prac. Prosimy o śledzenie informacji na stronie Gops dotyczących dni funkcjonowania placówki w Kłodawie.

Oddział w Kłodawie czynny będzie w miesiącu sierpniu w dniach 21-22.08.2023 r., oraz w dniach 28-29.08.2023 r.

GBS Barlinek
Ikonka symbolizująca artykuł

Pierwsze 60 mln zł z programu „Dobry Start” trafiło na konta rodziców

2023-07-27

ZUS wypłacił pierwsze świadczenia 300 plus z programu „Dobry Start” na wyprawki szkolne dla uczniów. Na konta rodziców trafiło 60 mln zł.

W ramach programu „Dobry start” rodzice i opiekunowie raz w roku mogą otrzymać 300 zł na każde uczące się w szkole dziecko w wieku do 20 lat, a w przypadku dzieci
z niepełnosprawnością – do ukończenia 24. roku życia. Wsparcie finansowe nie przysługuje na dzieci uczące się w tzw. zerówkach oraz na studentów- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Każdego dnia do ZUS-u wpływają nowe wnioski o świadczenie 300 plus. Do tej pory rodzice
i opiekunowie złożyli ich ponad 1,4 mln na ponad 2 mln dzieci. W województwie wielkopolskim tylko w pierwszym tygodniu lipca do ZUS-u wpłynęło ponad 90,1 tys. wniosków.

Za uzyskane środki rodzice mogą zakupić np. podręczniki, zeszyty, długopisy, flamastry, czy inne wyposażenie potrzebne dla uczących się dzieci.

Wnioski o świadczenie można składać do 30 listopada wyłącznie drogą elektroniczną – za pośrednictwem aplikacji mobilnej mZUS, Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS), portalu Emp@tia lub przez bankowość elektroniczną. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Jeśli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach – we wrześniu, październiku lub listopadzie, to wsparcie trafi do rodziny w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

Każda osoba, która złożyła wniosek o świadczenie z programu Dobry Start — również przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia, znajdzie wszystkie informacje na temat swojego wniosku i jego obsługi na portalu PUE ZUS.

'Pierwsze 60 mln zł z programu „Dobry Start” trafiło na konta rodziców'
Ikonka symbolizująca artykuł

Korpus Wspieraj Seniora- II moduł Programu- edycja 2023

2023-07-20

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie przystąpił do realizacji Modułu II Programu Korpus Wspieraj Seniora -edycja 2023 , mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość".

W ramach Programu Seniorom z naszej gminy w wieku 65 lat i więcej został zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

 • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,

 • detektor upadku,

 • czujnik zdjęcia opaski,

 • lokalizator GPS,

 • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,

 • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa jest połączona z całodobowym centrum monitoringu, co daje poczucie bezpieczeństwa nie tylko Seniorom, ale także ich bliskim. Pozwala na komfortowe funkcjonowanie w swoim środowisku lokalnym. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia, wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi.

W zależności od sytuacji Senior może poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

„Opieka na odległość" jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych wymagających usług opiekuńczych jak i tych, którzy z tej formy wsparcia nie korzystają, ale u których zmiany stanu zdrowia są na tyle nieprzewidywalne, że konieczne jest stałe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych Usługa „opieki na odległość” realizowana w ramach tego programu jest bezpłatna dla mieszkańców naszej Gminy.

Obecnie z opasek bezpieczeństwa korzysta 10 Seniorów. Prostota i swoboda obsługi urządzenia, zachęciła ich do włączenia się do Programu, który zapewnia otrzymanie bezzwłocznej pomocy i tym samym poczucie bezpieczeństwa.

Korpus Wspieraj Seniora - Moduł II Prpgramu- edycja 2023Korpus Wspieraj Seniora - Moduł II Prpgramu- edycja 2023Korpus Wspieraj Seniora - Moduł II Prpgramu- edycja 2023Korpus Wspieraj Seniora - Moduł II Prpgramu- edycja 2023Korpus Wspieraj Seniora - Moduł II Prpgramu- edycja 2023Korpus Wspieraj Seniora - Moduł II Prpgramu- edycja 2023Korpus Wspieraj Seniora - Moduł II Prpgramu- edycja 2023

Załączniki:

 1. Korpus Wspieraj Seniora - Moduł II Prpgramu- edycja 2023 (plik pdf 625KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

WAŻNY KOMUNIKAT !

2023-07-12

Drodzy Mieszkańcy,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wnioski o przyznanie świadczenia "Posiłek w szkole i w domu" można składać już od dnia 01 sierpnia. Warunkiem przyznania świadczenia jest złożenie kompletnego wniosku do tutejszego organu odpowiednio wcześnie. Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji. Dziecko będzie uprawnione do korzystania ze świadczenia w szkole dopiero OD DATY WYDANIA DECYZJI.

Z uwagi na okres urlopowy prosimy, by wnioski osób zainteresowanych były składane NA POCZĄTKU SIERPNIA. Pozwoli to na rozpatrzenie ich oraz uzupełnienie ewentualnych braków formalnych, w terminie pozwalajacym na przyznanie posiłku dla dziecka od początku roku szkolnego.

Ikonka symbolizująca artykuł

Spotkania z młodzieżą w ramach profilaktyki z przemocy

2023-07-11

Dnia 20.06.2023 r. w ramach profilaktyki z przemocy, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z dzielnicowymi gminy Kłodawa odbyli spotkania z młodzieżą ze szkół podstawowych. Celem spotkań było zapoznanie dzieci ze zjawiskiem agresji i przemocy fizycznej, psychicznej i słownej. Na spotkaniu uczniowie poznali pojęcia: złość, agresja, przemoc. Poznali sposoby radzenia sobie z przemocą oraz jak reagować będąc ofiarami badź świadkami przemocy. Poznali konsekwencje prawne stosowania przemocy.

Sp Różanki 1Sp Różanki 2Sp Różanki 3Sp Różanki 4Sp Kłodawa 1Sp Kłodawa 2Sp Kłodawa 3Sp Kłodawa 4Sp Kłodawa 5Sp Kłodawa 6
Ikonka symbolizująca artykuł

TURNUS REHABILITACYJNY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2023

2023-06-29

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że dzięki dofinansowaniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych oraz dzięki środkom własnym gminy w terminie od 31.08.2023 do 03.09.2023 r. zostanie zorganizowany kolejny wyjazd do Ośrodka Rehabilitacyjno- Wypoczynkowego im. Prof. Wiktora Degi w Gościumiu. Niepełnosprawni mieszkańcy Gminy Kłodawa będą mieli niepowtarzalną okazję do odpoczynku na łonie nartury, relaksu oraz integracji społecznej. Warunkiem zakwalifikowania do turnusu jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

Zapisy przyjmowane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie ul. Kościelna 10 w terminie od 01.07.2023r. do 31.07.2023r.

Ikonka symbolizująca artykuł

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2023/2024 - ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

2023-06-29

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz wioski o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2023 roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2023 roku.

 

Zgodnie z art. 26 ust. 3, 4 i 4a ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

 • do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

 • w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

 • w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2023 roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2023 roku.

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4-8 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r. w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2023/2024 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

 • - do dnia 31 sierpnia 2023 r., ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2023r. nastąpi do dnia 31 października 2023 r.;

 • - w okresie od dnia 1 września 2023r. do dnia 30 września 2023r., ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 30 listopada 2023r.;

 • - w okresie od dnia 1 października 2023r. do dnia 31 października 2023r., ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 31 grudnia 2023r.;

 • - w okresie od dnia 1 listopada 2023r. do dnia 30 listopada 2023r., ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 31 stycznia 2024r.;

 • - w okresie od dnia 1 grudnia 2023r. do dnia 31 stycznia 2024r., ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia z funduszu alimentacyjnego nastąpi do dnia 28 lutego 2024r.

 

Formularze wniosków oraz informacje o niezbędnych dokumentach, koniecznych do ubiegania się o świadczenia rodzinne oraz o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie przy ul. Kościelnej 10, a także na stronie internetowej www.klodawa.gopsinfo.pl.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. (95)7216663 oraz (95)7310046 w godzinach urzędowania tut. ośrodka, tj.:

poniedziałek 7.30 – 17.00
wtorek – czwartek 7.30 – 15.30
piątek 7.30 – 14.00

W przypadku dokumentów składanych w formie kopii konieczne jest okazanie oryginału dokumentu.


 

Ikonka symbolizująca artykuł

XII Bieg Szlakiem Jeziora Kłodawskiego

2023-05-22

W minioną sobotę tj. 20.05.2023 r. odbyła się prawdziwa uczta dla miłośników biegów. Impreza biegowa pod nazwą XII Bieg Szlakiem Jeziora Kłodawskiego organizowana z inicyajtywy Wójta Gminy Kłodawa, Pani Anny Mołodciak przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie, Panią Justynę Piotrzkiewicz, jak co roku przyciągnęła grono wyśmienitych sportowców w każdym wieku. Rywalizacji sprzyjała przepiękna pogoda oraz fantastyczna atmosfera. W tym roku najliczniejszą grupą startujących biegaczy okazali się uczestnicy w kategorii dzieci do lat 10, którzy tłumnie przybyli wraz ze swoimi opiekunami na kłodawskie błonie. Przed biegiem odbyła się wspólna rozgrzewka. Wydarzenie to dzięki ogromnemu zainteresowaniu na stałe już wpisało się w harmonogram Kłodawskiej Majówki.

W biegu, w kategorii dzieci do lat 10 wzięło udział 48 uczestników. Trasę biegu o długości 200 metrów ukończyli wszyscy, nawet najmłodsi uczestnicy. Zdobywcą pierwszego miejsca w tej kategorii wiekowej został Filip Jakubowski, na drugim miejscu dotarł na metę Kacper Klimas, natomiast zamykający podium na miejscu trzecim na mecie pojawił się Kajetan Tmiel. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni medalami za udział w biegu oraz zdobywcy trzech najlepszych pozycji dodatkowo pucharami, oraz drobnymi upominkami wręczonymi przez Wójta Gminy Kłodawa oraz kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W biegu w kategorii młodzieży w wieku 11-14 lat wzięło udział 27 uczestników. Najlepszy okazał się Aleksander Czupryniak, drugi na metę dotarł Gabriel Kosko, podium zamknął Krzysztof Zalewski. W tej kategorii uczestnicy również zostali nagrodzeni medalami za udział w biegu oraz zdobywcy trzech najlepszych pozycji dodatkowo pucharami, oraz drobnymi upominkami wręczonymi przez Wójta Gminy Kłodawa oraz kierownika GOPS.

Bieg w kategorii Open odbył się ponowo po zakończeniu biegu dzieci i młodzieży.
Trasę liczącą 6,3 kilometra ukończyło 33 uczestników.

W klasyfikacji kobiet pierwsza na mecie pojawiła się Iwona Kunik, druga była Karolina Śmigielska i zamykająca podium z trzecim wynikiem Monika Walentynowicz.

Na mecie w klasyfikacji mężczyzn jako pierwszy pojawił się Mariusz Kwaśnik, drugi dotarł Michał Wlaźlak i zamykający podium na miejscu trzecim na mecie pojawił się Jan Siczyński. Wszyscy uczestnicy zostali uhonorowani medalami, dyplomami oraz pucharami.

Wydarzenie przyciągnęło uczestników nie tylko z terenu gminy Kłodawa, ale również z gmin ościennych dzięki czemu wydarzenie odbiło się szerokim echem wśród miłośników biegów.

fotorelacja:

 

123456789101112131415161718202122232525262829303132
Ikonka symbolizująca artykuł

Zarządzenie nr 5/2023 Kierownika GOPS

2023-04-28
Zarządzenie 5/2023 Kierownika GOPS
Ikonka symbolizująca artykuł

Zarządzenie nr. 2/2023

2023-04-12

Zarządzenie nr. 2/2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie

Załączniki:

 1. Zarządzenie nr 2/23 (plik pdf 1863KB)
Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)
Link do Europejskie Programy Regionalne
Link do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2023
Link do wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i domu” - edycja 2019-2023
Link do Program „Korpus Wsparcia Seniorów” - edycja 2023
Nowy okres zasiłkowy 2023/2024 - ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie

ul. Kościelna 10
66-415 Kłodawa
tel. (95)721-66-63, faks (95)731-00-46

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności