ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Deklaracja Dostępności
← Powrót do strony głównej

Deklaracja Dostępności

Ikonka symbolizująca artykuł

Deklaracja dostępności (www.klodawa.gopsinfo.pl)

2022-03-29

Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.klodawa.gopsinfo.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2011-05-02 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-10-13
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów,
- elementy nawigacyjne polegają na właściwościach zmysłowych,
- treści kursora nie spełniają wszystkich trzech głównych wymagań,
- niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę,
- może występować brak list (nieuporządkowanych i uporządkowanych),
- zdjęcia są nieopisane lub mogą być nieprawidłowo opisane. Planujemy dodać opisy do końca maja 2022r.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-25 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adrian Pawłowski, sekretariat@klodawa.gopsinfo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 502 243 265. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl )

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kościelna 9 oraz ul. Kościelna 10 66-415 Kłodawa

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie rozdzielona jest na dwa budynki.

Budynek Nr 1 znajduje się przy ul. Kościelnej 10, 66-415 Kłodawa
W tym budynku przyjmowani są klienci korzystający z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych.
1. Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Kościelnej. Do wejścia prowadzą schody, nie wymagają spocznika. Przy schodach do wejścia znajduje się podjazd dla wózków nie wymagający spocznika. Możliwość przywołania dzwonkiem pracownika do wejścia.
2. Stanowisko pierwszego kontaktu znajduje się przy wejścia. Możliwość odebrania przez pracowników klientów z pokoju pierwszego kontaktu.
3. Urząd mieści się w budynku parterowym i nie wymaga posiadania windy. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze.
4. Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami, możliwość skorzystania z toalety ogólnodostępnej.
5. Do dyspozycji miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Zdrowia.
6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak oznakowanego miejsca postojowego.
7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
8. Drzwi nie są oznaczone alfabetem Braille’a.
9. Możliwość skorzystania online z tłumacza Polskiego Języka Migowego możliwa po wcześniejszym zgłoszeniu.
10. Istnieje możliwość wyjścia do osoby ze szczególnymi potrzebami.

Budynek Nr 2 znajduje się przy ul. Kościelnej 9, 66-415 Kłodawa
W tym budynku znajduje się dział administracyjno – biurowy.
1. Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Kościelnej. Do wejścia prowadzą schody, bez spocznika. Brak podjazdu dla wózków.
2. Urząd mieści się w budynku piętrowym, brak windy. Nie jest dostępny dla osób na wózkach. Istnieje możliwość wyjścia na parter do klienta. Możliwość przywołania dzwonkiem pracownika do wejścia.
3. Stanowisko administracyjne znajduje się po lewej stronie od wejścia. Możliwość odebrania przez pracowników, klientów ze stanowiska administracyjnego.
5. Przed budynkiem jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak oznakowanego miejsca postojowego.
7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
8. Drzwi nie są oznaczone alfabetem Braille’a.
9. Możliwość skorzystania online z tłumacza Polskiego Języka Migowego możliwa po wcześniejszym zgłoszeniu.
10. Istnieje możliwość wyjścia do osoby ze szczególnymi potrzebami.

Aplikacje mobilne
Brak aplikacji mobilnych.

Otwórz deklarację dostępności strony www.klodawa.gopsinfo.pl

Link do Europejskie Programy Regionalne
Link do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2023
Link do wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i domu” - edycja 2019-2023
Link do Program „Korpus Wsparcia Seniorów” - edycja 2023
Nowy okres zasiłkowy 2023/2024 - ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie

ul. Kościelna 10
66-415 Kłodawa
tel. (95)721-66-63, faks (95)731-00-46

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności