ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Europejski Fundusz Społeczny
← Powrót do strony głównej

Europejski Fundusz Społeczny

Ikonka symbolizująca artykuł

Zajęcia z wizażu i kreowania wizerunku- projekt

2020-10-08
fewer

Z końcem września zakończyliśmy cykl warsztatów z wizażu i autoprezentacji prowadzony w ramach projektu Nowa perspektywa- Stop Wykluczeniu. Nasi uczestnicy mogli osobiście przekonać się, jak wielką rolę w naszym życiu odkrywa nasz wygląd zewnętrzny.
Hasło: Jak nas widzą, tak nas piszą - jest tym, na czym podczas wrześniowych zajęć najbardziej się skupiliśmy.
Jak dbać o siebie i wykonywać podstawową pielęgnację skóry, cery i włosów?
Pomiary własnej figury i klasyfikacja typu każdej z sylwetek
Rola dodatków, i jak nie popełniać błędów przy ich doborze.
Analiza kolorystyczna
Psychologia koloru
Uczestnicy projektu zarówno Panie jak i Panowie przeszli Metamorfozy, które koniecznie trzeba zobaczyć- umieściliśmy je w galerii!!!
Pomimo utrudnień związanych ze stanem epidemiologicznym dotrwaliśmy do końca co dalej? Czas pokaże, jedno jest pewne. Tego szaleństwa, jakie miało miejsce, nikt nam nie odbierze
Projekt pn.: Nowa perspektywa - Stop wykluczeniu - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7 - Równowaga Społeczna, Działanie 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Zajęcia z wizażu i kreowania wizerunku- projekt Zajęcia z wizażu i kreowania wizerunku- projekt Zajęcia z wizażu i kreowania wizerunku- projekt
Ikonka symbolizująca artykuł

Wdrażanie projektu Czas na zmiany- skuteczna pomoc społeczna w Kłodawie

2020-01-19
fewer

16 maja 2018r. w ramach wdrażania projektu p.n.: Czas na zmiany- skuteczna pomoc społeczna w Kłodawie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER- Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna PO WER 2014/2020 odbyło się szkolenie pracowników socjalnych i kadry zarządzającej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie. W siedzibie tutejszego Ośrodka wykładowca szkoleniowy oraz koordynator projektu przybliżyli uczestnikom szkolenia model realizacji usług o określonym standardzie oraz wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na rozdzieleniu zadań administracyjnych ośrodka od pracy socjalnej i usług socjalnych. Omówione zmiany zostaną wprowadzane już od 1czerwca b.r.

 

Wdrażanie projektu Wdrażanie projektu Wdrażanie projektu Wdrażanie projektu Wdrażanie projektu Wdrażanie projektu Wdrażanie projektu Wdrażanie projektu
Ikonka symbolizująca artykuł

Projekt pn. Nowa perspektywa - stop wykluczeniu

2020-01-01
fewer

Gmina Kłodawa-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w partnerstwie z Powiatem Gorzowskim- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7 - Równowaga Społeczna, Działanie 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie pn. Nowa perspektywa - stop wykluczeniu
Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez udział w kompleksowych formach aktywizacji społeczno-zawodowej. Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa lubuskiego (Powiat Gorzowski), w tym osoby:
a) o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
b) z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osobom z zaburzeniami psychicznymi, w tym osobom
z niepełnosprawnością intelektualną i osobom z całościowymi zaburzeniami
rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych)
c) osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz osoby i rodziny korzystające z POPŻ.
W ramach projektu uczestnicy odbędą szereg spotkań i warsztatów, których celem jest nabycie lub wzmocnienie kompetencji społecznych ukierunkowane na wzrost zdolności do zatrudnienia:
- coaching grupowy i indywidualny
- warsztaty indywidualne i grupowe z zakresu autoprezentacji i kreowania wizerunku
- warsztaty z zakresu zarządzania budżetem domowym
- warsztaty z zakresy uzależnień
- warsztaty z zakresu zagrożeń w cyberprzestrzeni
- zajęcia socjoterapeutyczne
- wyrównywanie braków edukacyjnych ( korepetycje)
- kursy /szkolenia zawodowe w oparciu o indywidualnie określone preferencje i predyspozycje
zawodowe uczestników projektu.
Uczestnicy otrzymają kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej ukierunkowanej na pozyskanie i utrzymanie zatrudnienia określone w Indywidualnej Ścieżce Reintegracji.
Rodzaj i forma udzielonego wsparcia będzie wynikała z diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb z uwzględnieniem obszaru społecznego, zawodowego
i zdrowotnego.
Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2019r. do 31.08.2021r. Z ramienia GOPS do projektu przystąpiło 19 uczestników.

 

333Projekt
Ikonka symbolizująca artykuł

25 WRZEŚNIA 2012R ASERTYWNOŚĆ

2012-09-28
efs-logo

W dniu 25 września 2012 roku odbyło się kolejne spotkanie z zakresu asertywności. Spotkanie to zostało zorganizowane na wyraźna prośbę uczestników, którzy po pierwszym spotkaniu wyrazili chęć kontynuowania i pogłębienia swojej wiedzy na temat asertywności oraz nabywania nowych umiejętności asertywnych zachowań w życiu codziennym w sposób taktowny i efektowny broniąc swoich praw i honoru nie naruszając przy tym godności drugiego człowieka.

Czytaj całość artykułu "25 WRZEŚNIA 2012R ASERTYWNOŚĆ"

Ikonka symbolizująca artykuł

19 WRZEŚNIA 2012R. POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI

2012-09-21
efs-logo

W dniu 19 września 2012 roku odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Treningu umiejętności społecznych. Celem tego spotkania było pokazanie uczestnikom projektu jak wiele można zdziałać znając własną wartość i wierząc we własne możliwości. Ponadto podczas tego spotkania wszyscy uczestnicy biorący w nim udział starali się określić własną wartość poprzez autoanalizę. Określano również znaczenie własnych myśli na emocje i zachowanie. Psycholog prowadząca spotkanie wskazała sposoby przełamywania destrukcyjnego myślenia o sobie i swojej siły sprawczości oraz w jaki sposób kształtować w sobie pozytywne myślenie o własnej osobie za pomocą komunikatów wspierających.

Czytaj całość artykułu "19 WRZEŚNIA 2012R. POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI"

19 WRZEŚNIA 2012R. POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI19 WRZEŚNIA 2012R. POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI19 WRZEŚNIA 2012R. POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI19 WRZEŚNIA 2012R. POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI
Ikonka symbolizująca artykuł

18 WRZEŚNIA 2012R ASERTYWNOŚĆ

2012-09-20
efs-logo

W dniu 18 września 2012 roku odbyło się kolejne spotkanie z cyklu spotkań zatytułowanych Trening umiejętności społecznych. Celem tego spotkanie było przybliżenie uczestnikom projektu Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie istoty pojęcia asertywności, jakie korzyści można uzyskać zachowując postawę asertywną oraz w jaki sposób bezpośrednio wyrażać swoje emocje, żądania i oczekiwania za pomocą zachowań asertywnych czyli takich, które nie naruszają praw psychicznych i terytorialnych innych osób, jak również własnych.

Czytaj całość artykułu "18 WRZEŚNIA 2012R ASERTYWNOŚĆ"

Ikonka symbolizująca artykuł

INTEGRACJA GRUPY 12 WRZEŚNIA 2012 R. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 13 WRZEŚNIA 2012 R.

2012-09-18
efs-logo

W dniach 12 13 września 2012 roku odbyły się spotkania realizowane w ramach projektu Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie. Pierwsze ze spotkań było spotkaniem rozpoczynającym cykl spotkań z zakresu rozwoju i treningu umiejętności społecznych, które prowadzone będą przez Panią psycholog Grażynę Michałowską Założeniem pierwszego ze spotkań była Integracja grupy poprzez wzajemne poznanie się wszystkich uczestników grupy, określenie ich oczekiwań, celów indywidualnych i grupowych jak również zasad pracy. Spotkanie to zmierzało również do zbudowania przyjaznej atmosfery pomiędzy uczestnikami ale także pomiędzy uczestnikami i prowadzącą Panią psycholog oraz do przełamania oporów związanych z pracą zespołową i wypowiadaniem się na forum poprzez ustalenie ról pełnionych w grupie poszczególnych uczestników.

Czytaj całość artykułu "INTEGRACJA GRUPY 12 WRZEŚNIA 2012 R. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 13 WRZEŚNIA 2012 R."

INTEGRACJA GRUPY 12 WRZEŚNIA 2012 R. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 13 WRZEŚNIA 2012 R.INTEGRACJA GRUPY 12 WRZEŚNIA 2012 R. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 13 WRZEŚNIA 2012 R.INTEGRACJA GRUPY 12 WRZEŚNIA 2012 R. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 13 WRZEŚNIA 2012 R.INTEGRACJA GRUPY 12 WRZEŚNIA 2012 R. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 13 WRZEŚNIA 2012 R.INTEGRACJA GRUPY 12 WRZEŚNIA 2012 R. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 13 WRZEŚNIA 2012 R.INTEGRACJA GRUPY 12 WRZEŚNIA 2012 R. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 13 WRZEŚNIA 2012 R.INTEGRACJA GRUPY 12 WRZEŚNIA 2012 R. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 13 WRZEŚNIA 2012 R.
Ikonka symbolizująca artykuł

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE - WYŁONIENIE GRUPY DOCELOWEJ UCZESTNIKÓW PROJEKTU WSPARCIE DZIAŁAŃ NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI REALIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODAWIE

2012-08-21
efs-logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie rozpoczyna realizację projektu systemowego w kolejnej edycji na 2012 rok, współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez GOPS w Kłodawie.

Czytaj całość artykułu "SPOTKANIE ORGANIZACYJNE - WYŁONIENIE GRUPY DOCELOWEJ UCZESTNIKÓW PROJEKTU WSPARCIE DZIAŁAŃ NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI REALIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODAWIE"

Ikonka symbolizująca artykuł

WYJAZD INTEGRACYJNY DO MIĘDZYZDROJÓW 21. 06. 2012R.

2012-06-25
efs-logo

W ramach realizowanego projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie, uczestnicy w/w projektu pojechali na jednodniowy wyjazd nad morze do miejscowości Międzyzdroje. Plan wycieczki został opracowany wspólnie z uczestnikami, którzy przy wykorzystaniu internetu oraz własnych doświadczeń wskazali miejsca najbardziej wartościowe oraz najbardziej godne zwiedzenia. W związku z tym grupa uczestników zobowiązana została do ustalenia kosztów biletów wstępu do wybranych wcześniej miejsc z zaznaczeniem tego, iż dotyczy to grupy zorganizowanej. Ponadto uczestnicy wraz z pracownikami zaangażowanymi w realizację projektu przeprowadzili rozeznanie w celu znalezienia odpowiedniego miejsca oferującego posiłki.

Czytaj całość artykułu "WYJAZD INTEGRACYJNY DO MIĘDZYZDROJÓW 21. 06. 2012R. "

WYJAZD INTEGRACYJNY DO MIĘDZYZDROJÓW 21. 06. 2012R. WYJAZD INTEGRACYJNY DO MIĘDZYZDROJÓW 21. 06. 2012R. WYJAZD INTEGRACYJNY DO MIĘDZYZDROJÓW 21. 06. 2012R. WYJAZD INTEGRACYJNY DO MIĘDZYZDROJÓW 21. 06. 2012R. WYJAZD INTEGRACYJNY DO MIĘDZYZDROJÓW 21. 06. 2012R. WYJAZD INTEGRACYJNY DO MIĘDZYZDROJÓW 21. 06. 2012R. WYJAZD INTEGRACYJNY DO MIĘDZYZDROJÓW 21. 06. 2012R. WYJAZD INTEGRACYJNY DO MIĘDZYZDROJÓW 21. 06. 2012R. WYJAZD INTEGRACYJNY DO MIĘDZYZDROJÓW 21. 06. 2012R. WYJAZD INTEGRACYJNY DO MIĘDZYZDROJÓW 21. 06. 2012R. WYJAZD INTEGRACYJNY DO MIĘDZYZDROJÓW 21. 06. 2012R. WYJAZD INTEGRACYJNY DO MIĘDZYZDROJÓW 21. 06. 2012R. WYJAZD INTEGRACYJNY DO MIĘDZYZDROJÓW 21. 06. 2012R. WYJAZD INTEGRACYJNY DO MIĘDZYZDROJÓW 21. 06. 2012R. WYJAZD INTEGRACYJNY DO MIĘDZYZDROJÓW 21. 06. 2012R. WYJAZD INTEGRACYJNY DO MIĘDZYZDROJÓW 21. 06. 2012R.
Ikonka symbolizująca artykuł

ATRAKCYJNE DOKUMENTY APLIKACYJNE - PRZEPUSTKĄ DO ZNALEZIENIA PRACY 11-12 CZERWCA 2012 R.

2012-06-18
efs-logo

Zajęcia te stanowiły kontynuację cyklu zajęć komputerowych, zapoczątkowanego w miesiącu kwietniu. Jednak tym razem zdecydowanie bardziej nacisk został położony na kwestię dotyczącą poszukiwania zatrudnienia.

Czytaj całość artykułu "ATRAKCYJNE DOKUMENTY APLIKACYJNE - PRZEPUSTKĄ DO ZNALEZIENIA PRACY 11-12 CZERWCA 2012 R. "

ATRAKCYJNE DOKUMENTY APLIKACYJNE - PRZEPUSTKĄ DO ZNALEZIENIA PRACY 11-12 CZERWCA 2012 R. ATRAKCYJNE DOKUMENTY APLIKACYJNE - PRZEPUSTKĄ DO ZNALEZIENIA PRACY 11-12 CZERWCA 2012 R. ATRAKCYJNE DOKUMENTY APLIKACYJNE - PRZEPUSTKĄ DO ZNALEZIENIA PRACY 11-12 CZERWCA 2012 R.
Ikonka symbolizująca artykuł

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA 13 CZERWCA 2012

2012-06-18
efs-logo

W tym dniu odbyło się spotkanie pod nazwą Rozmowa kwalifikacyjna, stanowiące kontynuacje poprzednich spotkań z obejmujących zakres przygotowania do poszukiwania i podjęcia zatrudnienia.

Czytaj całość artykułu "ROZMOWA KWALIFIKACYJNA 13 CZERWCA 2012"

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA 13 CZERWCA 2012ROZMOWA KWALIFIKACYJNA 13 CZERWCA 2012ROZMOWA KWALIFIKACYJNA 13 CZERWCA 2012ROZMOWA KWALIFIKACYJNA 13 CZERWCA 2012ROZMOWA KWALIFIKACYJNA 13 CZERWCA 2012
Ikonka symbolizująca artykuł

ZAJĘCIA Z DECUPAGE-U 24 MAJA 2012 R.

2012-05-31
efs-logo

Po doświadczeniach z ubiegłej edycji postanowiono powtórzyć zajęcia manualne, które wówczas okazały się starzałem w dziesiątkę, w związku z tym w dniu 24 maja 2012 roku zorganizowane zostały dla uczestników projektu pod nazwą Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Kłodawie zajęcia, które dotyczyły pracy metodą decupage .

Czytaj całość artykułu "ZAJĘCIA Z DECUPAGE-U 24 MAJA 2012 R. "

ZAJĘCIA Z DECUPAGE-U 24 MAJA 2012 R. ZAJĘCIA Z DECUPAGE-U 24 MAJA 2012 R. ZAJĘCIA Z DECUPAGE-U 24 MAJA 2012 R. ZAJĘCIA Z DECUPAGE-U 24 MAJA 2012 R. ZAJĘCIA Z DECUPAGE-U 24 MAJA 2012 R. ZAJĘCIA Z DECUPAGE-U 24 MAJA 2012 R.
Ikonka symbolizująca artykuł

SPOTKANIE Z KURATOREM 28 MAJA 2012 R.

2012-05-31
efs-logo

W dniu 28 maja 20112 roku uczestniczki projektu Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie spotkały się z kuratorem rodzinnym Panią Beatą Makowską, która podczas tego spotkania, udzieliła wielu odpowiedzi na pytania uczestniczek projektu. Dzięki temu, iż spotkanie to miało charakter luźnego spotkania (pogadanki), uczestniczki nie odczuwały dystansu do Pani prowadzącej, a tym samym potrafiły się otworzyć i pytać o nurtujące je kwestie.

Czytaj całość artykułu "SPOTKANIE Z KURATOREM 28 MAJA 2012 R. "

SPOTKANIE Z KURATOREM 28 MAJA 2012 R. SPOTKANIE Z KURATOREM 28 MAJA 2012 R. SPOTKANIE Z KURATOREM 28 MAJA 2012 R. SPOTKANIE Z KURATOREM 28 MAJA 2012 R.
Ikonka symbolizująca artykuł

PODSTAWY KRAWIECTWA - 7 MAJA 2012 R.

2012-05-14
efs-logo

Kontakt z igłą i nitką nie jest niczym nowym dla uczestniczek projektu Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS. Jednak poziom umiejętności jakie posiadają jest bardzo różnorodny, a w niektórych przypadkach była to pierwsza, tak zaawansowana przygoda z krawiectwem. Zajęcia te odbyły się w Wojewódzkim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. Zakres programowy tego spotkania obejmował poziom podstawowy, w takim stopniu aby uczestniczki, nabyte umiejętności mogły wykorzystać dla potrzeb własnych i swoich rodzin w codziennym życiu.

Czytaj całość artykułu "PODSTAWY KRAWIECTWA - 7 MAJA 2012 R."

PODSTAWY KRAWIECTWA - 7 MAJA 2012 R.PODSTAWY KRAWIECTWA - 7 MAJA 2012 R.PODSTAWY KRAWIECTWA - 7 MAJA 2012 R.PODSTAWY KRAWIECTWA - 7 MAJA 2012 R.PODSTAWY KRAWIECTWA - 7 MAJA 2012 R.PODSTAWY KRAWIECTWA - 7 MAJA 2012 R.PODSTAWY KRAWIECTWA - 7 MAJA 2012 R.PODSTAWY KRAWIECTWA - 7 MAJA 2012 R.PODSTAWY KRAWIECTWA - 7 MAJA 2012 R.PODSTAWY KRAWIECTWA - 7 MAJA 2012 R.PODSTAWY KRAWIECTWA - 7 MAJA 2012 R.PODSTAWY KRAWIECTWA - 7 MAJA 2012 R.PODSTAWY KRAWIECTWA - 7 MAJA 2012 R.PODSTAWY KRAWIECTWA - 7 MAJA 2012 R.PODSTAWY KRAWIECTWA - 7 MAJA 2012 R.PODSTAWY KRAWIECTWA - 7 MAJA 2012 R.PODSTAWY KRAWIECTWA - 7 MAJA 2012 R.
Ikonka symbolizująca artykuł

ZNACZENIE WIZERUNKU W POSZUKIWANIU PRACY 26 KWIETNIA 2012 R., 9 MAJA 2012 R.

2012-05-14
efs-logo

W dniach 26 kwietnia i 9 maja 2012r. uczestniczki projektu Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie skorzystały z usług salonu odnowy biologicznej Villa Estetica, gdzie poddane zostały kompleksowej metamorfozie. Część Pań zdecydowała się na radykalne zmiany w pełni zdając się na profesjonalizm Pani Angeliki Zielińskiej (stylistka fryzur ) i Pani Magdaleny Motyka (kosmetyczka, wizażystka) - efekty były oszałamiające.

Czytaj całość artykułu "ZNACZENIE WIZERUNKU W POSZUKIWANIU PRACY 26 KWIETNIA 2012 R., 9 MAJA 2012 R."

ZNACZENIE WIZERUNKU W POSZUKIWANIU PRACY 26 KWIETNIA 2012 R., 9 MAJA 2012 R.ZNACZENIE WIZERUNKU W POSZUKIWANIU PRACY 26 KWIETNIA 2012 R., 9 MAJA 2012 R.ZNACZENIE WIZERUNKU W POSZUKIWANIU PRACY 26 KWIETNIA 2012 R., 9 MAJA 2012 R.ZNACZENIE WIZERUNKU W POSZUKIWANIU PRACY 26 KWIETNIA 2012 R., 9 MAJA 2012 R.ZNACZENIE WIZERUNKU W POSZUKIWANIU PRACY 26 KWIETNIA 2012 R., 9 MAJA 2012 R.ZNACZENIE WIZERUNKU W POSZUKIWANIU PRACY 26 KWIETNIA 2012 R., 9 MAJA 2012 R.ZNACZENIE WIZERUNKU W POSZUKIWANIU PRACY 26 KWIETNIA 2012 R., 9 MAJA 2012 R.ZNACZENIE WIZERUNKU W POSZUKIWANIU PRACY 26 KWIETNIA 2012 R., 9 MAJA 2012 R.ZNACZENIE WIZERUNKU W POSZUKIWANIU PRACY 26 KWIETNIA 2012 R., 9 MAJA 2012 R.ZNACZENIE WIZERUNKU W POSZUKIWANIU PRACY 26 KWIETNIA 2012 R., 9 MAJA 2012 R.ZNACZENIE WIZERUNKU W POSZUKIWANIU PRACY 26 KWIETNIA 2012 R., 9 MAJA 2012 R.ZNACZENIE WIZERUNKU W POSZUKIWANIU PRACY 26 KWIETNIA 2012 R., 9 MAJA 2012 R.ZNACZENIE WIZERUNKU W POSZUKIWANIU PRACY 26 KWIETNIA 2012 R., 9 MAJA 2012 R.ZNACZENIE WIZERUNKU W POSZUKIWANIU PRACY 26 KWIETNIA 2012 R., 9 MAJA 2012 R.ZNACZENIE WIZERUNKU W POSZUKIWANIU PRACY 26 KWIETNIA 2012 R., 9 MAJA 2012 R.ZNACZENIE WIZERUNKU W POSZUKIWANIU PRACY 26 KWIETNIA 2012 R., 9 MAJA 2012 R.
Ikonka symbolizująca artykuł

INDYWIDUALNE KONSULTACJE Z PSYCHOLOGIEM

2012-05-07
efs-logo

Uczestnicy obecnej edycji projektu Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS, korzystali w miesiącach marzec i kwiecień z indywidualnych konsultacji psychologicznych.

Czytaj całość artykułu "INDYWIDUALNE KONSULTACJE Z PSYCHOLOGIEM"

Ikonka symbolizująca artykuł

29 MARCA 2012R. PROFILAKTYKA ZDROWIA KOBIET

2012-04-02
efs-logo

Nie od dziś wiadomo, że lepiej zapobiegać niż leczyć dlatego w programie projektu Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie przewidziane zostało dla Pań biorących udział w tegorocznej edycji projektu spotkanie promujące zdrowie z Panią Anną Janicką - położną, która poruszyła kwestie dotyczące zdrowia kobiecego. Szczególnie bardzo podkreślała znaczenie regularnego przeprowadzania badań kontrolnych jak również prowadzenia zdrowego trybu życia.

Czytaj całość artykułu "29 MARCA 2012R. PROFILAKTYKA ZDROWIA KOBIET"

29 MARCA 2012R. PROFILAKTYKA ZDROWIA KOBIET29 MARCA 2012R. PROFILAKTYKA ZDROWIA KOBIET29 MARCA 2012R. PROFILAKTYKA ZDROWIA KOBIET29 MARCA 2012R. PROFILAKTYKA ZDROWIA KOBIET29 MARCA 2012R. PROFILAKTYKA ZDROWIA KOBIET29 MARCA 2012R. PROFILAKTYKA ZDROWIA KOBIET29 MARCA 2012R. PROFILAKTYKA ZDROWIA KOBIET
Ikonka symbolizująca artykuł

PORADY PRAWNE 21 MARCA 2012R.

2012-03-23
efs-logo

W dniu 21 marca 2012 roku uczestnicy projekty Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie mieli okazję skorzystania z profesjonalnych porad prawnych, których udzielił radca prawny Pan Krzysztof Kowalski.

Czytaj całość artykułu "PORADY PRAWNE 21 MARCA 2012R."

Ikonka symbolizująca artykuł

PLANOWANIE BUDŻETU DOMOWEGO 15 MARCA 2012R.

2012-03-20
efs-logo

Spotkanie to miało charakter warsztatu zmierzającego do pokazania uczestnikom projektu POKL Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie, że racjonalne planowanie i przemyślane wydatki przyczynią się do zminimalizowania wyciekania pieniędzy przez palce, a tym samym mogą znacząco poprawić kondycję domowego budżetu.

Czytaj całość artykułu "PLANOWANIE BUDŻETU DOMOWEGO 15 MARCA 2012R."

Ikonka symbolizująca artykuł

6-7 MARCA 2012 R. INTERNET - MEDIUM W POSZUKIWANIU PRACY

2012-03-12
efs-logo

Podczas spotkań w dniach 3 i 4 kwietnia 2012r. Paniom biorącym udział w projekcie Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie zostały zaprezentowane podstawy obsługi komputera. Spotkania te miały charakter praktycznych zajęć podczas, których wszystkie uczestniczki czynnie poszerzały zakres swoich informacji na temat komputerów. Niestety w przypadku kilku Pań wiedza ta była znikoma, a wręcz równa zeru. W związku z tym, zajęcia te opiewały głównie o najważniejszych kwestiach dotyczących obsługi komputera. Jednak najistotniejszym założeniem tego spotkania było pokazanie uczestniczkom obcego im dotychczas, choć ogólnie powszechnego dzisiaj sposobu poszukiwania ofert pracy na stronach internetowych i aplikowania stosownej dokumentacji.

Czytaj całość artykułu "6-7 MARCA 2012 R. INTERNET - MEDIUM W POSZUKIWANIU PRACY"

6-7 MARCA 2012 R. INTERNET - MEDIUM W POSZUKIWANIU PRACY6-7 MARCA 2012 R. INTERNET - MEDIUM W POSZUKIWANIU PRACY6-7 MARCA 2012 R. INTERNET - MEDIUM W POSZUKIWANIU PRACY6-7 MARCA 2012 R. INTERNET - MEDIUM W POSZUKIWANIU PRACY6-7 MARCA 2012 R. INTERNET - MEDIUM W POSZUKIWANIU PRACY6-7 MARCA 2012 R. INTERNET - MEDIUM W POSZUKIWANIU PRACY6-7 MARCA 2012 R. INTERNET - MEDIUM W POSZUKIWANIU PRACY6-7 MARCA 2012 R. INTERNET - MEDIUM W POSZUKIWANIU PRACY6-7 MARCA 2012 R. INTERNET - MEDIUM W POSZUKIWANIU PRACY6-7 MARCA 2012 R. INTERNET - MEDIUM W POSZUKIWANIU PRACY
Ikonka symbolizująca artykuł

7 MARCA 2012 r. POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI

2012-03-09
efs-logo

W dniu 7 marca 2012 roku odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Treningu umiejętności społecznych. Celem tego spotkania było pokazanie uczestniczkom projektu jak wiele można zdziałać znając własną wartość i wierząc we własne możliwości. Ponadto podczas tego spotkania wszystkie panie biorące w nim udział starały się określić własną wartość poprzez autoanalizę. Określano również znaczenie własnych myśli na emocje i zachowanie. Psycholog prowadząca spotkanie wskazała sposoby przełamywania destrukcyjnego myślenia o sobie i swojej sile sprawczej oraz w jaki sposób kształtować w sobie pozytywne myślenie o własnej osobie za pomocą komunikatów wspierających.

Czytaj całość artykułu "7 MARCA 2012 r. POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI"

7 MARCA 2012 r. POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI7 MARCA 2012 r. POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI7 MARCA 2012 r. POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI7 MARCA 2012 r. POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI7 MARCA 2012 r. POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI7 MARCA 2012 r. POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI
Ikonka symbolizująca artykuł

6 MARCA 2012 r. WYJŚCIE DO KINA

2012-03-08
efs-logo

W dniu 6 marca 2012 roku uczestniczki projektu Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie zostały zaproszone do kina Helios w Gorzowie Wlkp. na film pt. I że Cię nie opuszczę. Koszt dojazdu oraz zakupionych biletów został pokryty ze środków przewidzianych na realizację w/w projektu, dzięki czemu jedynym kosztem poniesionym przez uczestniczki były chwile radości i miło spędzonego dnia w sympatycznym towarzystwie 

Czytaj całość artykułu "6 MARCA 2012 r. WYJŚCIE DO KINA"

6 MARCA 2012 r. WYJŚCIE DO KINA6 MARCA 2012 r. WYJŚCIE DO KINA6 MARCA 2012 r. WYJŚCIE DO KINA6 MARCA 2012 r. WYJŚCIE DO KINA6 MARCA 2012 r. WYJŚCIE DO KINA6 MARCA 2012 r. WYJŚCIE DO KINA6 MARCA 2012 r. WYJŚCIE DO KINA
Ikonka symbolizująca artykuł

29 LUTEGO 2012 r. KOMUNIKACJA W RELACJI RODZIC - DZIECKO

2012-03-02
efs-logo

Kolejnego dnia po spotkaniu poświęconym asertywności tj. 29 lutego 2012 roku odbyło się spotkanie poświęcone prawidłowej komunikacji pomiędzy rodzicami i ich dziećmi. Szczególną uwagę zwrócono przede wszystkim na uczucia i emocje dziecka, jak je rozpoznać i prawidłowo zrozumieć, ale również na aktywne słuchanie tego, co dziecko ma do powiedzenia.

Czytaj całość artykułu "29 LUTEGO 2012 r. KOMUNIKACJA W RELACJI RODZIC - DZIECKO"

Ikonka symbolizująca artykuł

28 LUTEGO 2012 r. ASERTYWNOŚĆ

2012-03-01
efs-logo

W dniu 28 lutego 2012 roku odbyło się kolejne spotkanie z cyklu spotkań zatytułowanych Trening umiejętności społecznych. Celem tego spotkanie było przybliżenie uczestnikom projektu Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie istoty pojęcia asertywności, jakie korzyści można uzyskać zachowując postawę asertywną oraz w jaki sposób bezpośrednio wyrażać swoje emocje, żądania i oczekiwania za pomocą zachowań asertywnych czyli takich, które nie naruszają praw psychicznych i terytorialnych innych osób jak również własnych.

Czytaj całość artykułu "28 LUTEGO 2012 r. ASERTYWNOŚĆ"

28 LUTEGO 2012 r. ASERTYWNOŚĆ28 LUTEGO 2012 r. ASERTYWNOŚĆ28 LUTEGO 2012 r. ASERTYWNOŚĆ28 LUTEGO 2012 r. ASERTYWNOŚĆ
Ikonka symbolizująca artykuł

INTEGRACJA GRUPY 7 LUTEGO 2012 R. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 8 LUTEGO 2012 R.

2012-02-22
efs-logo

W dniach 7 i 8 lutego 2012 roku odbyły się spotkania realizowane w ramach projektu Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie.

Czytaj całość artykułu "INTEGRACJA GRUPY 7 LUTEGO 2012 R. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 8 LUTEGO 2012 R."

INTEGRACJA GRUPY 7 LUTEGO 2012 R.  KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 8 LUTEGO 2012 R.INTEGRACJA GRUPY 7 LUTEGO 2012 R.  KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 8 LUTEGO 2012 R.INTEGRACJA GRUPY 7 LUTEGO 2012 R.  KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 8 LUTEGO 2012 R.INTEGRACJA GRUPY 7 LUTEGO 2012 R.  KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 8 LUTEGO 2012 R.INTEGRACJA GRUPY 7 LUTEGO 2012 R.  KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 8 LUTEGO 2012 R.INTEGRACJA GRUPY 7 LUTEGO 2012 R.  KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 8 LUTEGO 2012 R.INTEGRACJA GRUPY 7 LUTEGO 2012 R.  KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 8 LUTEGO 2012 R.
Ikonka symbolizująca artykuł

Opis założen projektu na 2012 rok

2012-02-13
efs-logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie od 1 stycznia 2012 roku realizuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten nosi nazwę Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie, w ramach którego realizowane będą spotkania ukierunkowane na aktywizację i integrację uczestników, oraz na powrót do pełnienia podstawowych ról społecznych. Działania przewidziane na 2012 rok stanowią kolejną edycję w/w projektu, którego realizację tut. GOPS rozpoczął w miesiącu lipcu 2011r.

Czytaj całość artykułu "Opis założen projektu na 2012 rok"

Ikonka symbolizująca artykuł

Spotkanie organizacyjne

2012-02-01
efs-logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie rozpoczyna realizację projektu systemowego w edycji na 2012 rok, współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez GOPS w Kłodawie.

Czytaj całość artykułu "Spotkanie organizacyjne"

Ikonka symbolizująca artykuł

SPOTKANIE WIGILIJNE - ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

2011-12-19
efs-logo

Zbieżność zakończenia I etapu projektu pn. Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Kłodawie i zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia było doskonałym czasem na uroczyste zakończenie owiane atmosferą świąt. Spotkanie, które odbyło się 14 grudnia 2011 roku, zorganizowane zostało w klimacie wigilijnym, gdzie przy wspólnym, suto zastawionym stole spotkali się uczestnicy projektu z pracownikami GOPS Kłodawa bezpośrednio zaangażowanymi w realizację w/w projektu i Panią Kierownik Bożeną Wójcik, z Panem Piotrem Czaplińskim - sekretarzem Gminy Kłodawa, z Panią Elizą Siedziniewską przedstawicielem Firmy AUDIT prowadzącej spotkania realizowane w ramach projektu, z Panem dr Jakubem Kowalskim - stomatologiem i jego asystentką Margeritą Łaszyn, którzy świadczyli swoje specjalistyczne usługi uczestnikom projektu oraz z Panią Moniką Piątek Pracownikiem Publicznej Biblioteki w Kłodawie, która przeprowadziła zajęcia decupage.

Czytaj całość artykułu "SPOTKANIE WIGILIJNE - ZAKOŃCZENIE PROJEKTU"

SPOTKANIE WIGILIJNE - ZAKOŃCZENIE PROJEKTUSPOTKANIE WIGILIJNE - ZAKOŃCZENIE PROJEKTUSPOTKANIE WIGILIJNE - ZAKOŃCZENIE PROJEKTUSPOTKANIE WIGILIJNE - ZAKOŃCZENIE PROJEKTUSPOTKANIE WIGILIJNE - ZAKOŃCZENIE PROJEKTUSPOTKANIE WIGILIJNE - ZAKOŃCZENIE PROJEKTUSPOTKANIE WIGILIJNE - ZAKOŃCZENIE PROJEKTUSPOTKANIE WIGILIJNE - ZAKOŃCZENIE PROJEKTU
Ikonka symbolizująca artykuł

ZAJĘCIA Z DECUPAGE-U

2011-12-08
efs-logo

Z okazji mikołajek zorganizowane zostały dla uczestników projektu pod nazwą Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Kłodawie zajęcia niespodzianka, które odbył się, dzięki uprzejmości Pani dyrektor Magdaleny Turskie,j w Bibliotece Publicznej w Kłodawie.
Uczestnicy do ostatniej chwili nie wiedzieli jaka będzie tematyka spotkania.

Czytaj całość artykułu "ZAJĘCIA Z DECUPAGE-U"

ZAJĘCIA Z DECUPAGE-UZAJĘCIA Z DECUPAGE-UZAJĘCIA Z DECUPAGE-UZAJĘCIA Z DECUPAGE-UZAJĘCIA Z DECUPAGE-UZAJĘCIA Z DECUPAGE-UZAJĘCIA Z DECUPAGE-UZAJĘCIA Z DECUPAGE-UZAJĘCIA Z DECUPAGE-UZAJĘCIA Z DECUPAGE-U
Ikonka symbolizująca artykuł

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

2011-12-07
efs-logo

W dniach 1-2 grudnia 2011 roku odbyły się spotkania pod nazwą Rozmowa kwalifikacyjna, stanowiące kontynuacje poprzednich spotkań z zakresu autoprezentacji oraz analizy rynku i poszukiwania ofert pracy.

Czytaj całość artykułu "ROZMOWA KWALIFIKACYJNA"

Ikonka symbolizująca artykuł

"ANALIZA RYNKU I POSZUKIWANIE OFERT PRACY"

2011-11-28
efs-logo W dniach 23 i 24 listopada odbyło się spotkanie uczestników projektu pod tytułem"Analiza rynku i poszukiwanie ofert pracy".

Czytaj całość artykułu ""ANALIZA RYNKU I POSZUKIWANIE OFERT PRACY""

Ikonka symbolizująca artykuł

"AUTOPREZENTACJA"

2011-11-14
efs-logo Było to spotkanie mające charakter spotkania towarzyskiego, na którym uczestniczki projektu pn. Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Kłodawie prowadziły luźne rozmowy na temat znaczenia wizerunku w życiu codziennym jak również w sytuacjach związanych ze sprawami formalnymi, urzędowymi itp.

Czytaj całość artykułu ""AUTOPREZENTACJA""

IMG_0020.jpgIMG_0025.jpgIMG_0037.jpgIMG_0040.jpgIMG_0041.jpgIMG_0049.jpgIMG_0050.jpgIMG_0053.jpgIMG_0057.jpgIMG_0063.jpg
Ikonka symbolizująca artykuł

SPOTKANIE INDYWIDUALNE Z PSYCHOLOGIEM

2011-11-10
efs-logo Dnia 8 listopada 2011 roku odbyły się indywidualne spotkania z psychologiem, który podczas innych zajęć miał możliwość bliżej przyjrzeć się i rozeznać w specyficznych, indywidualnych właściwościach psychicznych poszczególnych uczestników i na tej podstawie spośród wszystkich uczestników projektu pn. Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Kłodawie wskazał grupę ośmiu osób wymagających indywidualnej rozmowy z psychologiem.

Czytaj całość artykułu "SPOTKANIE INDYWIDUALNE Z PSYCHOLOGIEM"

Ikonka symbolizująca artykuł

Spotkania z serii SZKOŁA RODZICÓW

2011-11-07
efs-logo W dniach 12, 19, 27 października 2011 roku oraz 3 listopada 2011 roku odbyły się spotkania organizowane w ramach projektu systemowego z Poddziałania 7.1.1. p.n Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie. Zajęcia te zatytułowane były Szkoła rodziców, których celem było uświadomienie rodzicom, że za pomocą prawidłowej relacji i stosowaniu właściwych metod można kształtować w dzieciach pozytywne postawy wobec własnej osoby jak również innych osób.

Czytaj całość artykułu "Spotkania z serii SZKOŁA RODZICÓW"

Ikonka symbolizująca artykuł

19 - 20 i 26 - 27 września 2011r. TRENING INTERPERSONALNY

2011-09-29
efs-logo W dniach 19 - 20 oraz 26 - 27 września 2011 roku odbyły się kolejne spotkania w ramach realizowanego projektu systemowego z Poddziałania 7.1.1 pod nazwą Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie.

Czytaj całość artykułu "19 - 20 i 26 - 27 września 2011r. TRENING INTERPERSONALNY"

19 - 20 i 26 - 27 września 2011r. TRENING INTERPERSONALNY19 - 20 i 26 - 27 września 2011r. TRENING INTERPERSONALNY19 - 20 i 26 - 27 września 2011r. TRENING INTERPERSONALNY19 - 20 i 26 - 27 września 2011r. TRENING INTERPERSONALNY19 - 20 i 26 - 27 września 2011r. TRENING INTERPERSONALNY19 - 20 i 26 - 27 września 2011r. TRENING INTERPERSONALNY19 - 20 i 26 - 27 września 2011r. TRENING INTERPERSONALNY19 - 20 i 26 - 27 września 2011r. TRENING INTERPERSONALNY19 - 20 i 26 - 27 września 2011r. TRENING INTERPERSONALNY19 - 20 i 26 - 27 września 2011r. TRENING INTERPERSONALNY19 - 20 i 26 - 27 września 2011r. TRENING INTERPERSONALNY19 - 20 i 26 - 27 września 2011r. TRENING INTERPERSONALNY19 - 20 i 26 - 27 września 2011r. TRENING INTERPERSONALNY19 - 20 i 26 - 27 września 2011r. TRENING INTERPERSONALNY
Ikonka symbolizująca artykuł

Spotkanie integracyjne uczestników projektu Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie.

2011-09-02
efs-logo We wtorek 30 sierpnia 2011 roku odbyło się spotkanie integracyjne zorganizowane dla beneficjentów tutejszego GOPS, biorących aktualnie udział w projekcie współfinansowanym ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
pn. Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie.

Czytaj całość artykułu "Spotkanie integracyjne uczestników projektu Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie."

Spotkanie integracyjne uczestników projektu Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie.Spotkanie integracyjne uczestników projektu Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie.Spotkanie integracyjne uczestników projektu Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie.Spotkanie integracyjne uczestników projektu Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie.Spotkanie integracyjne uczestników projektu Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie.Spotkanie integracyjne uczestników projektu Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie.Spotkanie integracyjne uczestników projektu Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie.Spotkanie integracyjne uczestników projektu Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie.Spotkanie integracyjne uczestników projektu Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie.Spotkanie integracyjne uczestników projektu Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie.Spotkanie integracyjne uczestników projektu Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie.Spotkanie integracyjne uczestników projektu Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie.Spotkanie integracyjne uczestników projektu Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie.
Ikonka symbolizująca artykuł

Spotkanie z doradcą zawodowym

2011-08-26
efs-logo W ramach realizowanego projektu współfinansowanego ze środków UE Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie, uczestnicy w/w projektu mieli możliwość 27 lipca 2011 roku oraz 5 i 8 sierpnia 2011 roku skorzystania z indywidualnych porad doradcy zawodowego, który dzięki rozmowie i przeprowadzonym specjalistycznym testom określi ich profil i preferencje zawodowe.

Czytaj całość artykułu "Spotkanie z doradcą zawodowym"

Spotkanie z doradcą zawodowymSpotkanie z doradcą zawodowymSpotkanie z doradcą zawodowymSpotkanie z doradcą zawodowymSpotkanie z doradcą zawodowym
Ikonka symbolizująca artykuł

Spotaknie integracyjne uczestników projektu

2011-08-26
efs-logo Dnia 30 sierpnia 2011r. odbędzie się spotkanie integracyjne dla uczestników i ich rodzin, którzy biorą udział w projekcie pn. Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Czytaj całość artykułu "Spotaknie integracyjne uczestników projektu"

Ikonka symbolizująca artykuł

Realizacja Projektu Systemowego Poddziałanie 7.1.1 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie

2011-08-04
efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie realizuje od 1 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2013 roku Projekt Systemowy Poddziałanie 7.1.1.pn.:Wsparcie działań na rzecz aktywnej integracji realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie . Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj całość artykułu "Realizacja Projektu Systemowego Poddziałanie 7.1.1 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie"

Realizacja Projektu Systemowego Poddziałanie 7.1.1 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w KłodawieRealizacja Projektu Systemowego Poddziałanie 7.1.1 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w KłodawieRealizacja Projektu Systemowego Poddziałanie 7.1.1 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w KłodawieRealizacja Projektu Systemowego Poddziałanie 7.1.1 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w KłodawieRealizacja Projektu Systemowego Poddziałanie 7.1.1 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie
Link do Europejskie Programy Regionalne
Link do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2022
Link do Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2021
Link do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” edycja 2022
Link do wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i domu” - edycja 2019-2023
Link do Programu „Wspieraj Seniora”- edycja 2021- Kontynuacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie

ul. Kościelna 10
66-415 Kłodawa
tel. (95)721-66-63, faks (95)731-00-46

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności