ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Nabory na stanowiska
← Powrót do strony głównej

Nabory na stanowiska

Ikonka symbolizująca artykuł

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

2023-09-13

Załączniki:

  1. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY- PRACOWNIK SOCJALNY (plik pdf 549KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego z dnia 20 lipca 2023r.

2023-07-20

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawnie ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego.

Załączniki:

  1. ogłoszenie o naborze z dnia 20.07.2023r (plik pdf 1741KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne dotyczące naboru na stanowisko urzędnicze z dnia 25.04.2023r.

2023-04-26

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne dotyczące naboru na stanowisko urzędnicze z dnia 25.04.2023r.
Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie.

Załączniki:

  1. Lista kandydatów (plik pdf 168KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zarządzenie nr. 4/2023

2023-04-24

Zarządzenie nr. 4/2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Klubów Senior+ w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie.

Załączniki:

  1. Zarządzenie nr. 4/2023 (plik pdf 2245KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zarządzenie nr. 2/2023

2023-04-12

Zarządzenie nr. 2/2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie

Załączniki:

  1. Zarządzenie nr 2/23 (plik pdf 1863KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór na stanowisko pracownik socjalny

2021-01-21
nabór na stanowisko
Ikonka symbolizująca artykuł

OFERTA PRACY- PRACOWNIK SOCJALNY

2019-08-21
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie z siedzibą przy ul. Kościelnej 10, 66-415 Kłodawa,
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko : PRACOWNIK SOCJALNY

Czytaj całość artykułu "OFERTA PRACY- PRACOWNIK SOCJALNY"

Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór na stanowisko asystenta rodziny

2019-01-17
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie z siedzibą przy ul. Kościelnej 10, 66-415 Kłodawa,
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko : ASYSTENT RODZINY

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2018r. poz.998) asystentem rodziny może być osoba, która:
1) posiada:
- wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
- wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia () i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
- wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2018r. poz.998) do zadań asystenta rodziny należeć będzie w szczególności:
- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym
- opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej
- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
- wspieranie aktywności społecznej rodzin;
- motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
- udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
- motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
- udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
- prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
- dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
- monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
- sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
- współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
- współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2018r. poz.998) asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. Praca na terenie gminy Kłodawa,

Termin i miejsce składania dokumentów:
- Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie w godzinach pracy Ośrodka tj.
w poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30,
w piątek od 7:30 do 14:00
lub mailowe pod adresem: sekretariat@klodawa.gopsinfo.pl
- Dodatkowe informacje o naborze na stanowisko można uzyskać pod numerem telefonu 95 721 66 63, 95 731 00 46.
Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

2017-07-12
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego.

Czytaj całość artykułu "Nabór na stanowisko pracownika socjalnego"

Ikonka symbolizująca artykuł

Wyniki naboru na stanowisko referenta do spraw świadczenia wychowawczego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie

2016-03-14
Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta do spraw świadczenia wychowawczego

Załączniki:

  1. Wyniki naboru na stanowisko referenta do spraw świadczenia wychowawczego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie (plik pdf 1784KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie komisji rekrutacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta do spraw świadczenia wychowawczego

2016-03-08
OGŁOSZENIE NR 1
KOMISJI REKRUTACYJNEJ
powołanej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko
referenta do spraw świadczenia wychowawczego

Czytaj całość artykułu "Ogłoszenie komisji rekrutacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta do spraw świadczenia wychowawczego"

Załączniki:

  1. Ogłoszenie komisji rekrutacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta do spraw świadczenia wychowawczego (plik pdf 2887KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

2016-02-25
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. świadczenia wychowawczego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie, ul. Kościelna 10, 66-415 Kłodawa.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze (plik pdf 10602KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Wyniki naboru na stanowisko podinspektora do spraw świadczeń z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie

2015-11-06
Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora do spraw świadczeń z pomocy społecznej

Załączniki:

  1. Wyniki naboru na stanowisko podinspektora do spraw świadczeń z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie (plik pdf 1552KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie komisji rekrutacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora do spraw świadczeń z pomocy społecznej

2015-10-30
OGŁOSZENIE NR 1
KOMISJI REKRUTACYJNEJ
powołanej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko
podinspektora do spraw świadczeń z pomocy społecznej

Czytaj całość artykułu "Ogłoszenie komisji rekrutacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora do spraw świadczeń z pomocy społecznej"

Załączniki:

  1. Ogłoszenie komisji rekrutacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora do spraw świadczeń z pomocy społecznej (plik pdf 1752KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

2015-10-19
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektor ds. świadczeń z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie ul. Kościelna 10, 66-415 Kłodawa

Czytaj całość artykułu "Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze"

Link do Europejskie Programy Regionalne
Link do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2023
Link do wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i domu” - edycja 2019-2023
Link do Program „Korpus Wsparcia Seniorów” - edycja 2023
Nowy okres zasiłkowy 2023/2024 - ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie

ul. Kościelna 10
66-415 Kłodawa
tel. (95)721-66-63, faks (95)731-00-46

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności