Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie

Programy realizowane ze środków budżetu państwa - wybierz podmenu:

PROGRAM „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” - EDYCJA 2022 ZOSTAŁ DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH SOLIDARNOŚCIOWEGO KORPUSU WSPARCIA SENIORÓW

Data publikacji: 2022-05-12

Logo Wspieraj Seniora

DOFINANSOWANIE: 5.000 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI:  5.000 zł

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, zwany dalej „Programem”, jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne oraz jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia.

Tegoroczna edycja programu skierowana jest do osób powyżej 65 roku życia, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Środki na realizację działań w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 będą pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 utworzonego na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 568, z późn. zm.).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będący realizatorem tegoż Programu otrzymał dofinansowanie  na  pomoc w ramach moduł I, a więc: „zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie, wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy”

W ramach tego modułu seniorzy mogą uzyskać:

  • Wsparcie społeczne
  • Ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej
  • Wsparcie psychologiczne
  • Wsparcie w czynnościach dnia codziennego

Program będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2022 r.

 

Mechanizm udzielenia pomocy:

Krok 1. Senior, decydując się na skorzystanie z pomocy przez wybór formy wsparcia
określonej w programie, zgłasza się przez ogólnopolską infolinię 22 505 11 11 lub bezpośrednio
do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Kłodawie.

 

Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania seniora, ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych.

 

 


Krok 3. Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie ustala z seniorem
zakres wsparcia oraz termin pierwszej wizyty w miejscu zamieszkania w celu zweryfikowania
zgłoszonej potrzeby.

Krok 4. Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie po odbytej
wizycie, określi szczegółowy zakres i terminy świadczenia usługi wsparcia.   

 

 

Więcej informacji na stronie www.gov.pl

KORPUS WSPARCIA SENIORÓW - EDYCJA 2022
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2022Link do Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2021Link do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” edycja 2022Link do wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i domu” - edycja 2019-2023Link do Programu „Wspieraj Seniora”- edycja 2021- Kontynuacja